Aukcja Antykwaryczna nr 133
odbyła się dnia 2017-05-13

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura       Opis   Moja aukcja   Download  

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1ADAMCZEWSKI Stanisław - Serce nienasycone. Książka o Żeromskim. Poznań[1930]. Wyd. Pol­skie R.Wegner. 8,s.437, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Obca dedykacja. Okładkę rysował Rożankowski.

60,-
2. Fotografia pozycji 2ALBUM Literackie. Pismo zbiorowe pośw. dziejom i literaturze krajowej pod red. Kazimierza Wł.Wój­cickiego. W‑wa 1848. Druk. Rządowa przy Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. 8,s.364, [1], 5 [z 6] rycin, zachowany pł. grzbiet oprawy oryg.;okładki kart. współczesne.
Str. 351-356 w odb. kserogr.;od s.300 ślady zalania. Treść: J.W. Bandtkie - O Tatarach mieszkańcach Król. Pol.;O zgonie ostatnich książąt mazowieckich, L.Borkowski - Historja literatury polskiej, P.Dubrowski – O czeskich wojennych taborach w XV w.;O.Kolberg - Pieśni obrzędowe Kogutek Gaik Okrężne, L.Kunicki - Stary sługa, T.Lenartowicz - Przyłączenie Mazowsza do Korony, W.A.Maciejowski - Wzgląd na historyczność pieśni ludu polskiego, J.Paszkowski - Rosół Kanonierski, Radziwiłłowa - Opis Arkadji, Wójcicki K.Wł. - Czerniaków pod Warszawą, Ż.Seweryna [Duchińska] - Ojciec Salezy. Ryciny: Faks. przysięgi Mazurów, Święta Jadwiga - lit. barwna J.V.Flecka, Tabory czeskie, Faks. pieśni z 1462 r.;Melodje do pieśni obrzędowych ludu s.14.

360,-
3. Fotografia pozycji 3AMALRIK Andrej - Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984 ? Przeł. z ros. A. Z. [W‑wa 1981]. Sowa Studencka Ofic. Wyd. 16, s.113, [1], broszura. Dokumenty.
Stan dobry. Wstęp: Adam Kruczek [pseud. ]. Głośny esej, w którym autor przewiduje rozpad Związku Radziec­kiego, m. in. na możliwą wojnę z Chinami.
A. Amalrik (1938-1980), radziecki pisarz, publicysta, dysydent. W 1976 r. zmuszony do emigracji.

40,-
4. Fotografia pozycji 4ANTONIEWICZ Karol [Bołoz] T. J. - Poezye O. ... T. 1-2: Poezye religijne. Poezye różne. Wyd. ks. Jan Badeni. Kraków 1895. Księg. Sp. Wyd. Pol. Druk. „Czasu”. 8,s.159,191, 2 portrety autora, zdobniki, opr.pł. z epoki w 1 wol.;złocone napisy.
Oprawa lekko otarta, obca dedykacja, poza tym stan dobry. Poezje w cyklach: I: Jezus w żłobku, U stóp krzyża, Chwała Maryi, Wianeczek majowy, Pieśni błagalne, Polscy patronowie, Poselstwo aniołka w niebie. II: Listki palmowe, Sonety, Pieśni, piosenki, Powieści i opowiadania, Z nad rzek i gór.
Autor (1807-1852), duchowny katolicki, jezuita, poeta, zasłynął jako kaznodzieja.

300,-
5. Fotografia pozycji 5BALIŃSKI Karol - Pisma. Poznań1849. J. K. Żupański. Czc. N. Kamieńskiego i Sp. 16d,s.XXVI,164, [2], winiety, opr. psk. z epoki.
Oprawa otarta, brak karty przedtyt. 1 wydanie, wiersze dedykowane: Drogim braciom moim gasnącym w Sybirze w dowód głębokiej czci i doskonałej przyjaźni poświęca Współtowarzysz.
Autor (1817-1864), poeta, działacz narodowowyzwoleńczy.

100,-
6. Fotografia pozycji 6BANDTKIE Jerzy Samuel - Krótkie wyobrażenie dzieiów Królestwa Polskiego w dwuch [!] tomach wydane przez. .. T.1. Wrocław 1810. W.B.Korn. 16d,s.VIII,444, 10 [z 12] kolorowanych miedzio­rytów, opr. psk. z epoki.
Podklejona karta tyt. z wyciętym fragmentem [podpis], na kartach tekstu ślady zabrudzenia, oprawa lekko otarta. 1 wydanie. Tom 1 opisuje epokę Piastów. Miedzioryty rys. i ryt. G. Geisler (1770-1844), niem. rysownik i grawer.
Autor (1768-1835), polski bibliotekarz i bibliograf, filolog, historyk językoznawstwa i drukarstwa, leksykograf i edytor, autor wielu rozpraw naukowych.

800,-
7. Fotografia pozycji 7Fotografia pozycji 7BANDURSKI Władysław bp - Jadwiga święta królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w 3 tomach. Kolorowe ryciny wg obrazów Piotra Stachiewicza, ozdoby drukarskie J.Bukowskiego. Kraków 1910. Nakł. „Prawdy”. Czc. „Katolika”. 4,s.[4],383, 11 kolor. ilustracji naklejonych na kartonach, oprawa pł. współczesna.
Na wyklejce obca dedykacja i podklejony mały ubytek, poza tym stan dobry. Każda strona w artystycznym obramowaniu.

150,-
8. Fotografia pozycji 8BARANOWICZ Jan - Łąka skowronków. Katowice 1948. Nakł. Zw. Zaw. Literatów Polskich. 8,s.92, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. St. Słupka, dat.;W‑wa 13.2.51. Wiersze w cyklach: Inwokacja, Pieśni i łuny, Łąka skowronków, Witraż śląski, Notatnik morski.

40,-
9. Fotografia pozycji 9BARANOWSKI Walerjan ks. - Wielka tajemnica psychiki narodu polskiego. Poznań 1936. Czc. Druk. Mieszczańskiej. 8,s.368, opr.pł.
Podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. Treść: Ogólne pojęcia o psychice narodowej, Rozwój samokrytycyzmu w Polsce, W poszukiwaniu biopsychicznej prawdy historycznej Polski. Ze skorowidzem.

60,-
10. Fotografia pozycji 10BAUDOUIN de Courtenay R. - Korespondencja poufna ex - agenta dyplomatycznego z damą dworu i wyjątki z jej dziennika od r. 1813 - 1819. Kraków 1886. Druk W.L.Anczyca i Sp. 8,s.32, III, okł. kart. współczesna z naklejoną okładką oryg. Odbitka Przeglądu Powszechnego.
Stan dobry, pieczęcie. Omówiona korespondencja Szwajcara Ferdynanda Christin i damą dworu księżniczką Turkiestanów. Poruszane także sprawy Polski.

35,-
11. Fotografia pozycji 11BERENT Wacław - Żywe kamienie. Ozdobił Wacław Borowski. W‑wa 1922. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 8,s.426, ilustracje na oddzielnych tablicach, inicjały, opr.pł.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Wyd.3, ozdobne, z litografiami Wacława Borowskiego. Nakład 1000 num. egz. Ten 178. Najbardziej znana powieść o średniowiecznych artystach wędrownych, których przybycie zmienia oblicze miasta pogrążonego w marazmie.

180,-
12. Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12BIBLIA Czeska. Bibli Ceská čili Pismo svaté starého i nového zákona podle obecného latinského, od sv. řimské katolické cirkve schváleného vykladu přelozené a od nejdustojnĕjši kniz. arcib. prazské konsistoře vydané; nyni pak poznovu s mnohon pilnosti přehlednuté, poopravené a přislušnym vykladem opatřené praci Innocencia Ant. Frencla. S dřevorytinami dle vykresu nejvytečnĕjšich umĕlcu. Praha [1864]. Nakl. K. Bellmanna. 4,s.VIII,1978, liczne drzeworyty w tekście, inicjały, skł. mapa, druga ozdobna karta tyt.;opr.sk. z epoki, tłoczone zdobienia, ochronne metalowe guzy.
Skóra oprawy przetarta, na kilku kartach rdzawe plamki, podpis. Tekst dwuszpaltowy. Ryciny w tekście wykonane przez najlepszych artystów. skł. mapa Palestyny z małymi pobocznymi mapkami, wym.: 33,5 x 40 cm.;sygn.: Max Muller w Praze. Stary i Nowy Testament z oddzielnymi ilustrowanymi kartami tyt.

600,-
13. Fotografia pozycji 13Fotografia pozycji 13Fotografia pozycji 13BIBLIA. Księgi Starego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez ks. Jakóba Wujka z Wągrowca. Wyd. drugie stereotypowe poprawne. Uczynione za pozwoleniem Przewielebnego Generalnego Konsystoryum Katolickiego w Królestwie Saskiem. Ozdobione przeszło 300 Obrazkami i dwa sztychy na stali. Lipsk 1846. Nakł. J. Baumgartnaera. 8,s.VIII,1249, [1], L, drzeworyty w tekście, 1 [z 2] całostronicowy staloryt, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Oprawa luźna, zakreślone pieczęcie, ślady zabrązowienia. Przedruk wg Biblii wydanej w Krakowie w 1599 r. Od s. 1095 Objaśnienia do Starego Testamentu, na końcu Rejestr Rzeczy przedniejszych i potrzebniejszych, które się w Bibliji i Annotacyą zamykają.

1.000,-
14. Fotografia pozycji 14BIBLIA. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Berlin 1866. Druk. Trowicza i Syna. 16, s.416; Księga psalmów s.111, opr.pł. sygn. naklejką: Buchbinderei M. Schlops & Co. Wien.
Oprawa z tłoczonymi zdobieniami, niewielkie odbarwienia. Druk dwuszpaltowy.

120,-
15. Fotografia pozycji 15BISSAGA Teofil - Geografia kolejowa Polski, z uwzględnieniem stosunków gospodarczo - komunikacyjnych. W‑wa 1938. Wyd. Techniczne Minist. Komunikacjo Nr 9. 8,s.277, ilustracje, mapki, tabele, opr.ppł.oryg.
Stan dobry. Układ graf.: Tadeusz Flach, rysunki: B. Schönowitz.

120,-
16. Fotografia pozycji 16BOBRZYŃSKI Michał - Szkice i studja historyczne. Przedm. St. Estreicher. T. 1-2. Kraków 1922. Krak. Sp. Wyd. 8,s.XIII,257, [1],392, [1], opr.pł. z naklejoną okł.oryg. Bibl. Historyczna Krak. Sp. Wyd.
Stan bardzo dobry. W treści m. in.: Bunt wójta krakowskiego Alberta z 1311 r.;Sejmy polskie za Olbrachta i Aleksandra, J. Ostroróg, St. Zaborowski, Stańczyk, Kazania sejmowe Skargi, Prawo propinacji w dawnej Polsce, O dawnem prawie polskiem, Zbiór praw Andrzeja Zamojskiego.

100,-
17. Fotografia pozycji 17Fotografia pozycji 17BOCCACCIO Giovanni, Berezowska Maja - Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Wstęp Kornel Makuszyński. Ilustracje Maja Berezowska. W‑wa 1930. Nakł. Bibl. Arcydzieł Literatury. 4,s.XXXII, [1],745, [1], ilustracje na tablicach, opr.sk. współczesna, sygn. naklejką: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne: skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, złocone napisy i zdobienia na okładce i grzbiecie, na okładkach tłoczone ozdobne bordiury. Boczne brzegi kart z namalowaną sceną erotyczną. Kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Główne dzieło Boccaccia: zbiór 100 nowel, które w ciągu 10 dni opowiada 10 florenckich arystokratów przebywających w okolicach Florencji, gdzie schronili się przed zarazą w 1348 r. Lekka, swobodna tematyka opowiadań czerpana z ustnego przekazu i źródeł pisanych. Urody książce dodają ładne, erotyczne ilustracje Maji Barezowskiej.

2.500,-
18. Fotografia pozycji 18Fotografia pozycji 18Fotografia pozycji 18BOEHN M[ax] - Rokoko. Francja w XVIII - tym stuleciu. W‑wa [1932]. Trzaska, Evert i Michalski. 8,s.IX,581, 300 rycin siatkowych jednobarwnych w tekście i 15 tablic kolorowych, opr.sk. współczesna, sygn. naklejką: Piekne Książki Warszawa: skóra zielona, okładki i 5ciopolowy grzbiet pokryte złoconymi zdobieniami, tytulatura na grzbiecie złocona.
Ładny egzemplarz. Przekład P. Hulki-Laskowskiego. Ilustracje wg olejnych obrazów franc., miedziorytów, ornamentów, mebli, naczyń i przyborów ówczesnych. Egz. nr 296.

500,-
19. Fotografia pozycji 19Fotografia pozycji 19BOHATEROM narodowym w hołdzie. Tym, którzy odeszli. .. Lwów 1936. Wyd. „Polski Niepo­dległej”. 4,s.297, [6], liczne ilustracje, zachowane okładki opr.pł.oryg. ozdobnej, projektował St.Te­nerowicz.
Oprawa naprawiana, współcześnie wykonany grzbiet. Monografia poświęcona bohaterom walk o niepodległość. Wyd. z inicjatywy J.Lachowskiego, red. Komitet pod kierunkiem Z.Reisa. Autorzy: W.Sieroszewski, Fr.Arn­sztajnowa, K.Bukowski, M.Dadlez, A.Fleszarowa, E.Grab-Kamiński, T.Hałaciński-Ordża, K.Iłłakowiczówna, J.Kleiner, J.Kochanowski, J.Lachowski, B.Lewicki, J.Parandowski, i wielu innych. Ze spisami poległych oficerów w walce o Polskę niepodległą 1914 - 1921 i Spisem bohaterów zmarłych z ran i trudów wojennych w obronie Lwigrodu i Kresów Wschodnich.

280,-
20. Fotografia pozycji 20BOROWSKI Stanisław - Projekt noweli wekslowej A. Zamoyskiego z roku 1778. Przedmowa J.Na­mit­kie­wicz. W‑wa 1926. 8,s.16, okł.oryg. Prace Seminarjum Prawa Handlowego Uniw. Warsz. Nr.1.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

25,-
21. Fotografia pozycji 21BRODZIŃSKI Kazimierz - Wiesław. Sielanka. Wstęp krytyczny i życiorys autora oprac. M.Gawa­lewicz. Ilustrował Juliusz Kossak. W‑wa 1886. M. Orgelbrand. 4,s.XXI, 25, [1], ilustracje w tekście i 5 całostronicowych, portret-pomnik K. Brodzińskiego dłuta Antoniego Oleszczyńskiego ryt. X. Pillati, opr.pł. z epoki.
Okładki oprawy luźne, podklejone kartonem przy grzbiecie, przetarte na marginesach. Nieznaczne ślady zawilgocenia. Podpis. Sielanka krakowska, podkreślająca wdzięk i urodę życia wiejskiego, oparta na motywach ludowych czerpanych z podkrakowskiego folkloru.

300,-
22. Fotografia pozycji 22BRONIKOWSKI A[leksander] - Polska w XVII wieku czyli Jan III Sobieski i Dwór jego. T.1-5. Wyd. A. Kaczurba. Tłumaczenie z niem. rękopisu. Przemyśl 1883. Czc. S. F. Piątkiewicza. 8,s.138, [9],128, [7],162, [8],152, [4],161, [2], opr.ppł. współczesna w 1 wol. Bibl. Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych.
W ostatnim tomie od s.107 zabrązowione karty i 4 ostatnie przedarte.

120,-
23. Fotografia pozycji 23BRÜCKNER Aleksander - Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe. W‑wa-Kraków 1911. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 8,s.123, X, portret, okł.oryg. Wyd. Tow. Naukowego Warszawskiego.
Stan bardzo dobry.

60,-
24. Fotografia pozycji 24BRZĘKOWSKI Jan - Poezja integralna. W‑wa 1933. Nakł. Bibl. „a. r. „ Skł. gł.: dom książki polskiej. Druk. P. Mitręgi w Cieszynie. 8,s.60, [4], okł. kart. współczesna z naklejoną w odbitce kserograf. okł.oryg..
Bez oryg. okładki, ślady zalania..Treść: Elementy i struktura. Budowa. Poezja stosowana a poezja proletariacka. J.Przyboś: „pierwszy w Polsce zarys nowej poetyki wywiedzionej z praktyki”.
Autor (1903-1983) dziennikarz, poeta z grupy poetyckiej „Awangarda”, działał na emigracji w Paryżu.

1.500,-
25. Fotografia pozycji 25BRZOZOWSKI Franciszek Korab - Przysłowia polskie. Zebrał. .. Kraków 1896. Czc. druk. Al. Słomskiego. 4,s.XVIII,191, opr.kart.
Stan bardzo dobry. Pieczęć: mgr Władysław Dworzaczek. Przysłowia, aforyzmy, sentencje, maksymy, złote myśli wybitnych ludzi.

250,-
26. Fotografia pozycji 26BRZOZOWSKI Stanisław - Skarga do straszna. (Rzecz o „Róży” Józefa Katerli [Żeromskiego]). Kraków 1910. Nakł. czasop. „Zjednoczenie”. 8,s.27, okł.oryg.
Stan dobry.

35,-
27. Fotografia pozycji 27BYRON [Georges Gordon] - Wybór dzieł. T.1-3. Wybór, przedmowa, redakcja i przypisy Juliusz Żuławski. W‑wa 1986. PIW. 16d, s.774, [2],768, [4],648, [4], opr.: skóra czarna, grzbiety 5ciopolowe, na okładkach i grzbietach złocone napisy i zdobienia. Bibl. Poezji i Prozy.
Bardzo ładny egzemplarz. T.1 zawiera: Wiersze, Poematy, Wędrówki Czajld Harolda. Przeł.: J.Kasprowicz, A.Mickiewicz, A.E.Odyniec i in. T.2: Dramaty. Przeł.: F.Jezierski, F.Krauze, A.E.Odyniec, J.Paszkowski, J.Żuławski. T.3: Don Juan. Przeł. E.Porębowicz.

750,-
28. Fotografia pozycji 28CENNIK szkółek drzew i krzewów owocowych, ozdobnych i bylin Juliana br. Brunickiego Podhorce koło Stryja województwo stanisławowskie, rok założenia 1892. 1938 jesień - 1939 wiosna. Nr 49. Stryj. 8,s.80, okł.oryg.
Okładka z małym ubytkiem.

50,-
29. Fotografia pozycji 29Fotografia pozycji 29CHABROWSKI Tadeusz - Drewniany rower. Brooklyn, Greenpoint, N. Y. 1988. Polander Press. 4,s.49, 8 barwnych akwafort Katarzyny Czerpak, własnoręcznie wykonanych i odbitych przez artystkę, oprawa: skóra safianowa w kolorze beżowym, na okładce brązowy szyldzik ze złoconą tytulaturą, sygn. naklejką: Władysław Zając Cracow.
Bardzo ładny egzemplarz. Bibliofilskie wydanie tomu wierszy T. Chabrowskiego. Ukazało się z inicjatywy Z. M. Legutki, jako druga pozycja oficyny Polander Press. Układ graficzny K. Czerpak, tekst złożył M. Kiełkucki antykwą Półtawskiego pt.12. Tekst czcionką w kolorze brązowym. Odbite na papierze czerpanym czysto szmacianym Nigedden, w nakładzie 150 num. egz. Ten nr 17, sygn. przez autora. Akwaforty sygn. . przez artystkę.
 Autor (1934-1988), poeta, czynny na emigracji, wielokrotnie nagradzany.

700,-
30. Fotografia pozycji 30[CHAMSKI Józef Tomasz] - Janajda czyli boje o niepodległość. Poemat z czasów ostatniej wojny narodowej 1830 i 1831 roku. T.3 [ostatni]. Paryż 1861. Druk. i Lit. Renou i Maulde. 8,s.480, III, opr. psk. z epoki.
Przetarty grzbiet oprawy, pieczęć. Poemat na cześć gen. Skrzyneckiego, potępiający jego przeciwników.
Autor (1805-1882), poeta, działacz emigracyjny, powstaniec - porucznik 4. pułku piechoty liniowej w powstaniu listopadowym.

150,-
31. Fotografia pozycji 31CHATEAUBRIAND [Francois René] - Pamiętniki pośmiertne Chateaubrianda. Przeł. O. Stanisławski. T. XI [ostatni]. W‑wa 1852. S. Orgelbrand. 16, s.151, broszura.
Bez oryg. okładki, pieczęcie.

40,-
32. Fotografia pozycji 32CHEŁMICKI Zygmunt ks. - Obowiązki rodziców, rozebrane w siedmiu kazaniach passyjnych wypowiedzianych w kościele metropolitalnym Św. Jana w Warszawie.
W‑wa 1879. Druk. J. Czerwińskiego i S. Niemiry. 8,s.173, [1], opr.kart. współczesna.
Ślady zabrązowienia, pieczęć. Poruszane tematy są aktualne do czasów współczesnych.

40,-
33. Fotografia pozycji 33CHMIELEWSKI Konrad - Nauka o Polsce współczesnej. Lwów 1920. K. S. Jakubowski.
8, s.154, [1], ilustracje, mapki, opr.pł.
Zapiski na karcie tyt.;podklejone 2 ostatnie karty.

40,-
34. Fotografia pozycji 34Fotografia pozycji 34CHMIELOWSKI Piotr - Historya literatury polskiej od czasów najdawniejszych do końca wieku XIX. Wyd. nowe [3], przygot., uzup., do stanu badań dzisiejszych doprowadził i ilustracyami opatrzył Stanisław Kossowski. T.1: Od czasów najdawniejszych do początków romantyzmu. Lwów 1931. Skł. gł. i własność Małopolskiej Księgarni. 8,s.685, 487 rycin w tekście i 41 tablic kolorowych i czarnobiałych: portrety, reprodukcje rycin, podobizny kart tytułowych, rękopisów, znaków drukarskich i.t.p., opr.pł. z epoki. Wielka ilustrowana historja literatury polskiej.
Stan więcej niż dobry. Z indeksem. Ukazał się tylko tom 1.

160,-
35. Fotografia pozycji 35CHMIELOWSKI Piotr - Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. Serya II. Kraków 1886. J.K.Żupański i K. J. Heumann. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.392, opr.ppł.
Zaklejona pieczęć. Treść: Pogląd na poezyę polską w 1 połowie XIX stulecia. K.Brodziński. Ballady T.Zana. J.Słowacki towiańczykiem. Korespondencja Z.Krasińskiego. J.B.Zaleski.

100,-
36. Fotografia pozycji 36CHOCISZEWSKI Józef - Historya i geografia Polski w króciuchnym zarysie dla dzieci polskich. Ułożył. ... Gniezno 1901. Nakł. aut. 8,s.32, liczne ilustracje w tekście, mapka, okł.oryg.
Stan dobry. Teksty prozą i wierszem.

30,-
37. Fotografia pozycji 37Fotografia pozycji 37CHODŹKO Léonard red. - La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scènes historiques, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes;. .. Rédigée par Une Société de Littératurs, sous la direction de. .. Publié par Ignace-Stanislas Grabowski. T.1 [z 3]. Paris 1835-1836. Au Bureau Central. 4,s.[2], 480, 2ga sztychowana karta tyt.;55 stalorytów, 2 karty nut, 2 mapki, 1 plan: bitwa pod Wiedniem, opr. psk. z epoki: skóra na grzbiecie brązowa, tłoczone i złocone zdo­bienia i napis, grzbiet 5ciopolowy.
Nieliczne ślady zabrazowienia, ładny egzemplarz. Bogato ilustrowane dzieło informacyjne o Polsce dla Francuzów. Celem wydawnictwa było przybliżenie Francji kraju, z którego gościła rzesze emigrantów politycznych, a także pomoc dla najuboższych Polaków. W treści historia Polski, biografie zasłużonych Polaków, opisy miast i zamków. Teksty do publikacji pisali znani pisarze, m. in. Ksawery Godebski, Ludwik Mierosławski, sam Leonard Chodźko i in. Tekst dwuszpaltowy wzbogacony doskonałą szatą ikonograficzną obrazującą historię kraju i jego dokonania.
Ryciny wg rysunków m. in.: A.Oleszczyńskiego, A.Pilińskiego; rytownicy francuscy: Aleks, Branche, Rouarque. Ilustracje o wartości dokumentalnej przedstawiają zabytki, budowle, portrety wybitnych Polaków, widoki i sceny historyczne, pomniki, zapisy nutowe. Na szczególną uwagę zasługują liczne widoki i zabytki miast polskich. Tu m. in.: Kraków, Warszawa, Ojców, Częstochowa, Puławy, Nowogródek. Zamieszczone w dziele portrety przybliżają postacie szc'zególnie zasłużone dla historii i kukltury Polski.


1.200,-
38. Fotografia pozycji 38CHOTKOWSKI Władysław - O Myszeidzie Ignacego Krasickiego. Odczyt miany w Towarzystwie Przemysłowem Poznańskiem dnia 26 stycznia 1874 r. przez ks. ... Poznań 1874. J.K.Żupański. Czc. M.Marxa. 8,s.35, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

30,-
39. Fotografia pozycji 39CHRUSZCZOW N.S. - Przemówienie. ... pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wygłoszone na tajnej sesji XX Zjazdu KPZR w dniu 24 lutego 1956 r. 8,s.32,1 fotografia, broszura.
Stan dobry. Wyd. przez Wolną Europę tekst przemówienia w formie, w jakiej zostało ogłoszone w prasie na Zachodzie. Ocena życia i działalności Stalina, kult jednostki.

50,-
40. Fotografia pozycji 40CIOŁEK Gerard - Ogrody polskie. I. Przemiany treści i formy. W‑wa 1954. BiA. 4,s.312, [4], 443 ilustracje: fotografie, projekty, plany ogrodów, opr.pł.oryg. ozdobna.
Stan więcej niż dobry. Bogaty materiał ilustrujący dzieje i bogactwo sztuki ogrodowej w Polsce, jej kompozycji przestrzennej i architektonicznej. Plany oprac. G.Ciołek i St.Miłoszewski. Ogrody: średniowiecza, odrodzenia, barokowe XVII w.;klasyczne XVIII w.;sentymentalne i romantyczne, naturalizm i eklektyzm XIX w.;ogrody współczesne. Z indeksem nazwisk i miejscowości.
G.Ciołek (1909-1966), architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów.

200,-
41. Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41Fotografia pozycji 41CZAPSKI Maryan - Historya powszechna konia. T.1 - 3 + Atlas. Reprint. W‑wa 1985, WAiF. 8,s.VIII,430, [2],535,263,3 ilustracje + Atlas przedstawiający w LXXV tablicach typy koni rozmaitych krajów i wszystkiego co od najdawniejszych czasów tego przedmiotu dotyczy, opr.oryg.
Stan bardzo dobry. Komplet. Przedruk z wydania: Poznań1874. J.K.Żupański. Jeden z najważniejszych do dziś podręczników hipologii. T. I: Stanowisko konia wśród innych jestestw, Koń przed-chrześciański, Koń w pierwszych pięciu wiekach po Nar. Chr.;Koń wschodni, Koń armorykański w IX X XI wykształcony i ustalony stuleciu, Koń krucjat i koń hiszpański, Koń mongolski, konie wsch. Azyi, koń Turcyi, Koń włoski, amerykański, austryacki, węgierski i t. d. II: Wypadki dziejowe i hippiczne XVII stulecia. Koń polski. III: Wypadki dziejowe i hippiczne XVIII. i XIX stulecia. Koń cesarstwa rosyjskiego.

1.200,-
42. Fotografia pozycji 42CZARTORYSKI [Adam Jerzy] - Discours du prince Czartoryski prononcé a Paris le 3 mai a la séance annuelle de la Société Historique Polonaise. Paris 1861. Impr. de L. Martinet. 8,s.15, broszura.
Stan dobry. Przemówienie księcia A. Czartoryskiego na dorocznym spotkaniu Pol. Tow. Hist. Wspomina manifestacje warszawskie, śmierć Wojciecha Chrzanowskiego i Tytusa Działyńskiego.

50,-
43. Fotografia pozycji 43CZERNIK Stanisław - Bezprym. Dramat w 3-ch aktach. W‑wa 1949. Bibl. Oddz. Wiejskiego Zw. Zaw. Literatów Polskich. 16d, s.64, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jana Bolesława Ożoga, dat.: 10/XI 49.

45,-
44. Fotografia pozycji 44CZERNY Anna - Ludwika - Antologja nowej liryki francuskiej. Lwów-W‑wa-Kraków 1925. Ossol. 8,s.X,143, okł.oryg.
Stan dobry. Utwory umieszczone w Antologii obejmują okres od 1907 r. do 1925.

60,-
45. Fotografia pozycji 45CZERWIŃSKI Sławomir - Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska. (Studjum z dziejów powieścio­pisarstwa polskiego). Kraków 1930. Skł. gł. Kasa im. Mianowskiego. 8,s.VIII,106, okł.oryg. Prace Historyczno-Literackie Nr 35.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.

40,-
46. Fotografia pozycji 46CZOŁOWSKI Aleksander - Jan III i miasto Lwów. Wspomnienie w trzechsetną rocznicę urodzin króla. Lwów 1929. Nakł. Gminy Kr. Stoł. Miasta Lwowa. 8,s.32, 4 ilustracje, okł.oryg.
Przybrudzona okładka.

40,-
47. Fotografia pozycji 47CZUCHNOWSKI Marian - Tyfus, teraz słowiki. Powieść. London 1951. Modern Writing.
8, s.150, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydnie. Powieść częściowo na wątkach autobiograficznych.

100,-
48. Fotografia pozycji 48CZUMA Ignacy - Ustrojowe podstawy skarbowości na tle Konstytucji Kwietniowej. Lublin 1937. 8,s.437, okł.oryg. Tow. Naukowe K. U. L. Uniwersytet, tom 18.
Podklejony grzbiet i ślad zalania na okładce, pieczęcie. Odręczna dedykacja autora.

60,-
49. Fotografia pozycji 49CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej - Sztygar Florjan Nadolny. Nowela osnuta na tle służby publicznej strażactwa śląskiego. W‑wa 1935. Zw. Straży Pożarnych Rzplitej Polskiej. 8,s.14, [1], rysunki w tekście, okł.oryg. sygn. ZG.
Stan dobry.

30,-
50. Fotografia pozycji 50DANILUK Leon - W piekle teatralnem. Rozmowy i wrażenia. Lwów 1916. Druk. Udziałowa. 16, s.95, [1], okł.oryg. rysował E. Ignacy Blaschke., opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry, pieczęć. O teatrze lwowskim.

40,-
51. Fotografia pozycji 51DANTE Alighieri - Boska komedja w przekładzie Edwarda Porębowicza. I: Piekło. W‑wa 1899. Gebethner i Wolff. 16,s.XXXV,318, opr. psk. z epoki.
Na kilku kartach minimalne zaplamienie na górnym marginesie.

100,-
52. Fotografia pozycji 52DĄBROWSKI Eugeniusz ks. - Nowy polski przekład Pisma Świetego z jezyków oryginalnych. Krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia. Londyn 1967. OPiM. 8,s.58, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
53. Fotografia pozycji 53Fotografia pozycji 53DICKENS K[arol] - Klub Pickwicka. Powieść w 3 tomach z 41 illustracjami. Przetł. z ang. Włodzi­mierz Górski. W‑wa-Kraków 1910. Gebethner i Wolff. Gebethner i Sp. Druk. P.Laskauer. 8,s.221,221,207, ilustracje w tekście, opr. psk. współczesna w 1 wol. sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone napisy i zdobienia, karton marmoryzowany. Ciekawe Powieści. Miesięcznik pośw. najwybitniejszym powieściom i romansom polskim i obcym.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie.

240,-
54. Fotografia pozycji 54DICKSTEIN Samuel [Szymon] - Szkoła w Królestwie Polskiem przez T. L. [Inicjały nazwy „Towarzystwo Literackie”]. [W cyklu: ] Z domu niewoli (Głos Polski) II. Paryż 1889. Druk. Polska A.Reifla. 16, s.47, broszura.
Bez oryg. okładki.

60,-
55. Fotografia pozycji 55DROHOBYCZ. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz. Uczestnikom XII Zjazdu Gazowników i Wodociągów Polskich, odbytego w Drohobyczu w dniach 8 - 11 maja 1930. 4 podł., s.1, 1 faks. dokumentu, okł.oryg.
Stan dobry. Faksymile dekretu króla Zygmunta I, wydanego w Krakowie 14 grudnia 1544 r., który zezwolił miastu Drohobycz na założenie wodociągów miejskich, a na pokrycie kosztów ich budowy i utrzymania ustanowił opłaty gminne.

80,-
56. Fotografia pozycji 56Fotografia pozycji 56DUHAMEL Georges - Le Désert de Bievres. 30 bois originaux de Ch. -J. Hallo. Paris 1939. Le Livre Demain. Fayard. 8,s.127, drzeworyty w tekście, opr.ppł.
Rdzawe plamki, pieczęć. Odręczna dedykacja autora dla Bożeny Zabieckiej, dat.: janvier 1943. Piąta część Kroniki rodu Pasquier franc. autora (1884-1966), członka Akademii Francuskiej, zdobione drzeworytami franc. grafika Ch. -J. Hallo.

150,-
57. Fotografia pozycji 57Fotografia pozycji 57[DZIEKOŃSKI Tomasz] - Życie Napoleona podług najlepszych źródeł. Z rycinami na stali rytemi z oryginalnych obrazów najsławniejszych malarzy francuskich. T.1-2. S. H. Merzbach. 8,s.508, [4],460, [4], 19 (z 24) stalorytów, opr. psk. Współczesna: sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa: narożniki i 5ciopolowe grzbiety z czerwonej skóry, złocone zdobienia i napisy.
Na rycinach i części kart zabrązowienia i ślady przybrudzenia. Biografia oprac. na podstawie dzieł wielu autorów. Ryciny wg obrazów malarzy francuskich wykonane przez rytowników niemieckich: Sichling, E.Schuler, Pinhas, A.Fleischmann, i in.

600,-
58. Fotografia pozycji 58Fotografia pozycji 58ÉLUARD Paul - Choix de poèmes. Nouv. éd. revue et augm. Paris 1946. Gallimard. 16d, s.344, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Turowicza, dat.: 13.12.47. Podpis: Jerzy Turowicz IX.1946. Wiersze z cyklów z lat 1914-1945.

350,-
59. Fotografia pozycji 59ENGELHARDT Lew Mikołajewicz - Pamiętniki jenerała. .. Z ros. oryg. przeł. i notami i dokumentami co do rzeczy polskich objaśnił P[odwysocki] K[onstanty] Stolnikowicz-Chełmski. Poznań1873. J.K.Żupański. Druk. J.I.Kraszewskiego. 8,s.VIII,202, zachowana wierzchnia okł.oryg., opr.pł. współ­czesna. Pamiętniki z ośmnastego wieku. T. XIII.
2 karty podklejone przy grzbiecie, poza tym stan więcej niż dobry. Pieczęć. Obejmują okres 1766 - 1799, tu materiały do Powstania Kościuszkowskiego, także Rzeź Pragi. Z notami i dokumentami.

100,-
60. Fotografia pozycji 60Fotografia pozycji 60FALKOWSKI Zygmunt - Cyprjan Norwid. Portret ogólny. Słowo wstępne St. Pigonia. W‑wa 1933. Bibl. Tygodnika Ilustrowanego. 16d, s.254, portret.
WASILEWSKI Zygmunt - Norwid. W‑wa 1935. Skł. gł. w administracji „Myśli Narodowej”. 16d, s.245, opr.sk. w 1 wol., złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan dobry, pieczęć.

140,-
61. Fotografia pozycji 61FLEISCHER Michael - Das lyrische Werk von Tadeusz Peiper. Analyse und Konkordanzwörterbuch. München 1992. Verl. O. Sagner. 8,s.579, opr.pł. Specimina Philologiae Slavicae. Hrsg. v. O. Horbatsch, G. Freidhof u. P. Kosta. Supplementband 32.
Stan bardzo dobry.

60,-
62. Fotografia pozycji 62FÖRSTER Fr. W. - O wychowaniu obywatelskiem. Zasadnicze zagadnienia etyki i pedagogiki politycznej. Z 2 rozsz. wyd. przeł. Józef Kretz. W‑wa-Lublin-Łódź [1919]. Gebethner i Wolff. 8,s.VIII,218, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Cz. I: Istota kultury państwowej. II: Wychowanie obywatelskie.

40,-
63. Fotografia pozycji 63FREDRO Andrz[ej] Maximil[ian] - Przysłowia mów potocznych, albo przestrogi obyczajowe, radne, wojenne. Wrocław 1809. J. B. Korn. 16d,s.XXIV,107, [5], winieta, opr.kart. XX w.
Na karcie tyt. minimalny ubytek i niewielkie ślady zabrązowienia. 2 wydanie. Zbiór sentencji krytykujących obłudę, zalecająych nieufność wobec pochlebców. W sprawach wychowania autor zwraca uwagę na sprawiedliwość i uczciwość, a w nauczaniu propaguje utylitaryzm i zaleca młodzieży podróże zagraniczne zapewniające poznanie obcych wzorów dla wykorzystania ich w kraju.

300,-
64. Fotografia pozycji 64Fotografia pozycji 64GALERIE choisie d'hommes et de femmes celebres de tous les temps et de toutes les nations. Vol. I [z 12]. Amsterdam 1823. Impr. Italienne et Francaise. 16,s.nlb., 80 portretów, opr. psk. z epoki, złocone napisy i zdobienia na grzbiecie.
Niewielkie ślady zabrązowienia. Galeria sławnych ludzi wszech czasów i narodów. T.1 zawiera biografie i portrety od Abailard do Dante. M. in. biografia i portret M. Kopernika.

120,-
65. Fotografia pozycji 65Fotografia pozycji 65GAŁUSZKA Józef [Aleksander] - Biesiada kameleonów. Kraków 1921. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.158, opr.ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Druhowi - serdecznemu Przyjacielowi memu Władkowi Wieniawskiemu poświecam JGałuszka. Kraków, luty 1921. Wiersze, 1 wydanie. Nagroda konkursowa Min. Kultury i Sztuki.
A. Gałuszka (1893-1939), poeta, publicysta, redaktor „Gazety Literackiej”. Krytykowany przez J.Tuwima za poglądy antysemickie; po wojnie usunięto z bibliotek utwory poety prawdopodobnie z inicjatywy J.Tuwima.
Wł. Nurek Wieniawski (1885-1968), były żołnierz 5 p. p. Legionów Polskich I Brygady J.Piłsudskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu „Odrodzenia Polski” 7. XII.1938 r.;Krzyżem Legionowym (17. XII.1925), Krzyżem Niepodległości, odznaką „Za Wierną Służbę” I Brygady Legionów Polskich.

120,-
66. Fotografia pozycji 66Fotografia pozycji 66GAŁUSZKA Józef Aleksander - Dusza miasta. W‑wa-Lublin-Poznań 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s.61, [3], opr.pł. ozdobna. niesygn. [R. Jahoda], szyldzik z tytułem.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Władysławostwu Wieniawskim mając głęboko w pamięci Ich ucztę weselną i miłe chwile, spędzone u Nich poświęcam JGałuszka. Kraków, maj 1922. Wiersze, 1 wydanie.

120,-
67. Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67GAŁUSZKA Józef [Aleksander] - Gwiazda komandorji. W‑wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 16d, s.64, okł.oryg. Zygmunta Króla
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Władkowi Wieniawskiemu wspominając dwugodzinne poszukiwania go na. .. z wyrazami serdecznej przyjaźni JGałuszka Kraków-Zakopane, 2/I 1925. Wiersze, 1 wydanie.

80,-
68. Fotografia pozycji 68Fotografia pozycji 68GAŁUSZKA Józef Aleksander - Promień i grom. W‑wa - Kraków [1919]. Księg. J.Czerneckiego. 16, s.112, portret autora, zdobniki w tekście, opr.ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Władkowi Nurek Wieniawskiemu serdecznemu druhowi młodych lat, spędzonych pod jednym dachem - ofiarując ten tomik, jako ekspjację za zdarty ongiś zeszyt z moimi pierwszemi poezjami JGałuszka. Kraków, marzec 1920. Wiersze, 1 wydanie. Pierwszy wydany tomik poetycki, nagroda konkursowa Min. Kultury i Sztuki. Książkę zdobił Władysław Winkler.

100,-
69. Fotografia pozycji 69Fotografia pozycji 69GAŁUSZKA Józef [Aleksander] - Uśmiechy Boga. W‑wa-Lublin-Poznań [okł. Kraków] 1922 [1921]. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 16, s.62, [2], okł.oryg. rys. Witold Florkiewicz, opr.pł. ozdobna, sygn. naklejką: Robert Jahoda Zakład Introligatorski Kraków, szyldzik z tytułem.
Brak pł. grzbietu oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Druhowi serdecznemu Przyjacielowi memu Władysławowi Nurek Wieniawskiemu garść promieni słonecznych poświęcam JGałuszka. Kraków listopad 1921. Wiersze, 1 wydanie.

150,-
70. Fotografia pozycji 70GĄSIOROWSKI Wacław - Księżna Łowicka. Powieść historyczna z XIX wieku. Wyd.2. T.1-2. W‑wa 1928. Dom Książki Pol. Sp. Akc. 8,s.236, [1],251, [1], opr. psk. z epoki: narożniki i grzbiety z brązowej skóry, złocone napisy i zdobienia na grzbietach, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Zbeletryzowana historia Joanny Grudzińskiej, żony wielkiego księcia Konstantego.

360,-
71. Fotografia pozycji 71GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko polskie. [T.1: ] Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rysował. .. Z przedmową Szymona Askenazego. W‑wa 1905. Gebethner i Wolff. 4,s.XII,362, LIII: Lista imienna oficerów wojska Księstwa Warszawskiego, ilustracje w tekście i 8 kolorowych tablic, opr.pł. sygn.: Karol Wójcik Introligatornia Kraków.
Oprawa przybrudzona, odchodzi od grzbietu, naddarty dół grzbietu, blok ksiązki luźny. Podpis.

500,-
72. Fotografia pozycji 72[GLUZIŃSKI Tadeusz] Rolicki Henryk - Zmierzch Izraela. W‑wa 1932. Skł. gł. w Administracji „Myśli Narodowej”. 8,s.420, [3], oprawa psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: grzbiet i narożniki z czarnej skóry, złocone zdobienia i napisy.
Skasowane pieczęcie. Bardzo ładny egzemplarz. Historia Żydów napisana przez działacza politycznego, publicystę i ideologa ruchu narodowego, członka Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego w okresie II Rzeczypospolitej.

600,-
73. Fotografia pozycji 73Fotografia pozycji 73GOETHE Jan Wolfgang - Elegje rzymskie. Przeł. Leopold Staff. W‑wa 1924. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16, s.37, opr.pł. ozdobna.
Brak karty przedtyt.;poza tym stan bardzo dobry.

35,-
74. Fotografia pozycji 74Fotografia pozycji 74GOETHE Johann Wolfgang - Lis Przechera. Z 36 ilustracjami Wilhelma Kaulbacha. Przekład Leopolda Staffa. W‑wa 1986. WAiF. 4,s.228, [3], ilustracje na tablicach, ekskluzywna oprawa psk. współczesna, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa: narożniki i 7miopolowy grzbiet z brązowej skóry, karton marmoryzowany, na grzbiecie złocone napisy i tłoczone zdobienia.
Bardzo ładny egzemplarz. Poemat ilustrowany rycinami niem. malarza, rysownika, ilustratora (1805 - 1874) wg niem. wyd. z 1846 r.

400,-
75. Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75[GOŁĘBIOWSKI Łukasz] - Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów polskich tyczą, z czasów panowania Stanisława Augusta przez Ł. G. Wydany przez Edwarda Hr. Raczyńskiego. T. IV. Wrocław 1843. Druk. Henryka Richtera. 4,s.3-314, 94 tablice miedziorytnicze no 485-636, opr.sk. współczesna, sygn.: Budnik. skóra brązowa, tłoczone zdobienia na okładkach, grzbiet 6ciopolowy, czerwony szyldzik, złocona tytulatura.
Brak karty tytułowej i stron XXII. Część dzieła ze śladami zalania, kilka kart zabrudzonych. E. IX, s.62, wyd.2. Przypisywane E. Raczyńskiemu. We własnoręcznym spisie swoich dzieł Ł. Gołębiowski potwierdza swoje autorstwo T. IV. Na rycinach rewery i awersy medali. Rzadkie.

2.000,-
76. Fotografia pozycji 76Fotografia pozycji 76GOŁOBÓW Włodzimierz - Opera objazdowa. XV [lat]. Ilustrował Jerzy Kondracki. W‑wa 1968. Wyd.: Państw. Opera Objazdowa. 4,s.154, [2], liczne ilustracje, mapka, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Nakład 2000 egz. Dołączony projekt książki - kopia maszynopisu.
W. Gołobów (1927-2008), pol. śpiewak operowy (bas), reżyser operowy warsz. Opery Objazdowej.

120,-
77. Fotografia pozycji 77GOŁOGOWSKI B[olesław] - Wodociąg w ogrodzie. Wodotryski, sztuczne zdroje, hydranty, zraszanie, sztuczna mgła. W‑wa 1936. Nakł. Stow. Pracowników Księg. 8, s.58, [6], 90 rysunków tekście, okł.oryg. rys. M. Puchalski.
Stan bardzo dobry.

50,-
78. Fotografia pozycji 78GOMBROWICZ Witold - Trans-Atlantyk - Ślub. Z komentarzem autora. W‑wa 1957. Czyt. 8,s.258, [2], portret autora, opr.pł.oryg., obwoluta.
Stan dobry. 2 wydanie (1 w Paryżu 1953 r. ). Powieść, w której autor w groteskowej formie przedstawia swoje przeżycia z inauguracyjnego rejsu statkiem MS Chrobry z Gdyni do Buenos Aires. Ślub - głosny utwór sceniczny, obrazujący dramat człowieka nie potrafiącego znaleźć własnego „ja”. Oprac. graficzne: Jan Młodożeniec.

80,-
79. Fotografia pozycji 79GÓROWSKI Artur - Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń Humanitarnych „B'nei B'rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie 1937. Kraków, nakł. Zw. „B”nei B'rith”. 16d, s.144, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

60,-
80. Fotografia pozycji 80GÓRSKI Artur - Ku czemu Polska szła. Wyd.2. W‑wa 1919. M. Arct. 8,s.319, [1], okł.oryg.
Małe zaplamienie na grzbiecie, poza tym stan dobry. Polska była wierna wartościom i realizowała w historii moralne ideały chrześcijaństwa.

60,-
81. Fotografia pozycji 81GRABSKI Władysław Jan - Trzy wieńce. Z trzema miedziorytami oryginalnemi Wacława Zawa­owskiego, Franciszka Prochaski, Konstantego Brandla. Paryż 1926. Pol. Tow Przyj. Książki. 16, s.63, [5], 1 rycina: godło Towarzystwa, okł.oryg.
Ślady zabrązowienia. Wiersze. Drugie wydawnictwo Pol. Tow. Przyj. Książki. Odbito ogółem 965 egz. num.: z rycinami I do C, 1 do 365; wreszcie 500 egz. bez rycin, liczb. 366 do 865. Ten bez rycin, nr 97 [?]. Wszystkie egz. podpisane przez prezydium Towarzystwa: Br. Monkiewiczówna i St. P. Koczorowski.

120,-
82. Fotografia pozycji 82GRACJAN Balazar - Wyrocznia podręczna (Oraculo manual). Przetł. i wstępem zaopatrzył Stanisław Łoś. Lublin 1949. 8,s.126, okł.oryg. Tow. Naukowe KUL. Seria żródeł i monografii 43.
Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Wyrocznia podręczna i sztuka roztropności. Zbiór 300 aforyzmów i komentarzy do nich. Nakład 1000 egz. B. Gracjan y Morales (1601-16158), hiszp. prozaik i pisarz polityczny, jezuita.

60,-
83. Fotografia pozycji 83GRADOWSKI Michał, Żygulski Zdzisław jun. - Słownik polskiej terminologii uzbrojenia histo­rycznego. W‑wa 1982. MKiS, Gen. Konserwator Zabytków. 4,s.116, rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B. T. LXXI.
Stan bardzo dobry. Druk powielony.

60,-
84. Fotografia pozycji 84GROSSEK [Korycka] Maria - Niedziela palem. W‑wa 1919. W‑wa 1919. Nakł. aut. Skł. gł. Genethner i Wolff. 8,s.51, okł.oryg.
Okładka przybrudzona. Wiersze liryczne, 1 wydanie.

60,-
85. Fotografia pozycji 85GUMOWSKI M[arian] - Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII w. Kraków 1925. Nakł. Tow. Numizm. 8,s.47, 8 tablic z medalami, okł.oryg. Odb. z Wiadomości Numizm. Archeol.
Okładka przybrudzona, naddarty grzbiet, pieczęć.

45,-
86. Fotografia pozycji 86Fotografia pozycji 86H. B. - Délices a la Table Sainte ou la communion fréquente et l'adoration du tres Saint Sacrament, par l'abbé. .. Paris-Lyon 1890. Zech et Fils. 16m, s.280, 2 ilustracje: chromolitografia, opr.sk. luksusowa: skóra ciemnobrązowa, grzbiet 5ciopolowy, złocony tytuł, jedwabne brązowe wyklejki, złocone dublury i brzegi kart.
Modlitewnik. Bardzo ładny egzemplarz.

400,-
87. Fotografia pozycji 87HADUCH Henryk T. J. - Zasady wymowy ogólnej i koscielnej. Dla użytku duchowieństwa. Kraków 1927. Wyd. Ks. Jezuitów. 8,s.XIV,403, opr. pl.
Stan dobry. Pieczęć. Treść: O wymowie wogóle, Wymowa święta, Szkic historyczny.

60,-
88. Fotografia pozycji 88HARASYMOWICZ Jerzy - Powrót do krainy łagodności. Kraków 1957. WL. 8,s.40, [3], rysunki w tekście Jacka Gaja, okł.oryg. proj. J. Gawłowski.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. Cykle: Miasteczko w Karpatach, Prośba o księżniczkę, Powrót z polowania.

40,-
89. Fotografia pozycji 89HARRIS Frank - W pogoni za pełnią życia. Wstęp Paweł Hulka-Laskowski. Wyd.3. Wrocław - Katowice 1949. „Dobra Książka”. 8,s.403, [1], okł.oryg., opr.pł. współczesna.
Stan dobry. Pełna drastycznych scen i filozoficznych rozważań, autobiografia zamieszkałego w USA ang. pisarza, dramaturga, krytyka lit. i dziennikarza [1856-1931].

60,-
90. Fotografia pozycji 90HAUSGARTEN. Skizzen und Entwurfe aus dem Wettbewerb der Woche. Berlin 1908. A. Scherl. 8 podł., s.119: ilustracje i opisy, okł. kart.oryg.
Poluzowany grzbiet, kilka kart ze śladami zalania pr. dolnego rogu. Przydomowe ogrody, 119 stron ze szkicami i projekatmi ogrodów.

180,-
91. Fotografia pozycji 91HEINE Henryk - Dzieła wybrane. T.1-2. W‑wa 1956. PIW. 16d, s.659, [1],726, [1], 2 portrety, opr.sk. sygn. naklejką: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne: skóra brązowa, grzbiety 6ciopolowe, czerwone szyldziki, tłoczone zdobienia, złocone napisy, kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz. T.1 zawiera Utwory poetyckie. Wybór, redakcja i przypisy Adolfa Sowińskiego. T.2 zawiera Utwory prozą. Wybór Romana Karsta i Wacława Zawadzkiego.

500,-
92. Fotografia pozycji 92HELSZTYŃSKI Stanisław - W Grodzie Halszki. Ze zbioru „Nad Wartą, Notecią i Obrą”. Szamotuły 1931. Skł. gł. Gazeta Szamotulska. Czc. Druk. Nakł. J. Kawalera. 8,s.68, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla dr. J. Młodziejewskiego, dat. 1/8 1955. Cz. 1: Krew i żelazo. 2: Mistrzowie ducha. 3: Halszka z Ostroga. 4: Vita nuova. Na okładce podtytuł: Regjonalne Sonety Szamotulskie.

80,-
93. Fotografia pozycji 93HERBERT Zbigniew - Barbarzyńca w ogrodzie. W‑wa 1962. Czyt. 8,s.265, [2], okł.oryg.
obwoluta.
Niewielkie ślady zaplamienia na okładce, pieczęcie. 1 wydanie. Zbiór esejów poświęconych kulturze i sztuce Włoch i Francji, powstałych po podróży autora po Europie w latach 1958-1960.

120,-
94. Fotografia pozycji 94HERBERT Zbigniew - Pan Cogito. W‑wa 1974. Czyt. 8,s.78, [4], okł. kart.oryg.
Małe otarcie na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie. Pan Cogito - postać występująca w wierszach Herberta, po raz pierwszy obecna w tym tomiku. Pan Cogito uosabiał inteligentnego i wykształconego współczesnego człowieka - nieugiętego i wiernego swoim wartościom, który nie może pogodzić się z otaczającym światem.

75,-
95. Fotografia pozycji 95HIRSZFELD Ludwik - Historia jednego życia. W‑wa 1946. Czyt. 8,s.369, okł.oryg.;opr.ppł. Żywoty nieurojone T.1.
Stan bardzo dobry. Fascynująca autobiografia wielkiego polskiego uczonego, obejmująca okres pobytu w warszawskim getcie w czasie okupacji hitlerowskiej. 1 wydanie.
L. Hirschfeld (1884-1954), światowej sławy bakteriolog, serolog, twórca polskiej szkoły immunologii.

60,-
96. Fotografia pozycji 96HŁASKO Marek - Pierwszy krok w chmurach. Opowiadania. W‑wa 1956. Czyt. 16d, s.268, [2], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Debiutancki zbiór 16 opowiadań 20-letniego autora. Okładkę i kartę tyt. projektował Jan Młodożeniec. Ilustracje Jerzego Ćwiertni.

120,-
97. Fotografia pozycji 97Fotografia pozycji 97HOMER - Ilias. Przekładał Jan Czubek. Wstęp Kazimierza Morawskiego. Wyd. zupełne. W‑wa-Lublin -Łódź [1921]. Gebethner i Wolff. 16d,s.XVI,558, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa: narożniki i grzbiet z jasnrązowej skóry, złocone napisy na grzbiecie i tłoczone zdobienia, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz. Ze słowniczkiem i Spisem imion własnych.

300,-
98. Fotografia pozycji 98IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Z głębi serca. W‑wa-Kraków-Lublin 1928. Gebethner i Wolff. 8,s.205, opr.pł.
Przybrudzona wyklejka, obca dedykacja. Poezje, 1 wydanie. Wiersze z cyklów: Z głębi serca, Świętych obcowanie, Z domu niewoli, Kolędy polskiej biedy, O polskim żołnierzu.

100,-
99. Fotografia pozycji 99INFORMATOR o urzędach, instytucjach publicznych, środkach komunikacji, uzdrowiskach i hotelach w Polsce. Uzupełniony krótkim przeglądem nowego ustawodawstwa polskiego, stan na 1 stycznia 1946 r. W‑wa 1946. Wydział Turystyki Minist. Komunikacji. 8,s.212, [1], mapa skł.: Sieć komunikacyjna w Polsce; + Załącznik zawierający tabele opłat P. K. P, klasyfikację towarów, ważniejsze połączenia kolejowe, autobusowe, lotnicze i żeglugi śródlądowej s.28, + Dodatek zawierający uzupełnienia i zmiany zaszłe do dnia 31 lipca 1946 r. s.15.
Stan dobry.

75,-
100. Fotografia pozycji 100Fotografia pozycji 100[IWANOWSKI Eustachy] - Pamiątki polskie z różnych czasów przez Eu. .. go Heleniusza. T.1-2. Kraków 1882. Nakł. aut. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.578, [4],698, II, [2], opr. psk. współczesna: 6ciopolowy grzbiet i narożniki z brązowej skóry, złocone napisy i zdobienia liniowe, płótno czarne.
Na kilku kartach ślady zabrązowienia, poza tym stan dobry. Materiały i relacje ustne do przeszłości dawnych ziem Rzeczypospolitej, głównie ukrainnych, zebrane przez pamiętnikarza i publicystę historycznego (1813-1903). Treść: I: Przemowa, Polskie starożytne konstytucye cele i duch dawnych praw polskich, Kwerenda z akt dawnych kijowskich i żytomirskich, Dokumenta, Protokół graniczny annorum 1776, 1779, 1780, 1781, 1782, pod powagą Józefa na Starosielcach Jakubowskiego, Listy z Ukrainy z nad samej rosyjskiej granicy z Motowidłówki nad rzeką Stuhną do miecznika Rulikowskiego od JP. Borowskiego dobrami tymi rządzącego pisane, Dekret dzielczy przez sąd ziemski bracławski w Smile fortuny pozostałej po śmierci X. Potemkina Tauryckiego dopełniony 1794 r. d. 6 novembra. II: Władysław Michał Skoraszewski chorąży pozn. pułkownik JKM ok. 1683,
Stara polska książeczka wierszem pisana pod tyt. Brząk opiewająca cuda obrazu Matki Boskiej w kościele Hejzeńskim, Wiadomość o XX. Jezuitach prowincyi Litewskiej przez X. J'ana Poszakowskiego podana, Pamiętnik mego życia i w nim zdarzeń różnych z pamięci spisanych, Jerzy Korzeniowski, Kapliczka we wsi Tarasówce, Kilka szczegółów o Winnicy, Mohylew nad Dniestrem, Z Konfederacyi Barskiej wspomnienia, Franc. Salezy Potocki i szczegóły niektóre o Humaniu, Rękopis przełożony z łac. Braiłowskiego Trynitarza, Prot Potocki, Kontrakty Dubieńskie, Ludzie niezwyczajni ostatnich czaasów, Kilka listów kasztelanowej Kamińskiej z Potockich Kossakowskiej, Mowy Sołtyka bp. krak. Wacława Rzewuskiego hetmana w. k.;Opisanie festynu danego w Łazienkach, Borszczajówka nad Rosią, Zezelów k. Machnówki, Jowialiści żartownisie, Żytomierzanie, Antoni Pawsza,
O zasiedleniu w Tobolskiej guberni, Sejm lwowski 1861 r.;Spirydyon Ostaszewski, X. St. Chołoniewski i jego pisma: Sen w Podhorcach i Poezye, Myśli autora „Pamiątek polskich „ z powodu nieznanego ustępu ze „Snu w Podhorcach”.


800,-
101. Fotografia pozycji 101IWASZKIEWICZ Jarosław - Stara cegielnia. Młyn nad Lutynią. Opowiadania. W‑wa 1946. Inst. Wyd. „Panteon”. 8,s.144, portret autora, okł.oryg. sygn. Tristan.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie.

40,-
102. Fotografia pozycji 102JANIKOWSKI Tadeusz - Jak organizować gospodarstwo dochodowe. Wzorzec organizacji gospodarstwa. W‑wa 1937. 8,s.244, [1], okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
103. Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103Fotografia pozycji 103Le JARDIN des Plantes. Descriptions complète, historique et pittoresque du Muséum d'Histoire Naturele, de la ménagerie, des serres, des galeries de minéralogie et d'anatomie,. .. par MM. P[ierre] Bernard, L[ouis] Couailhac, [Paul] Gervais et Emm[anuel] Lemaout, et une societe de savants attaches au Museum d'Histoire Naturelle. T.1-2. Paris 1842 - 43. L. Curmer. 4,s.XXIV,416,664, liczne ryciny w tekście i 183 plansze [w tym 33 barwne]: staloryty, drzeworyty, oprawa psk. niesygn.;5ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, płótno ciemnopopielate pokryte złoconymi arabeskami, brzegi kart złocone.
Płótno oprawy lekko odbarwione z minimalnym (0,5 cm) ubytkiem, na kilku kartach małe ślady zabrązowienia, poza tym bardzo ładny egzemplarz.
1 wydanie. Ogród botaniczny; opis historyczny, malowniczy historii naturalnej, opracowany przez znakomitych przyrodników franc. Dzieło podzielone na 10 tematycznych rozdziałów. Pięknie zilustrowane: rośliny ogrodowe, dzikie, fauna z całego świata, muszle, typy ludzkie, także plany topograficzne ogrodów, fontanny, amfiteatry, również portrety sławnych przyrodników. Ze spisem alfabetycznym opisanych gatunków.

3.000,-
104. Fotografia pozycji 104Fotografia pozycji 104JASIENICA Paweł [L. Beynar] - Biały front. W‑wa 1953. PIW. 16d, s.288, [2], opr.pł. z naklejoną okładką oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Aleksandrowi Aleksandrowiczowi Gieysztorowi - ku nauce, że nie samą jeno duchowością historyk żyć powinien. Od autora. 27/X1953. 1 wydanie. Monografia pośw. powstaniu styczniowemu. Treść: W bujnej Ukrainie, Etapy, Fragment dziejów „pańskiego powstania”, „Zapomnienia pługi”, Przypisy, Posłowie.

300,-
105. Fotografia pozycji 105JASIEŃSKI Bruno - Palę Paryż. Powieść. W‑wa 1931. „Rój”. 16d, s.325, [1], opr.kart.
Kilka kart podklejonych przy marginesie, pieczęcie i podpisy, poluzowany grzbiet. 2 polskie wydanie. Powieść prorewolucyjna, napisana w duchu ponurej groteski, ze wstępem J. Kadena-Bandrowskiego, jako odpowiedź na nowelę dyplomaty francuskiego Paula Moranda, zamieszczoną w tomie „Swawolna Europa” („Europe galante”). B. Jasieński uznał ją za paszkwil na Moskwę i w odpowiedzi „spalił Paryż” - miasto wielkich kapitalistów i polityków, którzy zagarnęli dla siebie wszystko. Za powieść tę został autor (1901-1938) deportowany z Francji, osiedlił się w Moskwie i przyjął obywatelstwo radzieckie. W czasie czystek stalinowskich aresztowany i osadzony w więzieniu, gdzie zmarł w 1938 r.

120,-
106. Fotografia pozycji 106JEDLICKI Sigismond Marie - La création du premier archevéché polonais a Gniezno et ses conséquences au point de vue rapports entre la Pologne et l'Empire germanique. Paris 1933. Libr. de Recueil Sirey. 8,s.645-695, okł.oryg. Nadb. z Revue historique de droit francais et étranger.
Okładka naddarta. Odręczna dedykacja autora dla Prof. Oskara Haleckiego. Pieczęć: Prof. Oskar Halecki. Ustanowienie pierwszego polskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie i jego konsekwencje dla stosunków między Polską a Cesarstwem Niemieckim.

45,-
107. Fotografia pozycji 107JEZIERSKI Edmund - Stefan Batory. W‑wa 1934 [1933]. St. Cukrowski. 8,s.311, 15 ilustracji na tablicach, opr.pł.oryg. z portretem króla.
Pieczęć własnościowa, poza tym stan bardzo dobry. Obszerna monografia obrazująca życie i dokonania wielkiego króla Polski. Ilustrowali H. Nowina-Czerny i Xawery Koźmiński.

300,-
108. Fotografia pozycji 108Fotografia pozycji 108JEZIERSKI Michał - Z dziejów dawnej Polski. Studium historyczne przez. .. W‑wa 1882.
Druk. E. Skiwskiego. 16d, s.256, opr. psk. z epoki: skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, złocone napisy.
Stan więcej niż dobry, podpis. .

100,-
109. Fotografia pozycji 109JÖRGENSEN Johannes - Pielgrzymki franciszkańskie. Przeł. Teodora Manteuffel.
W‑wa 1928. F. Hoesick. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.VIII,219, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Okładkę i kartę tyt. rysował Edward Manteuffel.

60,-
110. Fotografia pozycji 110JOUGAN Alojzy ks. - Słownik kościelny łacińsko-polski. Wyd. 3 zm. i uzup. Poznań-W‑wa-Lublin 1958. Księg. Św. Wojciecha. 8,s.XV, 746, [3], opr.pł.oryg.
Stan dobry.

150,-
111. Fotografia pozycji 111JUBILEUSZOWY Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Spale. 10 - 25. VII.1935. Fotografował Jan Ryś oficjalny fotoreporter Zlotu. W‑wa, druk.: Sp. Akc. Zakładów Graficznych „Drukarnia Polska”. 16d, 61 fotografii, okł.oryg.
Stan dobry, podpis. Tytuł i objaśnienia zdjęć w j. pol. i franc.

120,-
112. Fotografia pozycji 112Fotografia pozycji 112JÜDISCHES Lexikon. Ein enzyklopedisches Handbuch des jüdischen Wissens in vier Bänden [tom 4 w 2 częściach]. Begründet von G. Herlitz u. B. Kirschner. Unter Mitarbeit von über 250 jüdischen Gelehrten und Schriftstellern. Bd.1-5. (A-Z). Berlin 1927-1930. Jüdischer Verlag. 4, około 2000 ilustracji, map, tabel, załączników, opr.ppł.oryg.
Tom 3 oprawa odmienna, t.1 - 4 stan dobry, t.5: poluzowany grzbiet, na pierwszych kartach niewielkie ślady zalania, nieco odbarwiona oprawa.
Rzadka kompletna encyklopedia. Najszerszy encyklopedyczny leksykon wiedzy żydowskiej, oprac. przez ponad 300 żydowskich uczonych i pisarzy.

1.500,-
113. Fotografia pozycji 113KARCZEWSKI S., Jancewicz Karol - Ogół Londyński do Emigracji Polskiej. [Paryż] [1839]. Druk. Bourgogne et Martinet. 8,s.8, broszura.
Ślady zawilgocenia. Pod tekstem podpisani: Sekretarz: S. Karczewski (Ksawery ?), Marszałek: Karol Jancewicz. Pismo było dołączane do: Karczewski Ksawery, Terlecki Jan - Uwagi ogółu Emigracji Polskiej w Londynie nad raportem z głosowania ogłoszonego przez komissiją korespondencyjną. ..

40,-
114. Fotografia pozycji 114KARWICKA J. - Gwiazda Przewodnia. Opowiadania dla młodziezy. W‑wa - Kraków [1928]. Księg. J.Czerneckiego. 8,s.55, rysunki w tekście, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Opowiadania o czasach walk w obronie Ojczyzny.

50,-
115. Fotografia pozycji 115KATALOGI techniczne. BAILDON. Stal konstrukcyjna. Katowice, 15 listopada 1936. „Huta Pokój” Śl. Zakł. Górn. -Hutnicze S. A. 8,s.48,1 ilustracja, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

40,-
116. Fotografia pozycji 116 ELBEM. Towarzystwo Światłotechniczne „ELBEM” Sp. z ogr. odp. Fabryka Armatur Elektrycznych i Przyborów do Oświetlenia, Artykułów Elektrotechnicznych i Konstrukcji Żelaznych. Katowice. Katalog no 40. 1940. 8,s.80, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
117. Fotografia pozycji 117Fotografia pozycji 117 GEKA. Bracia Koerpel - Szamotuły. [Katalog mebli - cennik], paździenik 1936. 8,s.23, 61 tablic, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry.

120,-
118. Fotografia pozycji 118 HP [„Huta Pokój”]. Stal grzebieniowa. Najwłaściwszy profil stali wysokowartościowej do zbrojenia konstrukcyj żelbetowych. ... Katowice, 15 kwietnia 1937. „Huta Pokój” Śl. Zakł. Górn. -Hutnicze S.A. ,s.55, [5], ilustracje, wykresy, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

50,-
119. Fotografia pozycji 119 KATALOG wyrobów ceramiki czerwonej i kafli produkowanych przez zakłady podległe centralnym zarządom: Przemysłu Mineralnego oraz Wytwórni Materiałów Budowlanych - czerwiec 1948. Nakł. Centrali Handl. Materiałów Budowlanych, Warszawa. Oprac. inż. St.Będowski. Wykonał: K.Kurowski. 8,s.14, rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
120. Fotografia pozycji 120 ZEISS. Przyrządy i narzędzia pomiarowe Carl Zeiss Jena. Generalne Przedstawicielstwo Inż. Wł.Le­niewski, Warszawa [lata 30-te]. 8,s.120, liczne ilustracje, opr.kart.oryg.
Stan dobry. Ogólne wiadomości i charakterystyczne cechy dotyczące przyrządów i narzędzi pomiarowych wyrobu Zeissa. I: Narzędzia do pomiaru i sprawdzania długości. II: Narzędzia do mierzenia i sprawdzania kątów oraz podziałek kątowych. III: Narzędzia do sprawdzania kół zębatych. IV: Narzędzia do mierzenia i sprawdzania gwintów. V: Różne narzędzia i przyrządy pomiarowe.

120,-
121. Fotografia pozycji 121 ZJEDNOCZONE Polskie Fabryki Śrub Sp. z ogr. odp. Bielsko, Śląsk Cieszyński. Cennik wyrobów śrubowych 1928. Wydanie IVb. 8,s.33, okł.oryg.
Stan dobry.

50,-
122. Fotografia pozycji 122KATECHIZM Rzymski, według uchwały Ś. Soboru Trydentskiego dla plebanów ułożony, z rozkazu najprzód Piusa V, potem Klemensa XIII po łacinie wydany, na polski język w lat cztery po Soborze przez Imci księdza Walentego Kuczborskiego, archidyakona pomorskiego przetłómaczony; teraz zaś z małemi poprawkami i z niektóremi dodatkami przedrukowany. T.1-3. Jasło 1866. Czc. druk. L. D. Stoegera. Nakł. P. T. Prenumeratorów. 8,s.XVI,612, VIII, XXXII, opr. psk. z epoki.
Oprawa otarta i pęknięta przy grzbiecie. T. I: O wierze. II: O Sakramentach. III: O dziesięciu przykazaniach Bożych, O Modlitwie Pańskiej i dwa dodatki: „O niepokalanym poczęciu Najśw. Maryi Panny” [nap. ks. Jacek Krukowski] i Katechizm Rzymki rozłożony na niedziele i świeta. .. Ze spisem imiennym prenumeratorów.

150,-
123. Fotografia pozycji 123KLEINER Juljusz. - Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości. T.1-4 (5 vol. ). [Komplet].
T.1-2, wyd. 2. Lwów-W‑wa-Kraków 1923. Ossol. T.3-4. W‑wa-Kraków-Lublin 1923,1927. Gebethner i Wolff. 8,s.281,396,419,399,580, ilustracje, oprawa luksusowa współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki, Warszawa: jasnobrązowa skóra na narożnikach i 5ciopolowych grzbietach, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa.
W t.1 i 2 zabarwiony górny margines. Wielka monografia o J. Słowackim. T.1: Twórczość młodzieńca, 2: Od Balladyny do Lilli Wenedy. 3: Okres Beniowskiego. 4 cz.1 i 2: Poeta mistyk.

1.000,-
124. Fotografia pozycji 124KLEMENSIEWICZ Zenon - Język polski. Rozwój i znajomość znaczeń i form polszczyzny. Wyrazy zapożyczone. Styl poezji i prozy. Język a życie społeczne. Wrocław-W‑wa 1946. Książnica-Atlas. 8,s.95, [1], okł.oryg.
Stan dobry.

35,-
125. Fotografia pozycji 125KLEMENSIEWICZ Zenon - Język polski. Wybór wiadomości o znaczeniu i użyciu form językowych oraz o gwarach ludowych. Dla IV. kl. gimn. Wrocław-W‑wa1946. Książnica-Atlas. 8,s.95, ok. oryg.
Stan dobry. Podręcznik pomocniczy dla nauczyciela.

35,-
126. Fotografia pozycji 126KOCHANOWSKI Jan - Dzieła polskie. T.1 - 2. Oprac. Julian Krzyżanowski. W‑wa 1969. PIW. 16d, s,636, [4],354, [6], opr.sk.;sygn. naklejką: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne: skóra zielona, grzbiety 5ciopolowe, złocone napisy i zdobienia na grzbietach i okładkach, kart. futerał.
Ładny egzemplarz.

350,-
127. Fotografia pozycji 127[KONDRATOWICZ Ludwik] - Margier. Poemat z dziejów Litwy przez Władysława Syrokomlę. Wilno 1855. Księg. p. f. Rubena Rafałowicza. 16d, s.134, okł.oryg.,opr.kart.
Okładka przybrudzona, niewielkie ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Poemat w pięciu pieśniach. Tekst w ozdobnych ramkach.

150,-
128. Fotografia pozycji 128KONIŃSKI Karol Ludwik - Pisarze ludowi. Wybór pism i studjum o literaturze ludowej. Przedm. Franciszek Bujak. T.1-2. Lwów 1938. Sp. Wyd. „Wieś”. 8,s.XV,325,484, okł.oryg.,opr.pł. w 1 wol. Bibliteka Dziejów i Kultury Wsi. T.4-5.
Stan dobry, na wyklejce zapiski ołówkiem.

100,-
129. Fotografia pozycji 129Fotografia pozycji 129[KOPERNIK]. Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Gniezno 1873. Fotodr. Beyera i Dutkiewicza. Druk J. B. Langiego. 4, 16 tablic,s.XVI, VIII, opr.sk. współczesna, złocone napisy.
Na kartach tekstu ślady zabrązowienia,s.I - VIII: przestawione karty, pieczęć. Tablice I - XV: reprodukcje portretów, rzeźb, pomników i medali, tabl. XVI: faksymile przedmowy Kopernika do I księgi De revolutionibus. Objaśnienia do tablic i Kantaty Deotymy (Jadwiga Łuszczewska) pióra ks. Ignacego Polkowskiego. Wszystkie strony tekstu w ozdobnych ramkach.

600,-
130. Fotografia pozycji 130KORAB Bronisław - Konserwacja antyków, czyli jak dbać o przedmioty. Zebrał i oprac. dla kolekcjonerów. ... W‑wa 1978. 8,s.102, okł.oryg.
Stan dobry. Druk powielony.

40,-
131. Fotografia pozycji 131KORAL Wacław - Przez partje, związki, więzienia i Sybir. Wspomnienia drukarza z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym 1898 - 1928. W‑wa 1933. Skł. gł. Zw. Zaw. Druk. i Pokr. Zaw. w Polsce. Druk. „Robotnik”. 8,s.267, [1], okł.oryg. proj. Al. Domański.
Okładka przybrudzona.

60,-
132. Fotografia pozycji 132KORCZEWSKI Wit - Rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane, 1553. Wyd. Jan Kar­łowicz. Kraków 1889. A. U. Druk. „Czasu”. 8,s.VI,87, okł.oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [Nr 2].
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Treść: Pierwsza o niektórych pospolitszych ceremoniach kościelnych jako jest: post, popielec, święcona woda, świec palenie, umarłym zwonienie; na ostatku zmianka o czyścu i o Lutrze nieboszczyku; Wtóra rozmowa o klątwie i o dziesięcinie.

60,-
133. Fotografia pozycji 133KORONA. 40 lat istnienia TKS [Terenowy Klub Sportowy] Włókniarz Korona w Krakowie. Kraków 1959. WL. 8,s.283, [5], liczne ilustracje i rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Wydanie jubileuszowe, oprac.: Antoni Ślusarczyk, Tadeusz Dobosz, Hubert Kasprzyk. Rysunki: Z. Jachimczak.

120,-
134. Fotografia pozycji 134Fotografia pozycji 134[KORPAL] Tadeusz Orsza - Cadum na barykadach. Gniew Paryża. Powieść. Miejsce Piastowe 1938. Nakł. aut. 16d, s.216, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dat.: 21/VIII.940 r.

60,-
135. Fotografia pozycji 135KOTARBIŃSKA Lucyna - Wokoło teatru. Moje wspomnienia. W‑wa 1930. Księg. F. Hoesicka. 8,s.362, XIII, ilustracje, podobizny rkp. listów, opr.pł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Wspomnienia o pracy teatralnej męża - Józefa Kotarbińskiego, z czasów jego dyrekcji w teatrze krakowskim. Z indeksem.

60,-
136. Fotografia pozycji 136KOTARBIŃSKI Józef - Aktorzy i aktorki. W‑wa-Płock 1924. Maz. Sp. Wyd. 8,s.271, [3], 2 tablice z portretami, opr.ppł.
Stan dobry, pieczęć. Wspomnienia osobiste, obserwacje z życia teatralnego. Treść: Aktor-twórca, Epoka gwiad. Aktorzy. Aktorki. Uwagi ogólne. Władze teatralne. Repertuar z lat 1865 - 1876.
Autor (1849-1928), pisarz, krytyk i aktor teatralny i filmowy.

60,-
137. Fotografia pozycji 137KOTARBIŃSKI Józef - Ze świata ułudy. W‑wa-Kraków-Lublin 1926. Gebethner i Wolff. 16d, s.357, [2], portret autora, opr.pł. z naklejoną okł.oryg.
Stan dobry, pieczęć. Tu m. in. warszawskie i krakowskie wspomnienia teatralne.

60,-
138. Fotografia pozycji 138KOWALIK Janusz - Jeżdżę rowerem. W‑wa 1957. Wyd. Komunik. 16d, s.57, [7], liczne kolorowe ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. książeczka propagująca jazdę rowerem i ucząca jak zachować się w ruchu ulicznym.

40,-
139. Fotografia pozycji 139KOZUBOWSKI Adam - Ustawa stemplowa obowiązująca na obszarze b. okupacji niemieckiej. (Rozporządzenie z d. 19 lipca 1916 r. Dz. Roz. b. General-Gubernatora Warszawskiego Nr 40 poz. 126 wraz z taryfą stemplową oraz przepisami wykonawczymi z uwzględnieniem zmian, zaszłych w czasie od d. 12 listopada 1918 r.). W‑wa-Lublin-Łódź [1920]. Gebethner i Wolff. 16, s.56, okł.oryg. Biblio­teka Skarbowa pod red. Rudolfa Langroda. T.2.
Stan dobry.

25,-
140. Fotografia pozycji 140KRASICKI Ignacy - Dzieła. Powtórne i nieodmienne wydanie Jana Nep. Bobrowicza. T. 1-10. Lipsk 1840. Breitkop et Haertel. 16, z portretem autora, opr. psk. w 5 wol.: 3 tomy w oprawie z epoki, 2 w oprawie współczesnej: grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, monogram M. A. S. Biblioteka Kieszonkowa Klassyków Polskich, wyd. przez Jana Nep. Bobrowicza. T.1 - 10.
Niewielkie ślady zabrązowienia.

1.800,-
141. Fotografia pozycji 141KRASICKI Ignacy - Dzieła wybrane. T.1-2. Oprac. Zbigniew Goliński. W‑wa 1989. PIW. 16d, s.837, [2],815, [1], opr.: skóra brązowa, grzbiety 5ciopolowe, czerwone szyldziki, złocone napisy, zdobienia na grzbietach i bordiura na okładkach, brzegi kart barwione na czerwono, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa.
Bardzo ładny egzemplarz. Treść: I: Myszeis, Monachomachia, Antymonachomachia, Wojna Chocimska, Pieśni Ossjana, Wiersze różne, Wiersze z prozą, Bajki i przypowieści, Bajki nowe, Komentarz. II: Satyry, Listy, Wiersze przełożone z różnych autorów, Listy o ogrodach, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli cz.1, Powieści wschodnie, Prawdziwa powieść o kamienicy narożnej w Kukorowcach, Komentarz. Indeksy zestawiła Ewa Maciak.

800,-
142. Fotografia pozycji 142Fotografia pozycji 142KRASICKI Ignacy - Dzieła wybrane. T. 1-2. j.w.
KRASICKI Ignacy - Uwagi. Wstęp i oprac. Zdzisław Libera. W‑wa 1997. Czyt. 8,s.413, [2], 11 ilustracji całostronicowych - reprodukcje ze starych sztychów, winiety tytułowe.
Wszystkie tomy w jednolitej ekskluzywnej oprawie sygn. Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne: skóra brązowa, grzbiety 5ciopolowe, na wierzchnich oprawach i grzbietach złocone napisy i zdobienia, na tylnych okładkach tłoczone zdobienia. Bardzo ładny egzemplarz.

1.000,-
143. Fotografia pozycji 143[KRASIŃSKI Zygmunt] - Ułomek z Dawnego Rękopismu Słowiańskiego. Wydany przez Z. K. W‑wa 1830. Druk. Banku Polskiego. 8,s.15, winieta tyt.;broszura.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja: Kochanemu Wujowi Stanisławowi Tarnowskiemu Edward Krasiński.
1 wydanie. Utwór o charakterze filozoficznym, napisany przez Z. Krasińskiego w wieku 18 lat.
E. Krasiński (1870-1940), działacz społeczny, pamiętnikarz, zarządca Biblioteki Ordynacji Krasińskich, od 1909 r. V i ostatni ordynat opinogórski.

180,-
144. Fotografia pozycji 144Fotografia pozycji 144KRASZEWSKI Józef Ignacy - Powieść bez tytułu. Wyd. nowe (2), przejrz. i popr. przez autora. T.1-4. Lwów-W‑wa 1873,1872. Gubrynowicz i Schmidt. 8,s.145,151,154,165, opr. psk. z epoki w 1 wol. Zbiór powieści J. K. Kraszewskiego. Wyd. nowe. T.24-27.
Stan dobry.

200,-
145. Fotografia pozycji 145KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] - Stara baśń. Powieść z IX wieku. Z 24 rysunkami E. M. Andriollego, z portretem autora. Wyd. nowe. W‑wa 1899. Gebethner i Wolff. 8,s.435, portret autora, ilustracje, winiety, opr.pł. ozdobna, ,wyklejki białe jedwabne, złocone brzegi kart, zdobienia i napisy na oprawie i grzbiecie.
Poluzowany grzbiet z małym pęknieciem.

300,-
146. Fotografia pozycji 146Fotografia pozycji 146KREMER Józef - Podróż do Włoch. T.1 - 5 (6 wol. ). Z drzeworytami. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno 1859-1864. J. Zawadzki. 8,s.578,526,592,607,440, VIII,449-874 (brak s.441-448), liczne drze­woryty w tekście i całostronicowe, skł. chromolitografia, skł. mapa ruin starożytnego Rzymu, w t.1 i 2 zachowane okładki oryg. psk. oprawa luksusowa współczesna: narożniki i 6ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy, czerwone szyldziki z tytulaturą, niebieskie z oznaczeniem tomu, brzegi kart barwione, karton marmoryzowany, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa.
Niewielkie zabrązowienia kart i ślady po zalaniu, nieaktualne pieczęcie. Ładny egzemplarz. 1 wydanie. Pokłosie podróży autora do Włoch, odbytej w latach 1852 - 1855, z opisem najsłynniejszych zabytków Wenecji, Padwy, Werony, Mediolanu, Genui, Florencji, Neapolu, Pompejów i Rzymu. Opisy najważniejszych pomników architektury, malarstwa i rzeźby, z historią ich powstania i historią sztuki włoskiej od czasów starożytnych. Dzieło ozdobione licznymi rycinami. W ostatnim tomie spisy ilustracji, artystów i przedmiotów. W t.3 karta ze spisem dzieł wydanych w 1861 r. u Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Rzadkie w komplecie.
J. Kremer (1806-1875), pol. historyk sztuki, filozof, estetyk, prekursor psychologii.

2.000,-
147. Fotografia pozycji 147KRÓLOWI Duchowi na dniu powrotu Teatr im. J.Słowackiego, Kraków, czerwiec 1927 r. Red. Tadeusz Świątek. Wydał Teatr Miejski im. J.Słowackiego za dyrekcji Z.Nowakowskiego. 8,s.nlb.; liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. W treści m. in.: E. Zegadłowicz-Noc czerwcowa 1927 [wiersz], St. Estreicher-Dwie premiery „Mazepy”, Z pamiętników Br. Wolskiej, J. Kotarbiński-Inscenizacja dramatów Słowackiego w latach 1899-1905, E.Haecker-Kult Słowackiego a teatr krakowski.

50,-
148. Fotografia pozycji 148Fotografia pozycji 148KRUCZKOWSKI Leon - Sidła. Powieść. Wyd.2 przejrz. przez autora. W‑wa 1948. Czyt. 8,s.294, [1], okł.oryg. proj. K. M. Sopoćko, opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: Z podziękowaniem za udział w akcji „Czytelnika” „Gwiazdka dla najbiedniejszych dzieci”. Leon Kruczkowski, Warszawa, listopad 1948. Powieść o tematyce współczesnej.

100,-
149. Fotografia pozycji 149KRUMŁOWSKI Konstanty - Wolne Miasto. Obraz historyczno-ludowy w 7 odsłonach. Kraków [1931]. Nakł. księg. „Wiedza i Sztuka”. 8,s.178, ilustracje wg zdjęć fotograficznych, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Dramat o Powstaniu Krakowskim 1846 r. Przedmowa: Bolesław Pochmarski.

45,-
150. Fotografia pozycji 150Fotografia pozycji 150KSIĘGA jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253 - 1929. Poznań, wyd.: Bractwo Kurkowe. Druk. Dziennika Poznańskiego. 4,s.200, liczne ilustracje, opr.pł.oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Z.Zaleski - Pogotowie wojenne dawnego mieszczaństwa, T.K.Wieczorkiewicz - Z dziejów Bractwa Kurkowego w Poznaniu, J.Bilski - Insygnia, klejnoty, dokumenty i pamiątki historyczne Bractwa Kurkowego w Poznaniu, T.Kołodziej - Życie gospodarcze w Poznaniu. Od s.129: Spis członków Kurkowych Bractw Strzeleckich.

250,-
151. Fotografia pozycji 151KUBALA Ludwik - Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657. (Szkiców historycznych Serya V). Lwów-W‑wa [1917]. H. Altenberg. 8,s.439, 16 (z 17) ilustracji na 15 tablicach, okł.oryg. Biblioteka Historyczna Altenberga.
Poluzowany i podklejony z ubytkami grzbiet okładki, przybrudzona okładka, rdzawe plamki na kartach. Treść: Trzydniowa bitwa pod Warszawą; Traktat wileński-sukcessya moskiewska; Ofenzywa polska-Jan Kazimierz w Gdańsku; Traktat wiedeński-sukcessya austryacka; Najazd Rakoczego; Śmierć Chmielnickiego; Odzyskanie Krakowa; Traktat welawsko-bydgoski; Sukcesya francuska.

200,-
152. Fotografia pozycji 152LASKOWSKI K[azimierz] (El. ) - Satyry polityczne. W‑wa 1907. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 4,s.61, [1], okł.oryg.
Ślady zalania, podklejony kartonem grzbiet. Na okładce portret Stańczyka.

60,-
153. Fotografia pozycji 153LASSALLE Ferdynand - Program robotników. O szczególniejszym związku współczesnego okresu historycznego z ideą stanu robotniczego. Red. -wyd. St. Kucharski. W‑wa 1905. „Bibl. Naukowa”. 8,s.48, okł.oryg.
Przykurzone brzegi okładki. Tłum. Tadeusz Radwański.

60,-
154. Fotografia pozycji 154LEGIONY Polskie 16 Sierpnia 1914 - 16 Sierpnia 1915. (Dokumenty). Piotrków, w sierpniu 1915. Nakł. Depart. Wojsk. N. K. N. 8,s.119, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Powstanie i rozwój Legionów Polskich w ciągu pierwszego roku ich istnienia.

60,-
155. Fotografia pozycji 155LEIXNER O. - Wiek XIX. Obraz ważniejszych wypadków na tle cywilizacyi w dziedzinie historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki, z licznemi ilustracyami. T.2. Oprac. wg oryg. Fr[anciszek] Rawita (Gawroński). W‑wa 1892. Gebethner i Wolff. 8,s.548, VI, [1], liczne drzeworyty w tekście, opr. psk. z epoki.
Grzbiet lekko otarty, poza tym stan więcej niż dobry, podpis. Tom 2 obejmuje okres 1830-1890.

120,-
156. Fotografia pozycji 156Fotografia pozycji 156LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia jest najważniejszą kwestją życia ludzkiego, której ożywienie zostało opracowane na podstawie długoletnich studjów lekarskich przez następujących lekarzy: Winternitz, Schulz, Lofler, Schuesler, Springer. [Ponownie oprac. ]: Dr Sokołowski, Dr Lapitus, Polak, Tomjak. T.1-2. Katowice 1930-31. Polski Instytut Wydawniczy. 8,s.XI,719, VIII,721-1535, 1000 ilustracji, 68 tablic i kolorowy dodatek, opr.oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry.

250,-
157. Fotografia pozycji 157Fotografia pozycji 157LELEWEL Joachim - Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez. .. T. XX. Poznań1864. J.K.Żupański. 8,s.[4],639, 1 rycina: medal wybity w roku 1859 w Brukseli na uczczenie J. Lelewela, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, tłoczone zdobienia na grzbiecie, złocone napisy.
Stan bardzo dobry. Ekslibris herbowy. Z oddzielną kartą tyt. zawiera: Mowy i pisma polityczne. Dzieło pośmiertne przypiskami pomnożone i wydane przez E. Rykaczewskiego.

150,-
158. Fotografia pozycji 158LEM Stanisław - Dzienniki gwiazdowe. W‑wa 1957. Iskry. 8,s.257, okł.oryg.
Lekko naddarty grzbiet. Okładkę i kartę tyt. proj. M. Stachurski. Bohaterem jest kosmiczny podróżnik Ijon Tichy, większość czasu spędzający w podróżach, rzadko bywa na Ziemi.

80,-
159. Fotografia pozycji 159LEŚMIAN Bolesław - Wybór poezji. Ułożył i wstępem zaopatrzył Leopold Staff. W‑wa-Łódź-Kraków [1946]. Sp. Wyd. „Książka”. 8,s.166, [2], okł.oryg.
Słabo widoczne ślady zalania na prawym marginesie. 1 zbiorowe wydanie z cyklów: Sad rozstajny, Łąka, Napój cienisty, Dziejba leśna.

45,-
160. Fotografia pozycji 160LIGOCKI Edward - Nowa legenda. W‑wa 1921. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 8,s.167, skł. mapa: Bitwa pod Warszawą sytuacja z dn. 15. rano.;opr.pł.
Bez oryg. okładki. Treść: Cz.1: Mare polonum. Cz.2: Obrona Warszawy [1920 r. ].

70,-
161. Fotografia pozycji 161LIGOCKI Edward - Ognie Werony. Poezye. Serya III. W‑wa-Lublin-Łódź [1920]. Gebethner i Wolff. 8,s.60, okł.oryg. ozdobna.
Okładka przykurzona, poza tym stan dobry. Poezje z lat 1910-1913.

45,-
162. Fotografia pozycji 162LIPIŃSKI Wacław - Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Wyd. 2 rozsz. W‑wa 1935. Inst. Badania Najnowszej Historji Polski. 8,s.XX, [2],486, [1], ilustracje, mapki i szkice w tekście, opr.pł.
Stan więcej niż dobry. Z indeksem nazwisk.

120,-
163. Fotografia pozycji 163LITERATURA dla dzieci. ANDERSEN J[Hans] Ch[ristian] - Basnie. Ilustrował J. M. Szancer. W‑wa 1955. Nasza Księg. 4,s.136, [3], rysunki w tekście i kolorowe tablice, okł. kart.oryg.
Stan bardzo dobry.

100,-
164. Fotografia pozycji 164 BOBROWSKA Bronisława - Janek w Legionach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Lwów-W‑wa 1930. Książnica-Atlas. 8,s.127, [1], okł. kart.oryg. Biblioteka Iskier 30.
Okładka lekko odbarwiona.

25,-
165. Fotografia pozycji 165 COLONNA-Walewski Stanisław - Orlik. Powieść o Koniu Przyjacielu. Kraków - W‑wa [1938]. księg. Powszechna. 8,s.252, [2], rysunki w tekście i tablice, okł. kart.oryg. Podróże i Przygody VI.
Obca dedykacja. Powieść dla młodzieży. Dedykowana: Pamięci Polskiej Kawalerii z Roku 1920. Okładkę i iluastracje projektował Eugeniusz Geppert.

60,-
166. Fotografia pozycji 166 CZARSKA L[idja] - Pamiętnik pensjonarki. Opowiadanie dla młodzieży. Wg oryginału oprac. Halina Bokserówna. W‑wa 1924. J. Nitecki. 8,s.136, 5 ilustracji, okł. kart.oryg.
Poluzowany grzbiet, obca dedykacja, pieczęć.

40,-
167. Fotografia pozycji 167 CZESKA-Mączyńska Marja - Helusia z Rakowickiego młyna. Powieść dla młodzieży. Z ilustracjami M[arii] Jaroszyńskiej. Poznań-W‑wa-Wilno 1930. Księg. Św. Wojciecha. 16d, s.226, [1], ilustracje w tekście, opr.ppł.oryg.
Stan więcej niż dobry.

45,-
168. Fotografia pozycji 168 ELEMENTARZ. ARNOLDOWA F., Witwicka M. - Elementarz. Lwów 1930. PWKS. 8,s.120, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Przybrudzona okładka i część kart, poluzowany grzbiet.

60,-
169. Fotografia pozycji 169 ELEMENTARZ. [DYNIEWICZ Władysław] - Elementarz obrazkowy czyli pierwsze zasady pisania i czytania, zastosowany do szkół polskich w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze wydanie. Chicago, Il. 1907. Polish American Publ. Nakład i druk W. Dyniewicz. 8,s.81, [4], ilustracje w tekście, opr.oryg.
Oprawa przybrudzona, poluzowany grzbiet.

80,-
170. Fotografia pozycji 170 GOŁĘBIOWSKI Jan - Powrót taty. Ballada Adama Mickiewicza scenizowana w obrazek ze śpiewkami o trzech odsłonach przez. .. Złoczów 1897. W.Zukerkandl. 16, s.20, portret A.Mickiewicza, okł. kart.oryg. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. Ks. XXVIII.
Poluzowany, naddarty grzbiet.

45,-
171. Fotografia pozycji 171JERSZOW Piotr - Konik Garbusek. Przeł. Igor Sikirycki. Ilustrował J. M. Szancer. W‑wa 1960. Nasza Księg. 4,s.91, [1], rysunki w tekście i kolorowe tablice, okł. kart.oryg.
Otarte brzegi okładki, obca dedykacja.

40,-
172. Fotografia pozycji 172KOSTYRKO Hanna - Klechty domowe. Zebrała. .. Drzeworyty Zbigniewa Rychlickiego. W‑wa 1962. Nasza Księg. 4,s.22, [2], ilustracje w tekście i kolorowe tablice, opr.pł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry.

80,-
173. Fotografia pozycji 173 [KRUMŁOWSKI Konstanty] - Śpiąca królewna. Krakau [194. ]. Graph. Anstalt „Akropol”. 16d,s.[8], ilustracje, okł.oryg. Najpiękniejsze bajki opowiedział Wujcio Kostuś [pseud. ]. Nr 208.
Małe otarcie okładki, i niewielkie podklejenie taśmą. Cztery całostronicowe ilustracje i czarno-białe w tekście.

60,-
174. Fotografia pozycji 174 LEAF Munro - Fernando. Oprac. Irena Tuwim. Ilustrowała Maria Orłowska. W‑wa 1957. Nasza Księg. 8 podł.;s. [20], kolorowe ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

50,-
175. Fotografia pozycji 175 [ŁUSZCZEWSKA Jadwiga] Deotyma - Panienka z okienka. Starodawny romansik. Wyd.3. Poznań 1927. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 16d, s.301, [1], opr.ppł.oryg.
Małe zaplamienie na okładce, poza tym stan dobry.

50,-
176. Fotografia pozycji 176 PNIOWERÓWNA R[egina] - Zbiór komedyjek dla dzieci. Złoczów 1899. W. Zukerkandl. 16, s.72, okł. kart.oryg. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. Ks. 31.
Poluzowany grzbiet.

45,-
177. Fotografia pozycji 177PUSZKIN Aleksander - Bajka o carze Sałtanie o jego synu sławnym i potężnym bohaterze księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce Łabędzicy. Przeł. Jan Brzechwa. Ilustrował Edmund Bartłomiejczyk. W‑wa 1952. Nasza Księg. 4,s.59, [1], kolorowe ilustracje, okł.oryg.
Spodnia okładka lekko przybrudzona, poza tym stan dobry. Wyd.2. Ilustracje do książki są ostatnią przedśmiertną pracą prof. Edmunda Bartłomiejczyka.

60,-
178. Fotografia pozycji 178 SALTEN Feliks - Piętnaście zajęcy. Opowieść leśna. Przeł. M.Tarnowski. Kraków-W‑wa [1938]. Księg. Powsz. 16d, s.279, rysunki w tekście, okł. kart.oryg., obwoluta.
Stan dobry. Ilustracje i okładkę proj. Charlie [Karol Fester].

40,-
179. Fotografia pozycji 179 TOŁSTOJ Aleksy - Złoty kluczyk czyli niezwykłe przygody Buratina. Przekład Juliana Tuwima. Wyd.2. W‑wa 1951. Czyt. 8,s.129, [1], rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Ilustracje: B. Małachowski.

40,-
180. Fotografia pozycji 180ZABAWA w wojsko. B. m. i r. [194. ]. 16, s, [8], 8 ilustracji, okł.oryg.
Małe odbarwienie na okładce. Ilustrowane jednozwrotkowe wiersze dla dzieci.

30,-
181. Fotografia pozycji 181Fotografia pozycji 181Fotografia pozycji 181LORENTOWICZ Jan - Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył. .. Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. W‑wa-Lublin-Łódź [1913]. Gebthner i Wolff. 8,s.XI,479, [1], 12 ilustracji, okł.oryg.;luksusowa oprawa psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa; narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Pieczęcie i obca dedykacja, poza tym ładny egzemplarz. Wiersze najwybitniejszych poetów polskich, ozdobione ilustracjami: Grottgera, Matejki, W. Kossaka, Malczewskiego, Brandta, Siemiradzkiego i in.

500,-
182. Fotografia pozycji 182Fotografia pozycji 182LORENZ Johann Friedrich - Lehrbegriff der Mathematik. 1. Tl.: Die gesammte Logistik, oder die Arithmetik, Syntactik, Algebra und Analysis. 2. Abt.: Die Syntactik. Magdeburg 1806. G. Ch. Keil. 8,s.XII,555, opr. psk. z epoki, szyldzik z tytułem na grzbiecie. Lehrbegriff der Syntactik, oder Combinationslehre.
Stan dobry. Skasowane pieczęcie. Koncepcja nauczania matematyki. Autor (1737-1807) był profesorem, autorem kilku podręczników i książek naukowych.

200,-
183. Fotografia pozycji 183Fotografia pozycji 183ŁOBODOWSKI Józef - Mare Nostrum. Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 1986. Polander Press. 4,s.53, 6 barwnych linorytów Tomasza Burasiewicza, własnoręcznie tłoczonych i kolorowanych, ozdobniki, opr.: skóra safianowa w kolorze oliwkowym, sygn. naklejką: Władysław Zając Cracow, na okładce naklejona odbitka jednego z linorytów, złocona tytulatura.
Bardzo ładny egzemplarz. Bibliofilskie wydanie poezji J. Łobodowskiego. Ukazało się z inicjatywy Z. M. Legutki jako pierwsza pozycja oficyny Polander Press. Oprac. graficzne Bartek Małysa. Tekst złożył czcionką Caslon Bold 10 pt i ręcznie odbił na papierze czerpanym Rives Lightweight Mirosław Kiełkucki. Nakład 150 num. egz. Ten nr 47, sygn. przez autora i wydawcę. Linoryty sygn. . przez artystę.
J. Łobodowski (1909-1988), poeta, autor liryki wizyjnej, proroczej, prozaik, publicysta, tłumacz. Zyskał przydomek „Ostatni romantyk”. Brał udział w kampanii wrześniowej, od 1941 r. przebywał na emigracji w Hiszpanii.

700,-
184. Fotografia pozycji 184Fotografia pozycji 184ŁOBODOWSKI Józef - Mare Nostrum. Egz. j.w. oprawiony w granatową skórę cielęcą, złocona tytulatura, sygn. naklejką: Władysław Zając Cracow. Egz. nr 14, sygn. przez autora i wydawcę. Linoryty sygn. . przez artystę.
Bardzo ładny egzemplarz.

700,-
185. Fotografia pozycji 185ŁOZA Stanisław - Ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej. W‑wa 1925. Wacław Czerski i S‑ka. 4,s.34, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarta, podpis i podkreślenia kredką na 1 karcie. 1 wydanie. Opisane ordery: „Orła Białego”, „Virtuti Militari”, „Odrodzenia Polski”, „Krzyż Walecznych”, Krzyż Zasługi”: historia ustawy, rozporządzenia o ustanowieniu, nadawaniu i sposobie noszenia orderów. Ze spisami imiennymi członków kapituły i odznaczonych tymi orderami. Rysunki orderów wykonał Bohdan Marconi. Wydane w nakładzie 1200 + 50 egz.

200,-
186. Fotografia pozycji 186[ŁUSZCZEWSKA Jadwiga] - Improwizacje i poezje Deotymy. W‑wa 1854. J. Unger. 8,s.325, [2], okł.oryg. - litografia M. Fajansa, opr.kart.
Brak drugiej litografii, kilka kart podklejonych przy grzbiecie. Nieznaczne ślady zabrązowienia. 1 wydanie. Wszystkie karty w ozdobnych obramieniach, inicjały. Improwizacje Deotymy (1834-1908), poetki pozującej na „wieszczkę” w salonach literackich, autorki poczytnych powieści.

200,-
187. Fotografia pozycji 187[ŁUSZCZEWSKA Jadwiga] - Improwizacje i poezje Deotymy. Poczet 2. W‑wa 1858. S. Orgelbrand. 8,s.354, [3], opr. z epoki.
Brak grzbietu oprawy, poza tym stan dobry. 1 wydanie. Zawiera 60 utworów.: Improwizacje, Poezje i Sonety do oblubieńca.

120,-
188. Fotografia pozycji 188MAKUSZYŃSKI Kornel - Bardzo dziwne bajki. Wyd. nowe. Okładka i ilustracje Kamila Mac­kiewicza. Lwów [1922]. Sp. Nakł. „Odrodzenie”. 8,s.132, ilustracje, okł. kart.oryg.
Poluzowany grzbiet.

40,-
189. Fotografia pozycji 189Fotografia pozycji 189MAKUSZYŃSKI Kornel - Narodziny serca. Lwów - W‑wa [1920]. Gubrynowicz i Syn. 8,s.172, okł.oryg., opr.ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Panu Antoniemu Lewakowi, żelaznej Kasie, od której zgubiono klucz, Harpagonowi, który dusi dolary, zacnemu człowiekowi z serdecznym uściskiem dłoni Kornel Makuszyński. 24/6 920. Wiersze w cyklach: Rymy serdeczne, Listy z daleka, Smętne ballady, Markiza i śmierć, Miłość, Melancholja, Mądrość fałszywa, Wiersze przygodne. 2 wydanie. Okładka wg rys. Br. Małkowskiego.

300,-
190. Fotografia pozycji 190MAŁYSZKO Adolf pułk. - O 1920 roku. Z powodu pracy Józefa Piłsudskiego „Rok 1920”. W‑wa 1925. Druk. „Jan Cotty”. 8,s.89, opr.ppł. z naklejoną okł.oryg.
Na okładce ślady zaplamienia, podpis, poza tym stan dobry.

50,-
191. Fotografia pozycji 191MAY Karol - W kraju Mahdiego. Powieść podróżnicza z illustracyami. T. 1-2 [z 3]. Lwów [1911]. Nakł. wyd. „Przez Lądy i Morza”. 16d, s.498,483, ilustracje całostronicowe, opr.pł.oryg. ozdobna, na okładkach ilustracja, złocona tytulatura. Ilustrowane powieści podróżnicze Karola Maya T. XIV i XV.
Ładny egzemplarz.

120,-
192. Fotografia pozycji 192Fotografia pozycji 192Fotografia pozycji 192MICIŃSKI Tadeusz - Xiądz Faust. Powieść. Kraków 1913. Sp. nakł. „Książka”. 8, s.369, [6],2 ilustracje, okł.oryg., opr.pł. współczesna, szyldziki.
Stan dobry, podpis własnosciowy i pieczęć. 1 wydanie. Ilustracje: Ksiądz Faust i Imogena przez St.I.Witkiewicza, Zburzenie Messyny przez J.Rembowskiego, ilustracja okładkowa przez K.Zacharkiewicza. Powieść o wtajem­niczeniu.
Autor (1873-1918), młodopolski poeta, autor mistycznych powieści, poemtów prozą, czołowy pisarz pol. ekspres­sjonizmu, przyjaciel Witkacego, Przybyszewskiego.

550,-
193. Fotografia pozycji 193Fotografia pozycji 193MICKIEWICZ Adam - Bajki i powiastki. W‑wa 1898. Druk. W. Dunina. 3,2 x 2,5 cm, s.30, portret autora, okł. kart.
Okładka przetarta, podklejony grzbiet. Wyd. miniaturowe. Treść: Pies i wilk, Przyjaciele, Zając i żaba, Koza, kózka i wilka, Chłop i żmija, Krół choy i lisy, Żaby i ich króle, Osioł i pies, Lis i kozioł, Tchórz na wyborach, Dzwon i dzwonki, Królewna Lala i król Bobo, Popas w Upicie, Golono strzyżono, Żona uparta, Pchła i rabin.

200,-
194. Fotografia pozycji 194Fotografia pozycji 194MICKIEWICZ Adam - Korespondencja. T.1-2. Wyd.2. Paryż 1871-72. Księg. Luxemb. 16d,s.VII,363, VI,292, opr. psk. z epoki.
Ślady zabrązowienia, w t.2 ręcznie przepisana str.1-2. Pieczęcie. T.1 Listy Mickiewicza,
t.2 Listy do Mickiewicza.

200,-
195. Fotografia pozycji 195MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz. .. Oprac. Jerzy Starowicz. [Wyd.2]. Kraków 1949 [1950]. Nauczyc. Sp. Wyd. Książnica Powszechna. 8,s.323 [od s.315: Epilog - kopia maszynopisu], okł.oryg.
Stan dobry. Egzemplarz korekcyjny, pełen uzupełnień i sprostowań.

60,-
196. Fotografia pozycji 196Fotografia pozycji 196Fotografia pozycji 196MICKIEWICZ Adam - Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T.1-3 [z 4]. Paryż 1844. [Nakł. E.Ja­nusz­kiewicza; tarcza z monogramem E. J]. Druk. Bourgogne et Martinet. przy ulicy Jakob, 30. 16,s.XVI, 395, [5], 318, [2], II, 426, [5], opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa: narożniki i grzbiety z czarnej skóry, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany.
W t.1 i 2 ślady zawilgocenia, 2 karty podkl. w t.3 poważne ślady zalania, zapiska własnościowa.
Ostatnie zbiorowe wydanie ogłoszone za życia poety, najpełniejsze, zw. „profesorskim”, dokonane przez Al.Chodźkę. Wydane starannie, drobną czytelną czcionką, bez ozdób. Nakład 1500 egz. Treść: I: Przedmowa wydawcy, Porządek w jakim następowały po sobie wydania polskie, Tłumaczenia, Rozbiory dzieł i bibliografije, Pan Tadeusz. II: Dziady, Przemowa, Upiór, Dziady Cz. II, IV, III, Dziadów Cz. III Ustęp. III: Konrad Wallenrod, Grażyna, Ballady i romanse, O poezji romantycznej, Sonety, Sonety krymskie, Wiersze oryginalne - tu pierwodruk: W imionniku Celiny S. .. (Zaczyna się werbunek).
Semkowicz: „Wydaniem tem pożegnał Mickiewicz poezję, dał je jako pamiątkę i świadectwo przeszłości”.

2.800,-
197. Fotografia pozycji 197MIELECH Stanisław - Gole, faule i ofsaidy. W‑wa 1957. SiT. 8,s.386, [2], liczne ilustracje, okł.oryg. projektował St. Nagiel.
Stan dobry, podpis. Książka o polskim piłkarstwie. Wspomnienia autora, rozważania teoretyczne i felietony.

50,-
198. Fotografia pozycji 198MINKIEWICZ Janusz, Brzechwa Jan - Szopka polityczna 1945/1946. W‑wa 1945. Czytelnik. 8,s.54, rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka „Szpilek” T.2.
Stan bardzo dobry. Karykatury - rysunki Jerzego Zaruby. Postacie szopki: Borejsza, Mijal, Minc, Franco, Rzy­mowski, Sapieha, Radziwiłł, Nałkowska, Raczkiewicz, Bos, Kowalski, Słonimski, Tenno, Truman, Kwiatkowski, Churchill, Osóbka-Morawski, Mikołajczyk, Kiernik.

50,-
199. Fotografia pozycji 199Fotografia pozycji 199[MIZERSKI Ludwik Kajetan] - Lucyan Doręba. Powieść poetyczna w 10 pieśniach osnuta na tle stosunków wielkopolskich (r.1862-1865) przez *** Poznań 1901. Nakł. i czc. Druk. Dziennika Poznańskiego. 8,s.288. Dodatek niedzielny do „Dziennika Poznańskiego”. [Na końcu nazwisko autora].
FILON Augustyn - Uczennica Garricka 1780, przez. .. przekład z franc. W‑wa 1892. Druk. Noskowskiego. 8,s.159.
Oprawa psk. z epoki w 1 wol., złocone napisy na grzbiecie. Stan dobry.

75,-
200. Fotografia pozycji 200MŁODOŻENIEC Stanisław - Kwadraty. Zamość 1925. Nakł. Zamojskiego Koła Miłośników Książki. 8,s.30, [2], okł.oryg. projektowała W. M.
Okładka luźna, naddarty górny i dolny margines. Wiersze w poetyce awangardowej. 1 wydanie. Odbito 1000 egz. Układ graficzny pomyślał i druk na maszynie ręcznej wykonał Ryszard Ostrowski w Zamościu.
Autor (1895-1959), poeta, współtwórca futuryzmu, współpracował z redagowaną przez T. Peipera „Zwrotnicą”.

450,-
201. Fotografia pozycji 201Fotografia pozycji 201MOCHNACKI Maurycy - Powstanie narodu polskiego, w r. 1830 i 1831. T.1-2. Paryż 1834. [Nakł. Chełmickiego]. Druk. P. Baudouin. 16d,s.[6],698, [1], [7],816, opr. psk. z epoki.
Na kilku kartach niewielkie ślady zabrązowienia, poza tym stan więcej niż dobry. 1 wydanie. Dzieło doprowadzone do 25 stycznia 1831 r.;nieukończone. Kontynuował je L. Mierosławski. Oparte na niewielkiej liczbie dokumentów urzędowych, na prasie powstańczej i relacjach uczestników.

500,-
202. Fotografia pozycji 202MONTALEMBERT [Charles Forbes] - L'Insurrection polonaise, par le comte de. .. Paris 1863. E.Dentu. 8,s.32, okł.oryg.
Stan dobry. Powstanie styczniowe, polskie ruchy niepodległościowe.

60,-
203. Fotografia pozycji 203Fotografia pozycji 203MORCINEK Gustaw - Listy z mojego Rzymu. Katowice 1947. Księg. św. Jacka. 8,s.151, rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.

100,-
204. Fotografia pozycji 204Fotografia pozycji 204MORCINEK Gustaw - Wyrąbany chodnik. Powieść odznaczona pierwszą nagrodą na Śląskim Konkursie Literackim w roku 1931. T.1-3. Wyd. 3 popr. Katowice-Cieszyn 1947. „Ognisko” i „Dziedzictwo bł. Jana Sarkanda”. 8,s.300,322,327, [1], portret autora, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Autograf autora. Powieść przedstawiająca życie górników na Śląsku, ich walkę o zachowanie polskości.

180,-
205. Fotografia pozycji 205MORSTIN Ludwik Hieronim - Kłos Panny. W‑wa 1947. Sp. Wyd. „Wiedza”. 8,s.269, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: 3 lutego 1952. Okładkę z portretem M.Kopernika proj. M.Hi­szpańska.

50,-
206. Fotografia pozycji 206MOSZCZEŃSKI [Moszczyński] Adam - Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. Przedm. H. Mościcki. W‑wa 1905. Gebethner i Wolff. 16d, s.153, [1], opr.pł.oryg. ozdobna. Dzieje porozbiorowe narodu polskiego w żywem słowie IV. Bibl. Tygodnka Illustrowanego T.6.
Stan dobry.

30,-
207. Fotografia pozycji 207MOSZYŃSKI George - La question polonaise et la guerre russo-japonaise. Cracovie 1904. Impr. du „Czas”. 8,s.31, okł.oryg.
Podklejony grzbiet.

30,-
208. Fotografia pozycji 208MROŻEK Sławomir - Słoń. Kraków 1957. WL. 8,s.200, [8], ilustracje w tekście i całostronicowe, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Groteskowe opowiadania najbardziej charkterystyczne dla twórczości autora. Okładka, strona tytułowa, ilustracje, montaż i wybór rycin Daniela Mroza.

60,-
209. Fotografia pozycji 209NAD morzem. Pamiętnik I-go obozu nadmorskiego L. M. i K. w Jastarni w 1933 r. Praca zbiorowa. W‑wa 1934. Nakł. Oddz. III im. Jana z Kolna Ligi Morskiej i Kolonialnej. 8,s.116, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie: Bibl. Lwowskiego Oddz. L. M. i K.; Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Okładkę proj. E.Ernest.

100,-
210. Fotografia pozycji 210NAPIERSKI Stefan - Lirycy francuscy. T. II. W‑wa 1937. Skł. gł. J.Mortkowicz. 8,s.172, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Antologia liryki frncuskiej. Na końcu noty biograficzne autorów. Autor, właśc. Stefan Marek Eiger (1899-1940), pol. poeta, tłumacz, eseista pochodzenia żydowskiego. Redaktor „Ateneum”. Rozstrzelany przez Niemców w Palmirach.

45,-
211. Fotografia pozycji 211Fotografia pozycji 211NAPIERSKI Stefan - Liryka niemiecka. T. I. Bibl. Kameny 1936. Druk. „Kultura” w Chełmie Lub. 8,s.216, okł.oryg. Bibljoteka Kameny No 5.
‒ Poeci niemieccy. Liryki niemieckiej T. II. W‑wa 1937. Skł. gł. Tow. Wyd. J.Mortkowicza. 8,s.173, okł.oryg.
Stan dobry. Antologia liryki niemieckiej, teksty prozą i wierszem. Na końcu noty biograficzne autorów.

120,-
212. Fotografia pozycji 212Fotografia pozycji 212NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego, przez ks. ... T. I-IV [z 6]. Wydanie K.J.Tu­rowskiego. (Wedle wydania Gröllowskiego). Kraków 1859-1860. Nakł. Wyd. Biblioteki Polskiej. 16d,s.XXIX,387, XXIII,331, XVI,305, XXXIV,396, skł. mapa: Polska za Mieczysława I: litografia „Czasu”, opr. psk. z epoki.
Oprawa odbarwiona i pęknieta przy grzbiecie w t.1 i 2, pierwsze karty t.1 zmięte, mapa przedarta na złożeniu. Historia obejmuje okres od 962 do 1333 r.

800,-
213. Fotografia pozycji 213Fotografia pozycji 213NARUSZEWICZ Adam - Wiersze różne. T. 1-2. Ed. T. Mostowskiego. W‑wa 1804-5. Drukarnia No 646 przy Nowolipiu. 8,s.444, [1],459, [1], 2 portrety, opr.sk. z epoki. [Dzieła zupełne]. Wybór pisarzów polskich. Poezya.
Stan więcej niż dobry. T. I: Ody, Wiersze różne. II: Sielanki, Satyry, Bayki, Epigrammata, Horacyusza Pieśni zebrane, Sarbiewskiego Ody niektóre, Niektóre fragmenta z Not Tacyta oraz błędnie przypisane Naruszewiczowi Anakreona pieśni wybrane, które przełożył F. D. Kniaźnin. Portrety - akwatinty, sygn.: J. Leitgeber sc.: Stanisław August Poniatowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski.

600,-
214. Fotografia pozycji 214Fotografia pozycji 214NIEMCEWICZ Juljan Ursyn - Śpiewy historyczne z muzyką, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wyd.5. Lwów 1849. Nakł. K. Jabłońskiego. 8,s.XVI,320, [2], 33 litografie i 34 litograficzne karty nut, drzeworyt tyt., opr. psk. współczesna: czerwona skóra na grzbiecie i naroż­nikach, czarny i niebieski szyldzik, złocone zdobienia i napisy, grzbiet 5ciopolowy, karton marmoryzowany.
Na 7 pierwszych kartach i kilku w tekście zaplamienia, pieczęcie na karcie tyt., rycinach i nutach: Z.J.Wy­wiał­kowski w Krakowie. Wierszowane opowiadania i pieśni historyczno-patriotyczne z dziejów Polski. Służyły do popularyzacji rodzimej historii, podtrzymywały ducha i godność narodową, uczyły patriotyzmu. Cykl Śpiewów utrwala postacie władców i wodzów oraz momenty historyczne Polski. Litografie rys. J.Swoboda, litografował Auer i in. w lit. Jabłońskiego we Lwowie.

1.200,-
215. Fotografia pozycji 215Fotografia pozycji 215Fotografia pozycji 215NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Śpiewy historyczne. Z illustracyami według rysunków Juljana Kossaka i Henryka Pillatego i muzyką F.Lessla, Beydale, F.Kochanowskiej, K.Kurpińskiego, L.Potoc­kiej, S.Parisa, Szymanowskiej, W.Rzewuskiego, T.Skibickiego, hr. Zamojskiej, Deszczyńskiego, K.Nar­but­tównej, hr. Chodkiewiczowej, ks. Würtembergskiej. Petersburg - Moskwa 1876. Nakł. B.M.Wolffa. 4,s.XV,296, ilustracje: drzeworyty; Muzyka do Śpiewów historycznych. .. Petersburg 1877. B. M. Wolff. 4,s.40, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, szyldzik z tytułem, karton marmoryzowany.
Niewielkie ślady zabrązowienia, obca dedykacja na karcie tyt. Ilustracje rytowali drzeworytnicy lipscy.

500,-
216. Fotografia pozycji 216NIEMOJEWSKI Andrzej - Dawność a Mickiewicz. Filozofja Mickiewicza. Liczby i godziny. Widma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje Improwizacji. W‑wa-Lublin-Łódź [1921]. Gebethner i Wolff. 8,s.232, rysunki i fotografie, opr. współczesna.
Stan dobry. 1 jedyne wydanie.

45,-
217. Fotografia pozycji 217Fotografia pozycji 217Fotografia pozycji 217NIETNER Th[eodor II] - Gärtnerisches Skizzen-Buch. In Verbindung mit Fachgenosen hrsg. von. .. Berlin [1878]. Wiegand, Hempel & Parey. Folio, s.30, 70 tablic, w tym 59 litografii i 11 świa­tłodruków, opr. z epoki: okładki luźne, narożniki sk. i płótno brązowe, złocona tytulatura.
Zachowana część sk. grzbietu oprawy. Karty ilustracji luźne, w bardzo dobrym stanie. Księga zamieszczona w płóciennym współczesnym futerale, wyłożonym pluszem.
Ogrody krajobrazowe. Praktyczny poradnik dla projektantów ogrodów i budowniczych, z wieloma ozdobnymi szczegółami: plany ogrodów, pawilony, fontanny, bramy ogrodowe, lampy, letnie domy, mostki, oranżerie, i tp. Oprócz własnych projektów autor pokazał także prace innych autorów historycznych i współczesnych. Na tablicach widoki najpiękniejszych ogrodów w większości niemieckich, ale także francuskich i angielskich, m. in.: ogrody w Poczdamie, Berlinie [tu m. in. ogród zoologiczny, rycina skł. ], Sanssouci, Charlottenburgu, Moskwie, Weronie. Wydawnictwo ukazywało się w Berlinie w zeszytach w latach 1878-1882. Teksty są opisem tablic.
Autor (1823-1894) był królewskim naczelnym ogrodnikiem w Poczdamie.

3.500,-
218. Fotografia pozycji 218NIETZSCHE Fryderyk - Dytyramby dionizyjskie. Przeł. Stanisław Wyrzykowski. W‑wa 1909-10. J.Mortkowicz. 8,s.36, [1], opr.pł.oryg. ozdobna. Dzieła.
Brak karty tyt. i przedtyt. Ozdoby do książki rysował Franciszek Siedlecki.

150,-
219. Fotografia pozycji 219NIETZSCHE Fryderyk - Ecce Homo. Jak się staje - kim się jest. Przeł. Leopold Staff. W‑wa 1909. J.Mortkowicz. 8,s.129, [1], okł.oryg. Dzieła [suplement]. T. XII.
Okładka naddarta, na 5 pierwszych kartach ślad zalania w l. g. rogu. „Ecce Homo” napisał Nietzsche jako „autobiografię”.

150,-
220. Fotografia pozycji 220NIETZSCHE Fryderyk - Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych. Przeł. Stanisław Wyrzykowski. W‑wa 1907. J. Mortkowicz. 8,s.409, XVI, zdobniki w tekście, opr.pł.oryg. ozdobna. Dzieła T. VII.
Na okładce małe odbarwienie, poza tym stan dobry. Podpis. Ozdoby rysował Fr. Siedlecki.

150,-
221. Fotografia pozycji 221NIETZSCHE Fryderyk - Narodziny tragedyi czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. Leopold Staff. W‑wa 1907. J. Mortkowicz. 8,s.169, opr.pł.oryg. ozdobna. Dzieła.
Stan dobry. Podpis.

150,-
222. Fotografia pozycji 222Fotografia pozycji 222NIETZSCHE Fryderyk - Niewczesne rozważania. Przeł. Leopold Staff. W‑wa 1912. J. Mortkowicz. 8,s.307, [7], okł.oryg. ozdobna, sygn.: J. Bukowski. Dzieła T. XIII.
Poluzowany grzbiet. Treść: Dawid Strauss jako wyznawca i pisarz, Pożyteczność i szkodliwość historyi dla życia, Schopenhauer jako wychowawca.

150,-
223. Fotografia pozycji 223Fotografia pozycji 223NIETZSCHE Fryderyk - Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. Wacław Berent. W‑wa [1905]. J. Mortkowicz. 8,s.458, III, portret autora - akwaforta Fr.Siedleckiego, opr.pł.oryg. Dzieła T. I.
Oprawa odchodzi od grzbietu.

150,-
224. Fotografia pozycji 224NIETZSCHE Fryderyk - Wędrowiec i jego cień. (Ludzkie, arcyludzkie, część druga). Przeł. Karol Drzewiecki. W‑wa 1909-10. J. Mortkowicz. 8,s.431, XX, [4], opr.pł. ozdobna. Dzieła T. XI.
Zaplamienie na oprawie. Treść: Przedmowa, Zdania i myśli rózne, Wędrowiec i jego cień.

150,-
225. Fotografia pozycji 225NIETZSCHE Fryderyk - Wiedza radosna („La gaya scienza”). Przeł. Leopold Staff. Wyd.2 przejrz. W‑wa [1910]. J. Mortkowicz. 8,s.379, XIII, zdobniki w tekście, okł.oryg. Dzieła T. VI.
Okładka naddarta, z ubytkiem na grzbiecie.

150,-
226. Fotografia pozycji 226NIETZSCHE Fryderyk - Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. (Studya i fragmenty). Przeł. Stefan Frycz i Konrad Drzewiecki. W‑wa 1910-11. J. Mortkowicz. 8,s.564, II, okł.oryg. ozdobna, sygn. J. Bukowski. Dzieła T. XII.
Mały ubytek na marginesie okładki.

150,-
227. Fotografia pozycji 227Fotografia pozycji 227NORWID Cyprian Kamil - Pisma zebrane. Wyd. Z. Przesmycki. Nakł. J. Mortkowicza. Tom A cz 1. W‑wa-Kraków 1911. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d,s.XVI,491, portret autora, 13 tablic, 5 podobizn rkp.;okł.oryg., opr.pł. wyd.
Tom A cz. 2. W‑wa-Kraków 1912. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.493-1110, 10 tablic, okł.oryg.;opr.pł. wyd.
Stan dobry. Okładka i dodatki artystyczne ze spuścizny C. Norwida. Karty tytułowe, inicjały, nagłówki i przerywniki rys. Adam Półtawski. Wizerunek Norwida w heliograwiurze - repr. portretu mal. przez P. Szyndlera. Wytłoczono 1725 egz. liczb. i podpisanych przez wydawcę i nakładcę. Egz. num.1537, na papierze bezdrzewnym prążkowanym.
 

600,-
228. Fotografia pozycji 228Tom C. W‑wa-Kraków 1911. 8,s.468,12 tablic,3 podobizny rkp. okł.oryg., opr.pł. wyd.
Stan dobry. Wizerunek poety w tym tomie jest autotypiczną repr. z portretu rys. węglem przez Tytusa Maleszews­kiego. Egz. nr 1592, podpisany przez wydawce i nakładcę.

300,-
229. Fotografia pozycji 229NORWID Cyprian Kamil - Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił Juliusz W. Gomulicki. T.1-5. W‑wa 1980. PIW. 8,s.669, [3],469, [1],556, [4],670, [2],845, [3], 5 portretów, opr.: skóra czerwona, grzbiety 5ciopolowe, złocone napisy. [Biblioteka Klasyków].
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. T.1: Wiersze. 2: Poematy. 3: Dramaty. 4: Proza. 5: Listy. Indeks zestawiła Maria Gomulicka.

1.500,-
230. Fotografia pozycji 230Fotografia pozycji 230NOWAK Tadeusz - Prorocy już odchodzą. Kraków 1956. WL. 8,s.59, [1], okł.oryg. proj. B.Szczer­bińska.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. St. Słupka, dat.: Kraków 16. XII.1960 r. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
231. Fotografia pozycji 231NUSBAUM Józef - Wiadomości początkowe z biologii czyli nauki o istotach żyjących, przeznaczone dla uczącej się młodzieży. W‑wa 1898. Gebethner i Wolff. 16d, s.148, 38 rysunków w tekście, opr.kart.
Oprawa przetarta, pieczęć.

40,-
232. Fotografia pozycji 232NUTY. KARAŚ Wacław - „Królowa Eteru”. Uwertura na orkiestrę dętą. Kraków 1937. Nakł. i własność aut. 4, kart 26 [druk. jednostronnie], okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
233. Fotografia pozycji 233KARAŚ Wacław - Modlitwa skazańca. Utwór charakterystyczny na orkiestrę dętą. Kraków b. r. Nakł. i własność aut. Skł. gł. w księgarni: A. Piwarski i Ska. 8, kart 20 [druk. jednostronnie], okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
234. Fotografia pozycji 234KARAŚ Wacław - „Na polu chwały” marsz. „Poległym bohaterom” marsz żałobny na orkiestrę dętą. [Kraków, b. r. ]. Nakł. i własność aut. 8,s.[46], okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
235. Fotografia pozycji 235KARAŚ Wacław - Polska suita ludowa w 5-ciu częściach na orkiestrę dętą. Kraków b. r. Nakł. i własność aut. 4,s.[80], okł.oryg.
Przedarty grzbiet okładki.

40,-
236. Fotografia pozycji 236KARAŚ Wacław - Wiązanka pieśni i tańców góralskich w układzie i opracowaniu na orkiestrę dętą. [Kraków b. r. ]. Nakł. i własność autora. 4,s.[72], okł.oryg.
Okładka przedarta na grzbiecie.

50,-
237. Fotografia pozycji 237 KARAŚ Wacław - Zbiór marszów na orkiestrę dętą. XI. Victoria. XII. Biały orzeł. Kraków b. r. Nakł. i własność aut. Skł. gł. A. Piwarski i Ska. 8,s.[38], okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
238. Fotografia pozycji 238MARSZE i piosenki Brygady Piłsudskiego. Kraków 1915. Nakł. M.Baranowskiego. Druk. Ludowa. 16, s.32, ilustracje w tekście, opr.pł.
Karty lekko przybrudzone. Tekst i nuty. Pieczęć i podpis: Władysław Nurek Wieniawski St. Sierżant I Brygady V pp. Zebrał i wydał por. W[acław] Biernacki (Kostek). Kartę tyt. rysował L.Gottlieb. Ilustrowali: Stefanowicz, Sławiński Nałęcz i Felsztyński. Nuty pisał F.Kestner.

80,-
239. Fotografia pozycji 239ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Dumki polskie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu, oprac. .. Op.58. Wyd.6. Kraków [po 1920]. Skł. gł. w księg. A. Piwarskiego i Ski. F. M. Geidel w Lipsku. 4,s.51, zachowama wierzchnia okł.oryg. Wydawnictwo pieśni polskich Z. I. Cz.1. O. 6 Z.
Stan dobry.

60,-
240. Fotografia pozycji 240ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Hejnał. Wybór pieśni w układzie na cztery głosy męskie dla użytku seminarjów nauczycielskich, szkół średnich ogólno-kształcących, szkół kadeckich i towarzystw śpiewackich. Cz.1,. Lwów [193. ]. PWKS. 8,s.VIII,344, opr.pł.
Oprawa lekko zaplamiona, poza tym stan dobry. Cz.1 zawiera zbiór 150 pieśni: nuty i tekst. Treść: Ziemia ojczysta, Nasza przeszłość, Pieśni o wojnie i żołnierzu, Pieśni towarzyskie, Pieśni okolicznościowe, Pieśni skautów, marsze, Przyroda w pieśni, Pieśni żałobne.

70,-
241. Fotografia pozycji 241ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Miłość w pieśni w układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu. Cz.1. Op. 66. Kraków [ca 1917]. Skł. gł. w księg. A.Piwarskiego i S-ki. F.M.Geidel w Lipsku. 4,s.43, zachowana wierzchnia okł.oryg. Wydawnictwo pieśni polskich Z. V. O. 18 Z.
2 ostatnie karty podniszczone, podklejone taśmą.

50,-
242. Fotografia pozycji 242ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Pieśni Legionów w układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu. Op. 65. Kraków [po 1933]. Skł. gł. w księg. T.Gieszczykiewicz dawniej A.Piwarski i Ska. Fr. Zieliński Ska, Kraków. 4,s.49, zachowana wierzchnia okł.oryg. Wydawnictwo pieśni polskich.
 Z. IV. O. 13 Z.
Podklejony grzbiet.

60,-
243. Fotografia pozycji 243ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Pieśni narodowe w układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu. Cz.1. Op. 64. Kraków [1917]. Skł. gł. w księg. A. Piwarskiego i Ski. F. M. Geidel w Lipsku. 4,s.52, zachowana wierzchnia okł.oryg. Wydawnictwo pieśni polskich Z. III. O. 12 Z.
Podklejony grzbiet okładki.

60,-
244. Fotografia pozycji 244ŻUKOWSKI Otton Mieczysław - Pieśni towarzyskie z układzie na fortepian z podłożonym tekstem do śpiewu. Op. 67. Kraków [1917]. Skł. gł. w księg. A. Piwarskiego i Ski. F. M. Geidel Leipzig. 4,s.51, okł.oryg. Wydawnictwo pieśni polskich Z. VI. O. 19 Z.
Stan dobry.

60,-
 
*

245. Fotografia pozycji 245OKRĄGŁY Stół - dokumenty i materiały. Pod red. Włodzimierza Borodzieja i Andrzeja Galickiego. T. I - V: Wrzesień 1986 - czerwiec 1989, Aneks. Wybór i opracowanie dokumentów: Błażej Brzostek, Grzegorz Sołtysiak, Jacek Galewski, Piotr Osęka. Współpraca: Paweł Kowal. W‑wa 2004. Publikację wykonano na zlecenie Kancelarii Prezydenta R. P. 4,s.401,422,419,251,158, fotografie, + płytka z elektroniczną wersją, opr.pł. obwoluta.
Stan bardzo dobry. W t. V liczne fotografie, fot. Damazy Kwiatkowski.

1.000,-
246. Fotografia pozycji 246ORDŻA-Dawid Aleksander - Czemu ?. .. Bydgoszcz 1929. Nakł. autora. 8,s.59, [1], okł.oryg. ozdobna.
Brak karty tyt. Odręczna dedykacja autora, dat.: Bydgoszcz 1934 r. Wiersze liryczne i patriotyczne. Teksty w ozdobnym obramowaniu, u góry zwieńczone winietami.

45,-
247. Fotografia pozycji 247Fotografia pozycji 247ORKAN Władysław - Komornicy. Powieść. Lwów-W‑wa-Poznań 1900. Tow. Wyd. 16d, s.179, [1], okł.oryg., opr.kart.
Lekko przybrudzona okładka i kilka kart. Odręczna dedykacja autora: Bratu Stanisławowi ku pamięci ofiaruje ten szkic powieściowy Wł. Orkan. J.20/IV 900. 1 wydanie. Pierwsza powieść Wł. Orkana. Przedstawia życie, konflikty i codzienność mieszkańców wsi.

200,-
248. Fotografia pozycji 248ORKAN Władysław - Pieśni czasu. Piotrków 1915. 8,s.44, [1], okł.oryg. Biblioteka „Dziennika Narodowego” T. I.
Przybrudzona okładka. Wiersze, 1 wydanie. Treść: U bram wieku, Pieśńo buncie, Suplikacje, Inter Arma.

50,-
249. Fotografia pozycji 249ORPISZEWSKI Ludwik - Mikołaj Zebrzydowski. Dramat w V aktach. Poznań 1872. J. K. Żupański. Druk. J. I. Kraszewskiego. 8,s.66, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet, ślady zabrązowienia, egz. nierozcięty. Pieczęcie.

60,-
250. Fotografia pozycji 250Fotografia pozycji 250ORZECHOWSKI F. - Bądź Wola Twoja. Książeczka do nabożeństwa na cały rok. Zebrał i ułożył X. .. Wyd.2 popr. i uzup. Kraków 1929. Nakł. f-my J. Kurkiewicz. 16m, s.480, opr.sk., złocone brzegi kart.
Stan bardzo dobry.

100,-
251. Fotografia pozycji 251[OSTASZEWSKI Ostoja Adam] - List do króla. Komedia w 4 aktach wierszem. Kraków 1902. Nakł. i druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.203, okł.oryg.
Naddarty, z ubytkiem grzbiet okładki, poza tym stan dobry, egz. nierozciety.

60,-
252. Fotografia pozycji 252PAFF Lucjan - Kresowa walczy w Italii. Oprac. .. Italia 1945. Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty. 8,s.255, liczne fotografie i rysunki, okł.oryg.
Zabrudzenia na okładce, rdzawe plamki na karcie tyt. Pieczęcie. Reportaże z fragmentów walk we Włoszech, opisy bitwy o Cassino i Anconę, pisane przez żołnierzy dywizji, wiersze i artykuły o Wilnie i Lwowie. Rysunki i oprawa graficzna: Aleksander Werner, układ graficzny: L. Paff.

80,-
253. Fotografia pozycji 253Fotografia pozycji 253PATHIE Konstanty - Galerya Drezdeńska. Zbiór rycin na stali z najcelniejszych obrazów tej Galeryi. Z tekstem. .. T.1-4. W‑wa 1850 - 1852. Nakł. H. Natansona. Druk J. Ungra. 4,s.76, s.76, s.75, s.79, [2], 134 [ ze 138] całostronicowe staloryty, 2 okł. oryg., opr.sk. współczesna w 2 wol.: sk. brązowa, ozdo­bne zdobienia na grzbietach, szyldziki z tytułem, brzegi kart barwione, futerał, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa.
Zaklejone pieczęcie, nieliczne rdzawe plamki, zabrązowienia, lekkie zabrudzenia. Brak 4 rycin. 1 ilustracja i 1 karta tekstu w odb. kserogr. W t.2 i 3 brak karty tyt. i przedtyt. Kolekcja rycin odbitych z obrazów najwybitniejszych malarzy, znajdujących się w jednej z czołowych galerii europejskich. Do każdej dołączony obszerny opis z biografią artysty, jego dokonaniami i komentarzami dotyczącymi dzieł.

1.500,-
254. Fotografia pozycji 254Fotografia pozycji 254PAWELEC Władysław - Privat 1, 2, 3, 4, 5. Special collection. [Komplet]. Nürnberg 1983-1985. DMK. Folio, w każdym albumie 24 fotografie, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Erotyk - fotografie aktów. 1 wydanie. 1 - 4: fotografie czarno-białe, 4: fotografie kolor. Teksty w 4 językach: ang.;niem.;franc.;włoskim.
Wł. Pawelec (1923-2004), polski fotograf, prekursor fotografii erotycznej w Polsce, członek ZPAP, udział w wystawach zagranicznych.

1.500,-
255. Fotografia pozycji 255PERIĆ Konstanty - Kazimierz Brodziński i serbska pieśń ludowa. Lwów 1924. Tow. Nauk. 8,s.28, opr.ppł. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Wydział Filologiczny T. I.
Stan dobry.

45,-
256. Fotografia pozycji 256PIĄTEK Jan - Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół średnich. Według Dra Juliusza Wisnara oprac. Dr. .. Ilustrował Dr Władysław Witwicki. Lwów 1912. TNSW. 8,s.47, 10 ilustracji całostronicowych, opr.ppł.
Okładka luźna, podklejony grzbiet.

30,-
257. Fotografia pozycji 257PIGOŃ Stanisław - Zarys nowszej literatury ludowej. (Przed rokiem 1920). Kraków 1946. Ossol. 16d, s.238, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Tom wstępny do Wyboru pisarzy ludowych. 1 wydanie.

60,-
258. Fotografia pozycji 258PIŁSUDSKI Józef - Ostatnia wola Pierwszego Marszałka Polski. Bydgoszcz 2005. Wyd. Renoma Bis. 8,s.19, 3 tablice, 2 ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Druk bibliofilski na papierze czerpanym, wyd. w nakł. 115 num. egz. ręcznie kolor. Ten 68. Pieczę sprawował J. Lewandowski, składał artystycznie T. Michalski, druk. w toruńskiej druk. Libella.

120,-
259. Fotografia pozycji 259PISARZE polscy Kresom Zachodnim. W‑wa 1925. Zw. Obrony Kresów Zach. 8,s.136, okł. kart.oryg.
Stan dobry. Teksty wierszem i prozą. Komitet red.: B.Gorczyński, J.A.Hertz, J.Lorentowicz, Wł.Rey­mont, S.Żeromski.

50,-
260. Fotografia pozycji 260PLATON - Fajdros. Wyd. 2. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki. Lwów-W‑wa 1922. Książnica Polska TNSW. 8,s.191, rysunki w tekście, okł.oryg., opr.pł.: płótno brązowe, tłoczone czarne zdobienia, złocona tytulatura.
Na 3 kartach niewielkie ślady zabrudzenia, podpis, poza tym stan bardzo dobry.

100,-
261. Fotografia pozycji 261PLATON - Gorgjasz. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki. Lwów-W‑wa 1922. Książnica Polska TNSW. 8,s.224, [1], rysunki w tekście, okł.oryg., opr.pł.: płótno brązowe, tłoczone czarne zdobienia, złocona tytulatura.
Niewielkie ślady zabrązowienia, podpis własnościowy.

100,-
262. Fotografia pozycji 262PLATON - Hippjasz Mniejszy Hippjasz Większy Ijon. Przeł., wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki. Lwów-W‑wa 1921. Książnica Polska TNSW. 8,s.183, okł.oryg., opr.pł.: płótno brązowe, czarne zdobienia, złocona tytulatura.
Niewielkie ślady zabrązowienia, podpis.

100,-
263. Fotografia pozycji 263Fotografia pozycji 263PLUTARQUE - Les vies des hommes illustres. Trad. en francais par Ricard. T.1-3. Paris 1838. Lefevre. 8,s.707, [1],748, [1],668, [1], 37 portretów, opr. psk z epoki: skóra brązowa, złocone zdobienia i napisy, grzbiety 5ciopolowe.
Na portretach poważne ślady zabrązowienia, małe ubytki skóry na grzbiecie 2 tomów. Żywoty sławnych Greków i Rzymian przez Plutarcha z Cheronei, jednego z największych pisarzy starożytnej Grecji.

360,-
264. Fotografia pozycji 264POCIECHA Władysław - Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia. T.1-4 [komplet]. Poznań 1949-58. PTPN, PWN. 8,s.VII,322, [2],598, [2],260, [4],548, 65 ilustracji na tablicach, okł.oryg.;opr. psk. współczesna w 2 wol.: skóra na grzbiecie i narożnikach czerwona, na grzbiecie złocone napisy i herb, karton marmoryzowany, grzbiety 5ciopolowe.
Bardzo ładny egzemplarz. Obszerna monografia o królowej Bonie, nagrodzona przez Minist. Szkolnictwa Wyższego. Obraz Polski zygmuntowskiej w okresie pobytu w kraju królowej Bony Sforzy (1518-1856). Indeks nazwisk i miejscowości oprac. Krystyna. Górska.

1.200,-
265. Fotografia pozycji 265POCZET królów i książąt polskich. 40 obrazków z objaśnieniami historycznymi dla dziatwy szkolnej. Wydawnictwo „Polonia” w Krakowie. 16 podł.;5 kart z portretami + 5 kart z opisem, opr.pł. z nakle­joną okładką.
Stan dobry.

60,-
266. Fotografia pozycji 266[PODGÓRSKA Wanda], [Turlejska Maria] Wera Wąsowicz, Łukasz Socha - Z archiwum Bolesława Bieruta. Najnowsza historia Polski. Dokumenty. [W‑wa, 1983]. 4,s.36, [1], broszura.
Stan dobry. Druk powielony, słabo czytelny. W. Podgórska - sekretarka Wł. Gomułki, po latach publikująca na łamach podziemnej „Krytyki”. M. Turlejska (1918-2004), socjolog, historyk, działaczka komunistyczna PPR i PZPR (do 1955), wykładowca UW, WAP i UWr. Publicystka drugoobiegowa po 1976 r.

60,-
267. Fotografia pozycji 267PODPALACZE świata. Praca zbiorowa ze wstępem Wacława Rogowicza. W‑wa 1946. PIW. 8,s.XII, [4],380, [1], 11 ilustracji: karykatury, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, podpis. 11 życiorysów zbrodniarzy II wojny światowej. Tłumaczenie książki wyd. po ros. „Pałaczi Jevropy” (Kaci Europy). Treść: I.Leżniew - „Führer”, P.Wieden - H.Goering, T.Plivier - J.Goebbels, M.Gus - H.Himmler, I.Jermaszew - J.v.Ribbentrop, R.Werfel - H.Frank, B. Sztein - B.Mussolini, J.R.Bloch - Pétain, I.Erenburg - P.Laval, D.Zasławskij - W.Quisling, O.Konstantinowskij - J.Antonescu. Tłum.: W.Rogowicz, H.Ko­walska, S.Pollak.

75,-
268. Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268PODRĘCZNA encyklopedya powszechna. Wydana pracą i staraniem Adama Wiślickiego. Cz. 1-3. A‑Ż. W‑wa 1873-1875. Nakł. Red. Przeglądu Tygodniowego. 8,s.946,660,920,21,6 kolor. map, opr. psk. z epoki, złocone napisy na grzbietach.
Otarcia na grzbietach, w t.3 pęknięcie przy grzbiecie, niewielkie slady zabrązowienia. Zakreślone zapiski prow. Podpis.

800,-
269. Fotografia pozycji 269Fotografia pozycji 269POECI języka angielskiego. Wybór i oprac.: H. Krzeczkowski, J. S. Sito, J. Żuławski. T.1-3. W‑wa 1959,1971,1974. PIW. 16d, s.956, [4],785, [3],543, [1], oprawa luksusowa współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa; skóra na grzbietach i narożnikach czarna, złocone zdobienia i napisy, brzegi kart barwione, karton marmoryzowany. Seria: Bibl. Poezji i Prozy.
Bardzo ładny egzemplarz. Z indeksami.

600,-
270. Fotografia pozycji 270POL Vikientij - Mogort. Rycarskij rapsod iz predanij. S polskago perevel M.A.Terentiev. V-va 1891. Tip. Varš. Učebnago Okruga. 8,s.254,2 karty nut, mapka, plan, okł.oryg., opr.ppł.
Okładka przybrudzona, poza tym stan dobry. Mohort, rapsod rycerski w tłum. na j. rosysjki. Z biografią autora, objaśnieniami, notami.

120,-
271. Fotografia pozycji 271Fotografia pozycji 271POL Wincenty - Poezyje. Nowe popr. i powiększ. wyd. T.1 [z 4]. Wiedeń 1857. Nakł. aut. Druk Uniw. L. K. Zamarskiego. 8,s.[8],264, [1], okł.oryg., opr. psk. z epoki.
Oprawa pęknięta przy grzbiecie. pieczęcie. Odręczna dedykacja autora: Przewielebnemu Jegomości Xiędzu Konstantemu Maniewskiemu Kaznodziei Parafii Polskiej w Wiedniu - Grzechy Sumienia narodowego, z uszanowaniem i Wdzięcznością składa i opiece duchownej powierza Wincenty Pol. W Wiedniu 17 Marca 1857.
 Na końcu przepisany wiersz W. Pola: Do Mogil [Ks. Konstanty Maniewski (ur.1825), poeta, kaznodzieja przy kościele Św. Ruprechta w Wiedniu. Wydał: Tatry, poezje 1866, „Kinga” 1868, 112 męczenników zakonu Św. Dominika 1869, Łza Chrystusa 1871]. Tom 1 Poezji zawiera: Pamiętniki Im. Pana B. Winnickiego w 3 częściach: Przygody młodości, Senatorska zgoda, Sejmik; Dodatek: Siedem psalmów pokutnych z Psałterza Dawidowego.

600,-
272. Fotografia pozycji 272POLIŃSKI Aleksander - Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Lwów-W‑wa 1907. Sł. gł. H. Altenberg. Wyd. TNSW. 8,s.280, 147 ilustacji i przykładów nutowych w tekście, opr.kart.oryg. ozdobna. Nauka i Sztuka T. VII.
Stan dobry. Z indeksem.

120,-
273. Fotografia pozycji 273POLSKA i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia. Zarys i encyklopedia spraw polskich. T. I: Zarys. Pod red. Henryka Paszkiewicza. Londyn 1956. Księg. Polska Orbis - Polonia. 8,s.582, liczne ilustracje i mapy w tekście i dodatki ilustracyjne na tablicach, opr.pł.oryg. ozdobna: płótno granatowe, napisy i godło Polski na licu i grzbiecie złocone.
Bardzo ładny egzemplarz. Ukazał się tylko tom 1.

450,-
274. Fotografia pozycji 274Fotografia pozycji 274POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T.1-3.
W‑wa 1927-28. Trzaska, Evert i Michalski. Czc. Druk. Narodowej w Krakowie. 4,s.XIV,590, XI,598, XVI,977, liczne ilustracje w tekście, jedno-i wielobarwne tablice, mapy, wykresy, opr. psk.oryg. współcześnie naprawiana, sygn.: FR [Franciszek Radziszewski]: sk. i płótno czerwone, tłoczone i złocone zdobienia, złocone godło Polski i napisy..
Wyklejki współczesne, okładka t.2 i sk. na grzbiecie t.3 w ciemniejszym odcieniu, w t.3 ekslibris, pieczęcie. T.2 egz. nr 332, t.3 nr 3923, t.1 bez numeru. Ładny egzemplarz, w oryg. oprawie wydawniczej.. Pomnikowe dzieło wydane z inicjatywy St. Lama, J. Michalskiego i Wł. Trzaski. Teksty do dzieła pisali znakomici literaci, historycy. Autorzy: A. Antoniewicz, St. Arnold, Al. Brückner, St. Dobrzycki, Br. Gembarzewski, R. Grodecki, M. Gumowski, O. Halecki, Z. Jachimecki, F. Kopera, J. St. Bystroń, A. Skałkowski, W. Sobieski, T. Grabowski, M. Kukiel, A. Lewak, T. Pini, A. Szelągowski, W. Tokarz. Z indeksem.

2.800,-
275. Fotografia pozycji 275POLSKA Niepodległa i Druga Wojna Światowa 1918 - 1945. Skrót części VI wydawnictwa Polska i jej dorobek dziejowy oprac. pod red. prof. dra H. Paszkiewicza przez 56 uczonych. .. Londyn 1959. Księg. Polska Orbis Polonia. 8,s.88, 2 mapki w tekście, okł.oryg. Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia. Zarys i encyklopedia spraw polskich.
Stan dobry.

45,-
276. Fotografia pozycji 276POLSKIE Siły Zbrojne w ciągu wieków. Polish Armed Forces Through the Ages. Tysiąc lat oręża polskiego. Przedmowa: M. Kukiel. Tablice kolorowe: K. Pacewicz. Opracowanie historyczne: W. Dziewanowski, A. Minkiewicz. London 1944. „Orbis”. 4 podł.;s. [8],30, 30 kolorowych ilustracji, opr.pł.oryg. ozdobna: płótno czerwone, srebrzone zdobienia i napisy.
Stan bardzo dobry. Tekst pol. i ang.

280,-
277. Fotografia pozycji 277POLSKIE Stronnictwo Ludowe w latach 1945 - 1946. Dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego w Polsce. Przyg. do druku Władysław Bartoszewski. W‑wa 1981. Wyd. Głos. 8,s.132, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja Władysława Bartoszewskiego, dat.: W‑wa, listopad 1981.

45,-
278. Fotografia pozycji 278PORADNIK dla milicjanta. W‑wa 1958. Oddz. Szkolenia KGMO. 8,s.315, tablice znaków drogowych, broszura.
Stan dobry. Oprac.: J. Krwawicz, J. Ziembicki i in.

60,-
279. Fotografia pozycji 279Fotografia pozycji 279POŚWIATOWSKA Halina - Ogień zielonych księżyców. Poezje wybrane. Koszalin 1993. Piotr Dybowski oraz Wydawnictwo U. Kurtiak i E. Ley. 8,s.114, [1], fotografie, faks. rkp., oprawa: jasnozielona skóra.
W tomiku zamieszczono najpiękniejsze wiersze autorki (1935-1967). Bibliofilska edycja na ręcznie czerpanym papierze z Muzeum-Papierni w Dusznikach Zdroju; fotografie (rodzinne i z okresu amerykańskiego) oraz faks. rkp. w małych kopertach naklejone na zielonym papierze artystycznym. Nakład 359 egz., w tym pierwszych 59 oprawionych w skórę, pozostałe w biały jedwab chiński. Ten egz. nr 012. Druk wierszy wykonany w kolorze czarnym, natomiast tytuły w kolorze zielonym. Tomik pachnący konwaliami, ulubionym zapachem poetki.

800,-
280. Fotografia pozycji 280[POTOCKI Tomasz] - Poranki karlsbadzkie czyli rozbiór zarzutów, uzupełnień i uwag nad pismem O urządzeniu stosunków rolniczych w Polsce, przez Adama Krzyżtopora. Poznań 1858. J. K. Żupański. Czc. M. Zoerna. 8,s.VIII,350, opr. psk. z epoki.
Przetarty karton oprawy, na kilku kartach ślady zabrudzenia, podpis. Autor (1809-1861), ekonomista, publicysta, prawnik, społecznik. W pracy „O urządzeniu stosunków rolniczych w Polsce” przedstawiał program uwłaszczenia chłopów.

200,-
281. Fotografia pozycji 281PREISNER Walerian - Stosunki literackie polsko – włoskie w latach 1800 - 1939 w świetle biblio­grafii. Relazioni. ... Toruń 1949. Tow. Nauk. 8,s.296, opr.pł. Tow. Nauk. w Toruniu. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego T. III z.1.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Z indeksem.

60,-
282. Fotografia pozycji 282Fotografia pozycji 282PRZYBOŚ Julian - Na znak. W‑wa 1965. LSW. 16d, s.65,2, portret autora, ilustracje, okł. oryg., obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: J. B. Ożogowi z poetyckim pozdrowieniem Julian Przyboś. 24/V 67. Wiersze, 1 wydanie. Ilustracje i obwoluta: Danuta Kula-Przyboś.

300,-
283. Fotografia pozycji 283Fotografia pozycji 283PRZYBOŚ Julian - Wybór poezji. W‑wa 1949. KiW. 8,s.111, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Zespołowi „Teatru Poezji” na ręce Pani Janiny Bocheńskiej 30/VI 53 J. Przyboś. Wiersze z lat 1922-1949. Okładke proj. Aleksander Bernaciński.

300,-
284. Fotografia pozycji 284PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Mocny człowiek. Powieść. T.1-3. W‑wa-Lwów-Poznań1923. Inst. Lit. „Lektor:. 16d, s.280,334,320, opr.ppł. w 1 wol. Wyd. zbiorowe dzieł St. Przybyszewskiego.
Stan dobry. Pieczęcie. T.2 z tytułem: Wyzwolenie, t.3: Święty gaj.

100,-
285. Fotografia pozycji 285PTAK Henryk - Kraków - moje miasto. Poezje z roku 1933. Kraków-W‑wa [1933]. Gebethner i Wolff. 8,s.71, zachowana wierzchnia okł.oryg.
Podklejony pł. grzbiet. Przedsłowie: Ludwik Skoczylas. Rysunek na okładce i karcie tyt.: F. Janczyk.

50,-
286. Fotografia pozycji 286PUSCHKIN [Aleksander], Lermontow [Michał] - Dichtungen von Puschkin und Lermontow in Deutscher Uebertragung von Andreas Ascharin [Ašarin]. Dorpat 1877. C. Mattiesen. 8,s.[4],327, opr. psk. z epoki: skóra i karton brązowe, złocone napisy, zdobienia i brzegi kart.
Oprawa lekko otarta, podpis, poza tym stan wiecej niz dobry. Tłumaczenia Ašarina utworów Puszkina i Lermontowa były pierwszymi przekładami na j. niem.

150,-
287. Fotografia pozycji 287Fotografia pozycji 287PUSZKIN Aleksander - Dzieła wybrane. T.1-5. Komitet red.: A.Ważyk,s.Fiszman, P.Hertz, M.Jastrun, s.Pollak, A.Słonimski, M.Toporowski. W‑wa 1956. PIW. 8, z 5 portretami, opr. niesygn.: skóra brązo­wa, lakierowana, grzbiety 5ciopolowe wypukłe, na okładkach powtórzone portrety autora.
Bardzo ładny egzemplarz. Podpisy na kartach przedtyt. T. 1 zawiera Wiersze, 2: Poematy i baśnie, 3: Eugeniusz Oniegin, 4: Utwory dramatyczne, 5: Opowieści.

1.500,-
288. Fotografia pozycji 288PUZYREWSKI A[leksander] K. - Wojna polsko - ruska 1831r. Wyd. przerobione, popr. i uzup. Z 6 planami bitew ważniejszych. W‑wa 1899. M. Orgelbrand. 4,s.X,474, VI, 6 skł. planów bitew, opr.pł. ozdobna, z epoki: płótno niebieskie, złocone napisy i zdobienia.
Wierzchnia okładka w części odbarwiona, poluzowany grzbiet, 1 plan: przedarty fragment na złożeniu i uszkodzony fragment g. marginesu. Tekst w b. dobrym stanie. Pieczęcie. Dzieło ros. historyka i historyka wojskowości polskiego pochodzenia (1845-1904), szefa Akademii Sztabu Generalnego, w latach 1890 - 1900 szefa warsz. okręgu wojskowego.

250,-
289. Fotografia pozycji 289Fotografia pozycji 289REJ Mikołaj - Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych. W‑wa 1953. PIW. 4,s.160, [4], ilustracje w tekście i 1 kolor. tabl.;opr.sk. współczesna, sygn. naklejką: Kurtiak i Ley Wydaw­nictwo Artystyczne; skóra jasnobrązowa, grzbiet 6ciopolowy, tłoczone zdobienia, złocone napisy.
Bardzo ładny egzemplarz. Wybór i oprac. Antoniny Jelicz. Wstęp: Kazimierz Budzyk. Ilustracje: Maja Berezowska.

400,-
290. Fotografia pozycji 290REYMONT Władysław St[anisław] - Rok 1794. Nil desperandum. Powieść historyczna. W‑wa - Lublin - Łódź 1916. Gebethner i Wolff. 8,s.477, opr.ppł.
Na kilku kartach małe plamki. 1 wydanie. Drugi tom trylogii historycznej z czasów powstania kościuszkowskiego.

100,-
291. Fotografia pozycji 291Fotografia pozycji 291ROSTWOROWSKI Jan - Trzynaście godzin nocy. Edinbourgh 1946. Księg. Polska „Co Słychać”. Złożyła i odbiła „Drukarnia Wojskowa I Korpusu”. 16 podł.;s.33, [1], 14 drzeworytów w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Drzeworyty: Józef Sękalski. Wiersze, 1 wydanie. Na odwrociu karty tyt. dedykacja: Tym wszystkim, którzy razem ze mną myślą o Polsce, poza Polską.
Autor (1919-1975), poeta, prozaik. Syn K. H. Rostworowskiego. Udział w kampanii wrześniowej. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych we Francji. Ukończył Szkołe Oficerską w I Dywizji Pancernej. Od 1940 w Szkocji, korespondent wojenny przy Kwaterze Naczelnego Wodza w Londynie, od września w Polskich Jednostkach Terytorialnych.

75,-
292. Fotografia pozycji 292RÓŻYCKI Lubomir - Casanova. Opera komiczna w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Słowa Juljana Krzewińskiego. Komische Oper in 3 Akten. Deutsch von Bernard Szarlitt. Patrycja do śpiewu. Klavierauszug mit Text. W‑wa-Kraków-Lublin [1928]. Gebethner i Wolff. Sztychowano i tłoczono w Litografii i sztycharni nut „Akord”. Folio, s.195, okł.oryg. sygn.: Sopoćko.
Stan bardzo dobry. Egz. nr 00134.

120,-
293. Fotografia pozycji 293RUTKOWSKA J.;Kieszkowski B. - Pieśni polskie. Śpiewnik dla Polaków na obczyźnie. Ułożony i oprac. przez. .. Cz. I - tekst. W‑wa 1929. Stow. Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie. 16, s.79, [4], okł.oryg. Wyd. Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie Nr 4.
Stan dobry. I: Pieśni religijne, II: Pieśni narodowe i żołnierskie, III: Pieśni kompozytorów polskich oraz dumki, IV: Pieśni ludowe i obrzędowe, V: Pieśni dziecinne.

40,-
294. Fotografia pozycji 294RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan - Latający Holender. [Poznań 1920]. Księg. św. Wojciecha. 16, s.48, okł. kart.oryg.
Ładny egzemplarz. Tomik poezji w cyklu: Z morza. 1 wydanie. Debiut poetycki.

80,-
295. Fotografia pozycji 295RYCHTER Eugeniusz - Obrazki socyalistycznej przyszłości według Bebla. Lwów 1907. Nakł. Słowa Pol. 8,s.88, opr.ppł. Dodatek tygodniowy do „Słowa Polskiego”.
Stan dobry.

35,-
296. Fotografia pozycji 296Fotografia pozycji 296Fotografia pozycji 296RYDEL Lucjan - Na zawsze. Dramat w 4 aktach. Kraków 1903. Nakł. księg. D. E. Friedleina. 8,s.[4],136, 4 litografie, zdobniki, okł.oryg.
Okładka nieco przykurzona, poluzowany grzbiet. Odręczna dedykacja autora: Tadeuszowi Pawlikowskiemu Prawdziwemu Dyrektorowi prawdziwego Teatru z prawdziwą przyjemnością składa w dniu pierwszego przedstawienia 16/III 903 we Lwowie Lucyan Rydel. W tekście liczne skreślenia i zapiski kredką T.Pa­wlikowskiego.
1 wydanie. Litografie i okładkę rys. A. Procajłowicz, odb. w Lit. A. Pruszyńskiego.

800,-
297. Fotografia pozycji 297Fotografia pozycji 297RYGIER Leon - Wieść o Archaniele. Poezye. Kraków 1916. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. 16, s.66, okł.oryg.;opr.pł. z epoki, sk. szyldzik z tytułem.
Stan bardzo dobry. Podpis. Okładkę rys. St. Filipkiewicz.

75,-
298. Fotografia pozycji 298RYMAR Stanisław - 3 Maja 1791 r. Zarys dziejów Konstytucji Trzeciego Maja z dołączeniem samej „Ustawy Rządowej” poprzedzonej objaśnieniami oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921. Z 11 portretami i życiorysami współczesnych osobistości. Kraków 1921. Krak. Druk. Nakł. 16, s.88, portrety w tekście, opr.kart.
Naddarcie na karcie tyt., pieczęcie.

40,-
299. Fotografia pozycji 299RZEPECKI Ludwik - Pamiętna noc listopadowa czyli dzieje Wojny Narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza Czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym. .. Uzup. Karol Rzepecki. Wyd.3. Poznań1923. Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego. 4,s.175, liczne ilustracje w tekście, opr.oryg. ozdobna proj. M. Rylkowski: na grzbiecie płótno popielate, na licu postać żołnierza, w tle kolumna Zygmunta, na wyklejkach sztandary polskie i żołnierze-powstańcy.
Stan bardzo dobry, pieczęć. Dedykowane weteranom z 1830 i 1831 r.

200,-
300. Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300Fotografia pozycji 300SCHULZ Bruno - Sanatorium pod klepsydrą. W‑wa 1937. „Rój”. Druk. Zakł. Wyd. M.Arcta. 8,s.262, [2], ilustracje autora, opr. psk. współczesna: 6ciopolowy grzbiet z czarnej skóry, z tłoczonymi zdobieniami, 2 czerwone szyldziki z tytulaturą, płótno brązowe marmoryzowane.
Na karcie przedtyt. uzupełniony papierem górny róg, na karcie tyt. zakreślona tuszem pieczęć. Pozostałe karty w bardzo dobrym stanie.
1 wydanie. Egz. nr 361. Zbiór opowiadań, z których część powstała w latach 20-tych XX w.;w tym najstarsze opowiadanie „Noc lipcowa”. Tom dedykowany Józefinie Szelińskiej. Jest to jedna z najwybitniejszych książek polskiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Druga po „Sklepach cynamonowych” i ostatnia książka wydana za życia autora. W tekście 33 reprodukcje rysunków autora.

4.000,-
301. Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301SCHULZ Bruno - Sklepy cynamonowe. Warszawa 1934. Wyd. „Rój”. Wym.: 18 x 12 cm [obcięte marginesy], okł.oryg., przednia karta oryg. obwoluty, opr.pł. po renowacji.
Zachowana przednia karta obwoluty z reprodukcją rysunku Schulza, oprawiona przed okładką oryg. [bez napisów]. Oprawa pł. po renowacji wykonanej przez Adama Wróblewskiego z Krakowa: okładki oprawy i grzbiet z lat 30-tych XX w. naklejone na płótnie, współczesne wyklejki, na wyklejkach przyklejone skrzydełka z oryg. obwoluty z tekstem o wydanym tomie opowiadań.
Egz. w bardzo dobrym stanie. Na karcie tyt. odręczna dedykacja autora: Panu Efraimowi Birnbaumowi na pamiątkę ciekawych rozmów z serdecznymi wyrazami Bruno Schulz. Drohobycz, 31. V.1934.
1 wydanie. Tom ze zbiorem 15 opowiadań: książkowy debiut B. Schulza [ukazał się po wstawiennictwie pisarki Zofii Nałkowskiej, znanej w środowisku literackim, u której autor zabiegał o pomoc w wydaniu]. Treścią są dzieje rodziny kupieckiej w miasteczku podobnym do Drohobycza; z recenzji na skrzydełku obwoluty: „Z niezwykłą plastyką słowa, z rzadką potęgą wyrazu kreśli Schulz swe postacie jędrne i monumentalne w każdym geście. „.

15.000,-
302. Fotografia pozycji 302SCHULZ Bruno. Silberner Regina - Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza. Z dwoma portretami w jego wykonaniu. Londyn 1984. OPiM. 8,s.28, 2 portrety, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

60,-
303. Fotografia pozycji 303Fotografia pozycji 303SEMPER Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych. Lwów 1930. Nakł. Tow. Straż Mogił Pol. Bohaterów. 8 podł.;s. X, [2],238 (w tym 236 tablic), [2], opr.pł.oryg. ozdobna,
Stan dobry. Album ok. 700 fotografii osób i przedmiotów odnoszących się do obrony Lwowa. Wstęp i podpisy w części ilustracyjnej także w j. niem. i ang. Wstęp: Stanisław Łempicki. Tekst od redakcji: Wanda Mazanowska. Ilustracja na karcie tyt.: L. Gyvrkovich. Bogata ikonografia do listopada 1918 r., kiedy Lwów zerwał się do walki o polskość i bronił jej do ostatniego tchu.

400,-
304. Fotografia pozycji 304SHAKESPEARE William, HANUSZKIEWICZ Adam - Romeo i Julia. Parafraza sztuki Williama Shakespeare'a Romeo i Julia na podstawie tłumaczenia Józefa Paszkowskiego. Koszalin 1997. Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne. 8,s.[149] + czyste karty, oprawa: skóra brązowa w stylu florenckim, z jedwabną ozdobną dublurą, na wierzchniej okładce złocone zdobienia i napisy, na tylnej zdobienia ślepymi tłokami.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Bibliofilska edycja słynnego dramatu Szekspira w adaptacji Adama Hanuszkiewicza, wydana w 5 egzemplarzach z okazji urodzin mistrza, na zlecenie jego przyjaciół. Egzemplarz drugi. Druk uskuteczniony z dostarczonej potajemnie kopii scenariusza. Tekst drukowany kolorem zielonym, na oliwkowym papierze wartościowym ze znakami wodnymi. Karty z szerokim marginesem, wiele dodatkowych kart na reżyserskie notatki. Z autografem mistrza złożonym po premierze sztuki w Teatrze Nowym. Odręczne dedykacje aktorów grających role Julii i Romea.

2.500,-
305. Fotografia pozycji 305Fotografia pozycji 305SIARCZYŃSKI Franciszek - Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyiących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoiu i woyny, cnoty lub występki, dzieła pismienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porządkiem abecadła ułożony. Cz.1 - 2. Lwów 1828. Wyciśnięto krotłami Józefa Schnaydera. 8,s.IV, 353, [2], [4],398, [3], opr. psk. współczesna: skóra brązowa na grzbietach i narożnikach, szyldziki granatowe i czerwone, złocone napisy, grzbiety 5ciopolowe, karton marmoryzowany.
Przykurzona karta tyt. w cz.2, pieczęć. Ładny egzemplarz. 1 wydanie. Najważniejsza praca Fr. Siarczyńskiego. Obejmuje „Opis ludzi znamienitych w Polsce za czasów panowania Zygmunta III porządkiem słownika”; od Aaronowicz Izaak do Żyznowski Stanisław. Jest to druga część „Obrazu wieku panowania Zygmunta III. .. „ Pierwsza część tego dzieła obejmująca „obraz stanu narodu i kraju” udaremniona przez lwowskiego cenzora, została wydana dopiero po śmierci autora w 1843 r.

1.500,-
306. Fotografia pozycji 306SIEMIEŃSKI Józef - Dyplomacja dawnej Polski, ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929. 4,s.65, [3], w tym 58 ilustracji z opisem, okł.oryg.
Na okładce rdzawe plamki, podklejony grzbiet. Najdawniejsze dokumenty, stwierdzające prawa Polski (traktaty i t.p.) czyli Archiwum Koronne przechowywane w skarbcu państw. na zamku Wawelskim w Krakowie.

75,-
307. Fotografia pozycji 307SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Powieść historyczna z czasów króla Jana Sobieskiego. Z illustracyami St.Sawiczewskiego. W‑wa-Lwów 1906. Tow. Akc. S.Orgelbranda Synów. 8,s.351, 8 ilustracji, inicjały, zachowana wierzchnia okł.oryg. ozdobna, oprawa kart. współczesna.
Podklejony margines 2 kart, nieliczne ślady przybrudzenia. Podpis. 1 wydanie. Okładkę, Ilustracje i iniciały wykonał St. Sawiczewski.

250,-
308. Fotografia pozycji 308Fotografia pozycji 308SIENKIEWICZ Henryk - Na polu chwały. Egz. j.w. Oprawa psk. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa; skóra na narożnikach i grzbiecie brązowa, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, czerwony szyldzik.
Bez oryg. okładki, niewielkie zabrązowienia, podpis.

200,-
309. Fotografia pozycji 309Fotografia pozycji 309Fotografia pozycji 309SIENKIEWICZ Henryk - Quo vadis. Z 20 heliograwurami wg obrazów Piotra Stachiewicza. Wyd.2. W‑wa - Kraków 1910. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. Druk W.L.Anczyca i Sp. 4,s.218, 20 rycin, okł.oryg., opr.sk. współczesna: skóra brązowa, grzbiet 5ciopolowy, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie i okładce.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Strony w układzie dwukolumnowym, w ozdobnych ramkach, ryciny z ochronnymi bibułkami. Powieść historyczna za którą autor otrzymał literacką nagrodę Nobla w 1905 r. Odniosła ogromny światowy sukces, została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.

1.500,-
310. Fotografia pozycji 310Fotografia pozycji 310SKAŁKOWSKI A[dam] M[ieczysław] - Książę Józef. Ilustracye kolorowe podług obrazów Br.Gem­barzewskiego. Bytom G. -Ś. 1913. Nakł. i czc. „Katolika”. 4, s[4],452, ilustracje w tekście, 10 ko­lorowych ilustracji na tablicach, opr. psk. współczesna: narożniki i 6ciopolowy grzbiet z czarnej skóry, złocone napisy, tłoczone zdobienia, karton z wzorem florystycznym, brzegi kart barwione na czerwono.
Na kilku kartach niewielkie ślady zabrązowienia, poza tym stan więcej niż dobry.

400,-
311. Fotografia pozycji 311Fotografia pozycji 311SKŁADKOWSKI Sławoj - Strzępy meldunków. Nakład III. W‑wa 1936. Inst. Badania Najnowszej Historji Polski. 8,s.573, fotografie, opr.pł., złocona tytulatura.
Stan dobry. Z indeksem.

80,-
312. Fotografia pozycji 312Fotografia pozycji 312Fotografia pozycji 312SŁOWACKI Juliusz - Dramaty. Wstępem poprzedził S. Treugutt. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W‑wa 1955. PIW. 4,s.513, [3], rysunki w tekście i tablice, opr. psk.: narożniki i 7miopolowy grzbiet z ciemnobrązowej skóry, złocone napisy i zdobienia, karton marmoryzowany, brzegi kart barwione.
Bardzo ładny egzemplarz. Treść: Mistrz dramatu polskiego; dramaty: Kordian, Balladyna, Horsztyński, Mazepa; Przypisy.

360,-
313. Fotografia pozycji 313SŁOWACKI Juliusz - Dzieła. Wyd. [i objaśnił] Henryk Biegeleisen. T.1-6. Lwów 1894. Księg. Polska. Druk. i litogr. Pillera i Sp. 8,s.XI,384, [2],362, [2],454, [2],432, [2], XXXVII, 503, [2],526, [2], 6 portretów, 4 rysunki poety, 4 podobizny autografów, oprawa pł.oryg. ozdobna z portretem poety na okładkach.
Stan dobry, podpis na kartach tyt.

360,-
314. Fotografia pozycji 314Fotografia pozycji 314SŁOWACKI J[uliusz] - Pisma pośmiertne. Wyd. 2 znacznie pomn. staraniem A. Małeckiego. T.1-3. Lwów 1885. Nakł. księg. Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s.271, [3],418, [1],426, [1], opr.pł. z epoki: płótno czarne, tłoczone zdobienia, złocone napisy na grzbiecie, na okładkach złocony portret wieszcza.
Ładny egzemplarz, pieczęć własnośiowa.

200,-
315. Fotografia pozycji 315Fotografia pozycji 315SŁOWACKI Juliusz - Poezye. T.3. Paryż 1833. Nakł. aut. Druk. A. Pinard. 16d,s.X,144, winiety.
Wycięty mały fragment (0,5 cm) karty tyt.;na marginesach słabo widoczne ślady zalania. 1 wydanie. Tom 3 zawiera: Wstęp Autora, Lambro-powieść poetycka, liryki powstańcze: Hymn, Kulik, Pieśń Legionu Litewskiego, Duma o Wacławie Rzewuskim, Paryż oraz poemat Godzina myśli. Druk ładną czcionką, na dobrym papierze, każdy utwór zdobiony końcową winietą.
[SŁOWACKI Juliusz] - Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny. Paryż 1834. Nakł. aut. w Księg. Pol. Druk. A. Pinard. 16d, s.159.
[Brak k. tyt. ]. Na marginesach słabo widoczne ślady zalania. 1 wydanie. Dramat historycznopsychologiczny; miał być wyzwaniem rzuconym Mickiewiczowi i współzawodnictwem na polu poezji. Reprezentatywne dzieło polskiego dramatu romantycznego.
Oprawa psk. z epoki w 1 wol., złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.

4.000,-
316. Fotografia pozycji 316[SŁOWACKI]. Juliusz Słowacki 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. London 1951. The Polish Reseearch Centre Ltd. 8,s.448, portret, podobizna rkp., opr.pł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie. Autorzy m. in.: I.Gałęzowska, D.Wrotnowska, C.Backvis, Z.L.Zaleski, Wł.Günther, M.Giergi­lewicz, Z.Nowakowski, W.Lednicki, M.Pawlikowski, M.Danielewiczowa, Z.Folejewski, i in. Z indeksem.

120,-
317. Fotografia pozycji 317SOBRANIE uzakonenij i rasporjaženij pravitelstva, izdavajemoje pri Pravitelstvujuščem Senate. 1878 II poługodie. Nr 140 - 209 1 julja - 31 dekabrja. Sanktpeterburg 1878. Tip. Pravitelstv. Senata. 8,s.735 - 1498, 57: indeks, opr.kart.
Stan bardzo dobry. Zbiór ustaw i rozporządzeń rzadowych.

120,-
318. Fotografia pozycji 318SOCHA Lucjan - Na nowej drodze. W‑wa 1938. Wojsk. Inst. Nauk. -Oświatowy. 8,s.121, okł.oryg.
Stan dobry. Zbeletryzowane opowieści żołnierskie.

45,-
319. Fotografia pozycji 319SOŁTAN Jerzy - Modulor. System wymiarowania Le Corbusier. W‑wa [po 1948]. Koło Naukowe Wydziału Arch. Wnętrz ASP. 8,s.26, okł.oryg.
Okładka przybrudzona. Druk powielany.

30,-
320. Fotografia pozycji 320Fotografia pozycji 320SOŁTYK Roman - Polen und seine Helden, im letzten Freiheitskampfe. Nebst einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830. .. Aus dem Franz. übersetzt. .. v. Heinrich Elsner. Bd.1-2. Stuttgart 1834. J. Scheible. 8,s.328, 344, 3 tablice litograficzne z 6 por­tretami z litografii C. Mayera, 7 stalorytów sygn.: J. Sautter sc.;frontispis o motywach patriotycznych, opr. psk. współczesna w 1 wol.: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Część kart z zabrązowieniami. Polska i jej bohaterowie w walce o niepodległość. Książka tłum. z franc. na wiele języków, przyniosła autorowi europejską sławę; wśród polskich emigrantów wywołała wiele polemik. Należała do książek gorliwie tępionych przez władze rosyjskie. Portrety: Chłopicki, R.Sołtyk. A.Czartoryski, J.Dwernicki, L.Pac, Skrzynecki; sceny historyczne: Praga 1831, Śmierć Poniatowskiego; i sceny historyczne z 1831 r.

1.200,-
321. Fotografia pozycji 321SOREL Albert - Kwestya Wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy podział Polski i Traktat Kainardzyjski. Przeł. słuchacze Uniw. Lwowskiego z przedmową Szymona Askenazego. Wyd. nowe. Lwów 1903. Księg. H. Altenberga. 16d,s.XXXI,362, II, opr. psk. z epoki.
Płótno oprawy odbarwione, współczesne wyklejki.

60,-
322. Fotografia pozycji 322SPRAWOZDANIE z działalności Sekcji Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej za rok 1928 oraz sprawozdanie z dorocznego walnego zebrania Sekcji. W‑wa 1929. Sekcja Geogr. Tow. Wiedzy Wojskowej. 8,s.41, okł.oryg.
Stan dobry.

25,-
323. Fotografia pozycji 323Fotografia pozycji 323STAFF Leopold - Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX wieku. Wydał i przypisami opatrzył. .. W‑wa 1924. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 16d, s.666, okł.oryg. ozdobna rys. A.S.Procajłowicz, opr.pł.oryg.: płótno czerwone, złocone zdobienia i napisy.
Grzbiet oprawy lekko wyblakły, okładka podklejona przy grzbiecie.

150,-
324. Fotografia pozycji 324Fotografia pozycji 324STAFF Leopold - Wiersze zebrane. T.1-5. W‑wa 1955. PIW. 8, z portr. autora, opr. sygn. naklejką: Kurtiak i Ley Wydawnictwo Artystyczne: jasnopopielaty zamsz, złocone florystyczne zdobienia na grzbietach i okładkach, beżowe sk. szyldziki, złocone napisy, kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Wiersze w cyklach: I: Sny o potędze, Dzień duszy, Ptakom niebieskim. II: Gałąź kwitnąca, Uśmiechy godzin, W cieniu miecza. III: Łabędź i lira, Tęcza łez i krwi, Ścieżki polne. IV: Sowim piórem, Żywiąc się w locie, Ucho igielne. V: Wysokie drzewa.

1.800,-
325. Fotografia pozycji 325STARCZEWSKI Eugeniusz - Sprawa polska. Wyd. 2 (skrócone). W‑wa 1913. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.329, opr.ppł.
Stan dobry, podpis. Treść: Przyczyny upadku, Przyczyny niemocy, Konjunktury polityczne, Polityka narodowa.

60,-
326. Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326STĘPOWSKI Janusz - Legenda o masztowej sośnie. [Wierszem]. W‑wa 1934. Gł. Księg. Wojskowa. 4,s.63, 4 całostronicowe drzeworyty ręcznie kolor, winiety, inicjały, opr.sk. współczesna: skóra be­żo­wa, na wierzchniej okładce złocone zdobienia i napisy.
Wycięte fragmenty karty tyt. naklejone na karcie, minimalne ubytki [podklejone papierem] 5 dolnych rogów, podpis. Całkowite oprac. graf. Atelier Girs-Barcz, drzeworyty sygn. na pł.: Atelier Girs-Barcz 1934. Tekst złożony pismem Bodoni Futura.

400,-
327. Fotografia pozycji 327STRASZEWICZ Joseph - [Prospekt]. Les Polonais et les Polonaises de la Révolution de 29 Novembre 1830, ou cent portraits. ... Prospectus. Paris, 12 février 1832. Impr. A. Pinard. 8,s.4, broszura.
Stan dobry. Prospekt ogłaszający subskrypcję na dzieło poświęcone Polakom i Polkom Powstania Listopadowego.

40,-
328. Fotografia pozycji 328SUPER Paul - Events and Personalities in Polish History. Toruń- Gdynia 1936. Publ. by The Baltic Inst. 16d, s.115, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg. The Baltic Pocket Library.
Małe zaplamienie na okładce. Ważne wydarzenia i osobistości w historii Polski.

35,-
329. Fotografia pozycji 329SYSKA Henryk - Przez walkę do zwycięstwa. Szkice publicystyczne z przeszłości ruchu ludowego. W‑wa 1949. Wyd. Ludowe. 8,s.155, [5], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: 12.9.1949. Okładkę proj. Czesław Borowczyk.

45,-
330. Fotografia pozycji 330SZAJNOCHA Karol - Nowe szkice historyczne. Skreślił. .. Lwów 1857. Nakł. K. Wilda. 8, s.321, opr.kart.
Małe naddarcie na grzbiecie, pieczęcie. 1 wydanie. Treść: Walgierz Wdały hrabia na Tyńcu, Przed sześciuset laty, Wojna o cześć kobiety, Matka Jagiellonów, Jadwiga Jagiellonka księżna Bawarska, Zwycięstwo r. 1675 pode Lwowem, OO. Trynitarze, Kopia hussarska, O myszach króla Popiela, O „łaźni” Bolesława Chrobrego, Nastanie szlachty i herbów w Polsce.

120,-
331. Fotografia pozycji 331SZCZEPAŃSKI Jan Julian - Polihymnia czyli piekności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez. .. Tom I (z 6). Lwów 1827. Wyciśnięto u Piotra Pillera. 8,s.145, [2], okł.oryg. broszurowa.
Rdzawe plamki. Antologia wierszy autorów polskich i tłumaczonych, obozu klasyków i romantyków, wydana przez filologa (1796-1869), nauczyciela języka polskiego we Lwowie. T. I zawiera wybór pism różnych autorów: Fr.Karpiński, A.Czartoryski, J.U.Niemcewicz, Fr.Wężyk, L.Osiński, A.Feliński, Fr.Morawski, K.Koźmian, A.Go­rec­ki, St.Okraszewski, J.P.Woronicz, T.Zaborowski, Jan Nep. Kamiński.

1.200,-
332. Fotografia pozycji 332Fotografia pozycji 332Fotografia pozycji 332SZCZEPAŃSKI Jan Julian - Polihymnia. .. T. V. Lwów 1827. P. Piller. 8,s.165, [2].
T. VI. Lwów 1828. P. Pillera. 8,s.167, [9].
Oprawa psk. z epoki w 1 wol., lekko otarta. Stan dobry, podpis. T. V i VI (ostatni) zawiera: Wybór przekładów i naśladowań różnych autorów. Tłumaczyli: D.B.Tomaszewski, J.U.Niemcewicz, Gosławski, Kruszyński, Gorczy­czewski, Wiernikowski, Dmochowski, Lipiński, Słowacki, Feliński, Tymowski, Kamiński, Gosławski, Korsak, M.Fredro, Brodziński, Zaleski, Odyniec, Lisiecki, Osiński, W.T.Ostrowski.

2.500,-
333. Fotografia pozycji 333SZELĄGOWSKI Adam - Wici i Topory. Studyum nad genezą i znaczeniem godeł polskich i zawołań. Kraków 1914. A. U. 8,s.VII,194, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.
Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Podkreślenia i zapiski oł. w tekście. Rzadkie !

150,-
334. Fotografia pozycji 334SZELBURG-Zarembina Ewa - Chusta Św. Weroniki. W‑wa 1930. „Rój”. 16d, s.211, [3], opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Powieść, 1 wydanie.

60,-
335. Fotografia pozycji 335SZUŁDRZYŃSKI Jan - Dziejowa idea Państwa Polskiego. Jerozolima 1943. Bibl. Orła Białego. Druk. „Moriah”. 8,s.101, [1], opr.kart.
Stan dobry. Pieczęcie.

35,-
336. Fotografia pozycji 336SZUMSKI Tomasz - Wypisy polskie zebrane prozą i wierszem z dzieł dawnych i naynowszych autorów polskich dla rozrywki osób dorodnych a użytku młodzieży płci oboiey. Cz. I zawieraiąca łatwieysze wyimki prozą i wierszem. Wrocław 1821. W. B. Korn. 8,s.XV,306, opr.kart.
Niewielkie ślady zabrązowienia.

120,-
337. Fotografia pozycji 337SZWEYKOWSKI Zygmunt - Pan Tadeusz - poemat humorystyczny. Poznań 1949. PTPN. 8,s.77, okł.oryg. PTPN Prace Komisji Filologicznej T. XIII z.1.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

40,-
338. Fotografia pozycji 338SZYC Aniela - Gramatyka polska dla dzieci zaczynających uczyć się systematycznie. Z przykładami, ćwiczeniami i wskazówkami dla nauczycieli. W‑wa 1898. M. Arct. 16d, s.219, III, okł. kart.oryg.
Okładka przybrudzona, naddarta.

35,-
339. Fotografia pozycji 339ŚWIĘTOCHOWSKI Aleksander - Historia chłopów polskich. Wyd.2. Poznań[1938]. Wyd. Polskie R.Wegnera. 8,s.XIII,555, [3], portret autora, okł.oryg. wg obrazu Ferdynanda Ruszczyca, opr.pł.
Płótno oprawy pęknięte przy grzbiecie. Cz.1: W Polsce niepodległej. Cz.2: W Polsce podległej.

150,-
340. Fotografia pozycji 340THIESSÉ Léon - Résumé de l'histoire de Pologne. 2 éd. Paris 1824. Lecointe et Durey. 16, s.358, broszura.
Bez oryg. okładki. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Podsumowanie historii Polski, od Lecha po 1814 rok. Autor (1793-1854), franc. dziennikarz, historyk, pisarz. Był pierwszym tłumaczem Byrona na j. franc.

80,-
341. Fotografia pozycji 341TOŁSTOJ Lew - Dzieła. T. I - XIV. W‑wa 1956 - 57. PIW. 8, 1 portret, opr. psk.: narożniki i 6ciopolowe grzbiety z jasnobrązowej skóry, czerwone i czarne szyldziki, złocone napisy i zdobienia, karton marmoryzowany, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa.
Na kilku tomach podpis. Bardzo ładny egzemplarz w ekskluzywnej oprawie. Wydanie pod red. Pawła Hertza. T. I: Dzieciństwo, lata chłopięce, młodość. II - III: Opowiadania. IV - VII: Wojna i pokój. VIII - IX: Anna Karenina. X: Opowiadania. XI: Utwory dramatyczne. XII: Opowieści i opowiadania. XIII: Zmartwychwstanie. XIV: Opo­wieści i opowiadania.

4.000,-
342. Fotografia pozycji 342Fotografia pozycji 342TOŁSTOJ Lew - Dzieła. T. I - XIV. j.w.
Bardzo ładny egzemplarz. Oprawa: skóra brązowa, cieniowana, lakierowana. Grzbiety 5ciopolowe, wypukłe. Na każdym tomie wypukłe szyldziki z napisami. Na okładkach w zwierciadle bordiury portrety autora.

3.000,-
343. Fotografia pozycji 343Fotografia pozycji 343[TOMASZ a Kempis] -L'IMITATION de Jésus - Christ. Traduction nouvelle avec réflexions par. .. G[eorges] Darboy archeveque de Paris. .. 8 éd. rev. et corr. Paris [ok. 1865]. La­pla­ce.
 16d,s.XXXIV,608, 8 stalorytów, opr.sk. sygn. naklejką: L.Lesort a Paris: skóra czarna, grzbiet 6ciopolwy, złocony tytuł, ozdobne wyklejki, złocona dublura.
Bardzo ładny egzemplarz. „O naśladowaniu Chrystusa” [Tomasza Kempis] w nowym tłumaczeniu i rozważaniach arcybiskupa Paryża. Ryciny sygn.: l'Abbé Lambert del., Ludy sculp.

300,-
344. Fotografia pozycji 344TOMASZ a Kempis - O naśladowaniu Chrystusa. Cztery księgi. Wyd.4. Kraków 1932.
Nakł. Ks. Misjonarzy. 16m,s.VI,758,1 ilustracja, opr.pł.oryg., złocone brzegi kart.
Stan dobry, podpis.

75,-
345. Fotografia pozycji 345Fotografia pozycji 345TREMBECKI Stanisław - Poezye. Z popiersiem autora. Wydanie nowe Jana Nep. Bobrowicza. T.1-2. Lipsk 1836. Breitkopf et Haertel. 16, s.208,212, portret autora: litografia, opr.kart. z epoki w 1 wol., dwa szyldziki na grzbiecie z tytulaturą. Biblioteka Kieszonkowa Klassykow Polskich, wydana przez Jana Nep. Bobrowicza. T. XXIV-XXV.
Przetarty, z ubytkami grzbiet oprawy, wycięty mały fragment kart przedtyt. T. I: Krótka wiadomość o życiu Stan: Trembeckiego, Bajki, Wiersze rozmaite, Listy, Wiersze pod imieniem Bielowskiego. II. Zofijówka, Polanka i Powązki, Początek księgi IV Eneidy Wirgiliusza, Sierota chiński (z Woltera), Syn marnotrawny. Portret sygn.: v.R.Weben.

300,-
346. Fotografia pozycji 346Fotografia pozycji 346TREPKOWSKI Alfons ks. - Nauka wiary i moralności. Podręcznik szkolny. W‑wa 1913. M. Arct. 8,s.447, opr.ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Treść: I: Dobrze wierzyć. II: Dobrze czynić. III: Do sakramentów godnie przystępować. IV: Modlić się.

80,-
347. Fotografia pozycji 347TURKAWSKI Marceli Antoni - Spicimir herbu Leliwa kasztelan krakowski, założyciel Tarnowa i Melsztyna. Monografia historyczna. Lwów 1876. Nakł. aut. 8,s.II,48, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
348. Fotografia pozycji 348Fotografia pozycji 348TUWIM Juljan - Wiersze zebrane. T.1-2. W‑wa 1975. Czyt. 8,s.383, [1],547, [1], portret, opr.: skóra granatowa, tłoczone zdobienia na okładkach, grzbiety 4ropolowe, szyldziki jasnoniebieskie, złocone napisy.
Na odwrociu portretu obca dedykacja z cytatem z La Rochefoucauld. Bardzo ładny egzemplarz. Wiersze z cyklów: I: Czyhanie na Boga, Sokrates tańczący, Siódma jesień, Czwary tom wierszy, Słowa we krwi. II: Rzecz czarnoleska, Biblia cygańska, Treść gorejąca, Z wierszy ocalałych, Z nowych wierszy, Z wierszy rozporoszonych, Z rękopisów, Wiersze dla dzieci.

300,-
349. Fotografia pozycji 349TYC Teodor - Pamiętnik. Poznań 1931. Skł. gł. Dom Książki Pol. W‑wa. Druk: K. Miarka Sp. 16d, s.297, portre, okł.oryg.
Podpis, podkreślenia w tekście. Odbito 2000 egz. Ten.1877. Z listą subskrybentów.
T. Tyc (1896-1927), pol. historyk, działacz narodowościowy, historyk prawa. Red. Powstańca, Kocyndra, Strażnicy Zachodniej. Jeden z inicjatorów powstania w Poznaniu Tow. Miłośników Historii Ziem Zachodnich.

45,-
350. Fotografia pozycji 350UNDSET Sigrid - Legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Przekład Beaty Hłasko. Drzeworytami zdobiła Maria Hiszpańska-Neumann. W‑wa 1967. Pax. 4,s.231, [1], drzeworyty całostronicowe, inicjały, przerywniki, opr.pł.oryg., obwoluta.
Stan bardzo dobry.

80,-
351. Fotografia pozycji 351VAUBAN Marja, Kurcewicz Michał - Podstawy życia towarzyskiego opracowane podług zwyczajów nowoczesnych. W‑wa 1935. M. Arct. 8,s.443, [1], opr.pł.
Niewielkie ślady zawilgocenia. Cz. I: Zasady i nakazy dobrego wychowania. II: Jak składać wizyty i przyjmować gości. III: Podstawy rozmowy towarzyskiej.

60,-
352. Fotografia pozycji 352WERNIK Romuald - W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce. 6 opowiadań o Kresach. Londyn 1986. Nakł. aut. 8,s.55, ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

30,-
353. Fotografia pozycji 353WĘGIERSKI Tomasz Kajetan - Poezye. W‑wa 1871. Nakł. J. Breslauera. 16d,s.IV,134, [1]. opr.kart.
Pieczęć. Treść: Wiadomość o życiu Węgierskiego, Wiersze różne, Pigmalion, Organy.
Autor (1756-1787), poeta epoki oświecenia, badacz, podróżnik, tłumacz, satyryk, wolnomularz. W ostry sposób atakował wady i niesprawiedliwości swojego wieku, króla i wysoko postawione osoby.

80,-
354. Fotografia pozycji 354Fotografia pozycji 354[WIADOMOŚCI Literackie]. JADĄMOŚKI LITERACKIE. Zwierciadło ironiczne współczesnej literatury polskiej i „naszej”. W‑wa 1926, s.4.
Stradecki Janusz - Julian Tuwim twórczość. W‑wa 1959, s.145: „Jednodniówka satyryczna. Parodia „Wiadomości Literackich”. Numer zredagowany i napisany przez Tuwima wspólnie z in.
W tekście m. in.: parodie wierszy: Tuwima (Tertulian Juwim: Co pani na to?), A. Słonimskiego (Frantoni Słorymski: Moralna podróż do Rygi), J. Lechonia (Jan Lichoń: Gniew; Obżarstwo i pijaństwo), J.Wittlina (J.Wytryń: Hymn o ciepłej zupie), T.Boya-Żeleńskiego (Boy-Żeński: Ballada). Ponadto parodia publicystyki J.Hempla, wywiadu z M.Grydzewskim oraz parodie następujących działów „Wiadomości Literackich”: Ruch teatralny, Muzyka, Ogłoszenia, etc. Numer ilustrowany rysunkami: Synteza poetycka (karykatura Skamandrytów, m.in. J.Tuwima), karykatura portretu St.I.Witkiewicza pt.: Miecio (M.Grydzewski) i in. „. Bardzo rzadkie.
Podklejone na złożeniu. Dołączona koperta firmowa „Wiadomości Literackich”.

200,-
355. Fotografia pozycji 355Fotografia pozycji 355WIEDZA o Polsce. T. I-III (cz.1-5). [Komplet]. W‑wa [ok.1930]. Wyd. „Wiedza o Polsce”. Jan Broszkiewicz. Druk.: Zakł. Graf. E. i K. Koziańskich. 4, opr. ozdobna, współcześnie naprawiana: okładki oryg. pł., grzbiety skórzane współczesne, złocone tłoczone napisy i zdobienia.
Wszechstronne Dzieło oprac. przez najwybitniejszych autorów: E.Stołyhwo, J.Kostrzewski, St.Poniatowski, K.Ty­mie­niecki, L.Kolankowski, Wł.Dzwonkowski, A.Skałkowski, H.Mościcki, J.Iwaszkiewicz, M.Sokolnicki, W.Ko­mar­nicki, M. Gumowski, N.Gąsiorowska, St.Słoński, K.Górski, J.Lorentowicz, Wł.Tatarkiewicz, M.Walicki, Sz.Detloff, W.Husarski,s.Zahorska, T. i S.Radlińscy, E.Piasecki, E.Frankowski, J.St.Bystroń, Br.Wójcik-Keuprulian.
T. 1: Antropologia, Prehistorja; Pochodzenie ludów aryjskich; Słowiańszczyzna pierwotna; Historja polityczna Polski Piastowskiej; Historja polityczna Polski Jagiellońskiej. 4,s.[4],320, liczne ilustracje w tekście i tablice.
T. 1 A: Historja polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej; Dzieje ustroju Polski; Ustrój współczesnej
Polski; Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka; Historja gospodarcza Polski. 4,s.321-780, [2], liczne ilustracje w tekście i tablice.
T. 2 cz. 3-4: Dzieje języka polskiego; Najstarsze zabytki języka polskiego, Historja literatury; Historja teatru w Polsce; Historja budownictwa; Historja rzeźby w Polsce; Historja malarstwa w Polsce. 4,s.683, [2], liczne ilustracje w tekście i tablice.
T. 3: Geografja Polski; Etnografja Polski. 4,s.446, liczne ilustracje w tekście i tablice.
Pieczęcie na kartach tyt., poza tym stan więcej niż dobry.

1.500,-
356. Fotografia pozycji 356Fotografia pozycji 356WIERZYŃSKI Kazimierz - Barbakan warszawski. U Tyszkiewicza A. D. 1941 w tłoczni nicejskiej. 16d,s.[29], okł. kart.oryg., ozdobne wyklejki z herbami w kolorze czerwonym, kart. futerał.
Tylna okładka podklejona bibułką przy grzbiecie, poza tym stan dobry. 2 wydanie Barbakanu na Gwiazdkę 1941 r. Złożone ponownie i bez zmian Antykwą 12o punktową z marsylskiej odlewni czcionek, odbita została antiquomodo na takim samym żeberkowym papierze Bouffant vergé z Delfinatu w tłoczni nicejskiej, w 150 liczb. słownie egz., tworząc od numeru 126-go do 275-go drugie wydanie. Egz. 190 Aleksandra Cybulskiego podpisany przez Samuela Tyszkiewicza. Powtórzenie nakładu dla licznych przyjaciól i bibliofilów, pierwszy w piętnastoletnich dziejach Oficyny fakt nowej edycji. Wiersze pisane w listopadzie 1938, listopadzie 1939 i wrześniu 1940. Dedykowane sławie imienia Stefana Starzyńskiego.

200,-
357. Fotografia pozycji 357WIŚNIEWSKA Maria - Torty i ciasta domowe. 503 przepisów z najlepszych źródeł zaczerpnęła i oprac. oraz własnemi przepisami, ogólnemi radami i wskazówkami uzup. .. Lwów-W‑wa [192?]. Księg. Polska B. Połoniecki. 8,s.XIII,146, opr.pł. współczesna.
Ślady zalania, naddarte brzegi kart. .

50,-
358. Fotografia pozycji 358WŁODARSKI Aleksander - Materyały do historyi rodu Cholewitów - Pawlikowskich. Zebrał i oprac. ... W‑wa 1929. Druk P. Laskauera. 4,s.[2],144, tablica genealogiczna, 5 kart z ilustracjami, opr.ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: WSzanownemu Panu St. Sierotwińskiemu do jego studjów ofiaruje AWłodarski, w Medyce 33. Podpis i pieczęć: Stanisław Sierotwiński. Nieliczne zapiski w tekście. Dzieje rodu Pawlikowskich herbu Cholewa, oprac. na materiałach źródłowych z akt ziemskich, dokumentach historycznych, testamentach, wywodach szlachectwa. Z indeksem nazwisk i miejscowości. Na ilustracjach: drzewo genealogiczne, portrety i facs. dokumentów. Zasłużeni przedstawiciele rodu to m. in. znakomici bibliofile: Gwalbert Józef Pawlikowski - założyciel biblioteki w Medyce i jego syn Mieczysław Gwalbert Henryk, który ofiarował zbiory medyckie Bibliotece Ossolineum we Lwowie. Odbito 300 egz. num. Ten 168. Bardzo rzadkie.

250,-
359. Fotografia pozycji 359WOJCIECHOWSKI Tadeusz - Szkice historyczne jedenastego wieku. Wyd. 2 uzup. i ilustrowane z wstępem Stanisława Zakrzewskiego. W‑wa 1925. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 8,s.LIII,389, [2], ilustracje, okł.oryg. Bibl. Historyczna.
Nieliczne podkreślenia w tekście. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: Wstęp, Eremici reguły św. Romualda, Astryk-Anastazy opat trzemeszyński (1001), Piastowicz eremita i bp krak. Lambert I, Arcybiskup Bogumił, Królestwo Polskie i koronacja Bolesława II, Arcybiskup Henryk, Strącenie i zegnanie króla Bolesława II, Faktum bp. Stanisława, poprzedza: kto był Gallus? Władysław Herman: zatrata korony i pierwszy kult Stanisława, Dalsze losy zatraconej korony, Następcy Stanisława, Plemię Kadłubka. Przypiski. Indeks.

60,-
360. Fotografia pozycji 360[WOLNIEWICZ Jan] - Kłosy i ziarna. Druga księga miłości. Napisał B. Boleszczyc. Poznań 1927. Nakł. własnym. Druk. Mieszczańska. 8,s.180, okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Oprawa lekko odbarwiona, okładka i karta tyt. podklejone przy grzbiecie. Wierszem. I: Okruszyny. II: O miłości najprzedniejszej ludzkiej powinności. III: W miłości ku Bogu. IV: Z Poznania. V: O miłości - ku swojskości. VI: Pierwsza wiosna dziecka. VII: Z przyrody i ludzkiego przyrodzenia.

50,-
361. Fotografia pozycji 361WOŹNIAKOWSKI Jacek - Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej. W‑wa 1974. Czyt. 8,s.395, [1], ilustracje, okł. kart.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora.

50,-
362. Fotografia pozycji 362Fotografia pozycji 362WÓJCICKI Kazimierz Władysław - Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach. Z rycinami. T.1-2. W‑wa 1850. Nakł. J. Bernsteina. Druk. St. Strąbskiego. 8,s.526, [2],371, [4 ], 62 [z 72] portrety [58 litografii i 4 drzeworyty], 1 facs. rkp., opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Librarium Dominika Borysławska; narożniki i 6ciopolowe grzbiety z brązowej skóry, szyldziki z tytułem, złocone zdobienia i napisy.
W t. 2 karta tyt. tomu 1, niewielkie ślady zabrązowienia, pieczęcie. W każdym tomie zamieszczone 35 biografii zasłużonych ludzi. Ryciny: litografie, rys. R.Fleck, W.Gerson,s.Oleszczyński, A.Rycerski; w lit.: J.V.Flecka et Co, H.Hirszla i cynkografii Banku Polskiego.

1.200,-
363. Fotografia pozycji 363WYSPIAŃSKI Stanisław - Legenda. Wyd.2. Kraków 1904. Nakł. aut. Druk. U. J. Skład w księg. Gebethnera. 8,s.120, 3 składane ryciny, opr.kart. sygn. naklejką: Pracownia Galanteryjno-Intro­ligatorska Juliana Konecznego w Brzeżanach.
Stan dobry. Pieczęcie. T. zw. Legenda II, przerobiona na scenę. Ilustracje St. Wyspiańskiego.

120,-
364. Fotografia pozycji 364WYSPIAŃSKI Stanisław - Lelewel. Dramat w 5 aktach, osnuty na tle wypadków sierpniowych w Warszawie 1831 roku. Kraków 1899. Nakł. aut. Czc. UJ. 8,s.69, [1], okł.oryg. rys. St. Wyspiańskiego, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie, odbite w nakładzie 200 egz. Jedyne wydanie dramatu za życia autora.

200,-
365. Fotografia pozycji 365WYSPIAŃSKI Stanisław - Powrót Odysa. Dramat w 3 aktach. Kraków 1907. Nakł. aut. 8,s.108, opr.pł.
Bez oryg. okładki. 1 wydanie. Wątek z eposu Homera, przedstawia powrót Odyseusza na wyspę Itakę po wieloletniej tułaczce w następstwie wojny trojańskiej na wyspę Itakę.

120,-
366. Fotografia pozycji 366WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśń z roku 1831. [W‑wa b. r. ]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16d, s.51, okł.oryg. wg rys. St. Wyspiańskiego.
 Dołączono: Saloni Juliusz - Wyspiańskiego Warszawianka. W‑wa 1939,s.XLVIII. Biblioteka Komentarzy do dzieł S. Wyspiańskiego.
Okładka lekko przykurzona, poza tym stan dobry.

60,-
367. Fotografia pozycji 367Fotografia pozycji 367Fotografia pozycji 367WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach. Kraków 1903. Nakł. aut. 8,s.194, [3], okł.oryg. - luźna, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Podpis: Tekli z hr. Grabowskich. Na końcu naklejony ekslibris Jerzego Żuławskiego „Pomie­szany Pierrot”, sygn. K. B. [Kazimierz Brzozowski]. 1 wydanie.

200,-
368. Fotografia pozycji 368Fotografia pozycji 368Z roku wojny 1914 - 15. Nakł. Tow. Szkoły Mazowieckiej. W‑wa 1915. Zakł. Graf. B. Wierzbicki i Sp. 16 podł., 11 reprodukcji z fotografii z cytatmi z poetów polskich, okł.oryg. kart., grzbiet przewiązany ozdobnym sznurem.
Stan bardzo dobry. Zawiera ilustracje o tematyce wojennej z krótkimi tekstami poetyckimi Konopnickiej, Mickiewicza, Słońskiego, Ujejskiego, Dzierżanowskiego.

120,-
369. Fotografia pozycji 369Fotografia pozycji 369ZALESKI Józef Bohdan - Pisma. T.1-4 [komplet]. Wyd. zbiorowe przejrzane przez autora. Lwów 1877. Gubrynowicz i Schmidt. 16d, s.280,302,227,247, opr.pł. ze złoconym popiersiem poety.
W t.1 oprawa pęknieta przy grzbiecie, w 4 brak części grzbietu. Pieczęcie. Treść: I-II: Wiersze różne, III: Pieśni serbskie spolszczone, Tłumaczenia, IV: Dum i dumek księga trzecia, Wniebogłosy, Wiersze różne.

350,-
370. Fotografia pozycji 370ZAPOLSKA Gabryela - Kobieta bez skazy. Powieść. W‑wa-Lublin-Łódź 1913. Gebethner i Wolff. 16d, s.376, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie.

75,-
371. Fotografia pozycji 371ZDANOWICZ Alexander - Rys chronologiczno-historyczny państw nowożytnych od V wieku do dziś dnia, z kilkunastu mapkami i kilkudziesięciu genealogijami, ułożony przez. .. Wyd. nowe. Wilno 1860. J. Zawadzki. 8,s.624, 40 tablic genealogicznych, opr.pł. współczesna, sygn. naklejką: Piękne Książki Warszawa.
Brak 14 mapek, zapiski własnościowe, na wielu kartach zabrązowienia.

100,-
372. Fotografia pozycji 372ZIELIŃSKI Tadeusz - Historja kultury antycznej w zwięzłym wykładzie. T.1-2. W‑wa -Kraków 1922. Tow. Wyd. 8,s.235, [4],226, [2], opr. psk. z epoki w 1 wol.: grzbiet z czerwonej skóry, złocone zdobienia i napisy, 2 czarne szyldziki.
Stan dobry. 1 wydanie. I: Okres achajski, helleński i attycki. II: Okres hellenistyczny, Rzeczpospolita Rzymska, Cesarstwo pogańskie, Cesarstwo chrześcijańskie.

250,-
373. Fotografia pozycji 373ZOLA Emil - Dzieło (L'oeuvre). Przekład polski Aleksandry Callierowej. W‑wa 1886. Wyd. Przeglądu Tygodn. 8,s.640, opr. psk. z epoki.
1 karta luźna, z małym ubytkiem. Podpis. 1 polskie wydanie. Czternasty tom cyklu: Rougon-Macquartowie. Powieść inspirowana życiem przyjaciół autora: Cezanne'a i Maneta, których twórczość malarska spotyka się z niezrozumieniem i odrzuceniem przez Salon.

75,-
374. Fotografia pozycji 374ŻEROMSKI Stefan - Aryman mści się. Godzina. W‑wa-Kraków 1904. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.84, [1], ozdobne barwne winiety, okł.oryg. opr.pł.
Lekko naddarty grzbiet oprawy, podpis. Ładny egzemplarz. 1 wydanie. Piękne typograficznie wydanie, na grubym papierze, teksty w kolorze zielonym, tytuły z ozdobnikami.

250,-
375. Fotografia pozycji 375Fotografia pozycji 375ŻEROMSKI Stefan - Duma o hetmanie. Wyd.3. W‑wa 1909. Nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocników Księgarskich. 8,s.207, ozdobne duże inicjały, marka ochronna, okł.oryg.: litografia, opr.pł. współczesna.
Karta przedtyt. z marką ochronną i okładka z podklejeniami. Tekst w bardzo dobrym stanie. Marka ochronna, inicjały i okł.oryg. wg rysunków Edwarda Okunia. Marka ochronna sygn. atramentem przez S. Żeromskiego: 962 S. Odręczna dedykacja autora: Czcigodnej Pani Maryi na pamiątkę pobytu w Lo. .. ofiaruje S. Żeromski w dniu wyjazdu d.3 maja 1909 roku. Poemat epicki o hetmanie Żółkiewskim, pisany prozą poetycką.

400,-
376. Fotografia pozycji 376ŻEROMSKI Stefan - Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Przyg. do druku Wacław Borowy. W‑wa-Kraków 1928. J. Mortkowicz. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d,s.VIII,425, portret autora, 6 kart podobizn rkp. - luźnych, opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry.

75,-
377. Fotografia pozycji 377Fotografia pozycji 377ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX. T.1-2. Sześć barwnych akwarel malował Michał Boruciński, szesnaście całostronicowych rysunków jednobarwnych, ilustracje w tekście, ozdobniki wykonał Edmund Bartłomiejczyk. Wyd. Jakób Mortkowicz. W‑wa - Kraków 1928. Tow. Wyd. Druk. W.L.Anczyca i Sp. w Krakowie. 4,s.370, [2],435, [2], ilustracje w tekście, ozdobniki, opr.sk. współczesna: skóra brązowa, złocone napisy i zdobienia na licu i grzbiecie, kart. futerał, sygn. naklejką Piękne Książki Warszawa.
Podpis na karcie przedtyt.;poza tym bardzo ładny egzemplarz. Wyd. 2 z ilustracjami w tekście, wydane w nakładzie 1375 egz. na papierze kluczewskim.

1.600,-
378. Fotografia pozycji 378ŻEROMSKI Stefan - Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński. W‑wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4,s.67, [3], 7 całostronicowych ilustracji, inicjały, winiety, okł.oryg.
Brak karty tyt., okładka lekko przybrudzona. Tekst w bardzo dobrym stanie. Legenda ukazująca czasy tworzenia się państwa polskiego.

240,-
379. Fotografia pozycji 379ŻEROMSKI Stefan - Projekt Akademii Literatury Polskiej. W‑wa - Kraków 1918. Nakł. Red. „Myśli Polskiej”. 8,s.55, okł.oryg.
Na okładce rdzawe plamki. 1 wydanie. Polska Akademia Literatury została utworzona dopiero w 1933 r. i tylko w niewielkim stopniu nawiązywała do idei Żeromskiego.

60,-
380. Fotografia pozycji 380[ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Rozdziobia nas kruki, wrony. Wyd.3. Z rysunkami Stanisława Janowskiego. Lwów 1905. Pol. Tow. Nakł. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.253, ilustracje w tekście, opr.pł. współczesna.
Karta przedtyt. z podklejonymi marginesami, niewielkie ślady zaplamienia. Opowiadania z okresu powstania styczniowego. Tytuł zapożyczony ze starej pieśni żołnierskiej.

150,-
381. Fotografia pozycji 381ŻEROMSKI Stefan - Sen o szpadzie. Nagi bruk, Nokturn, Zemsta jest moją, Nullo. Kraków 1915. Wyd. na rzecz Biblioteki Publ. Uniwersytetu Lud. w Krakowie i Sali Statystycznej przy Muzeum Narodowem w Rapperswilu. Druk. Narodowa. 8,s.45, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Zapiski na okładce. Ozdobne karty tytułowe i inicjały rysunku A. S. Procajłowicza.

60,-
382. Fotografia pozycji 382ŻEROMSKI Stefan - Uroda życia. Powieść w dwóch tomach. T.1-2. Kraków [1912]. „Książka”. 16d, s.259,256,1 ilustracja: marka ochronna (07321) wg rysunku Anny Zawadzkiej, opr.ppł. w 1 wol.
Małe naddarcie oprawy przy grzbiecie, na wyklejce pieczęcie. 1 wydanie.

200,-
383. Fotografia pozycji 383Fotografia pozycji 383ŻEROMSKI Stefan - Wierna rzeka. Klechda. Kraków [1912]. „Książka”. 8,s.264, marka ochronna (6738) rysunku Anny Zawadzkiej, opr.kart.
Stan dobry. 1 wydanie. „Najpiękniejsza polska książka o powstaniu styczniowym, klechda o bohaterstwie i ziemi ojczystej”.

150,-
384. Fotografia pozycji 384Fotografia pozycji 384ŻEROMSKI Stefan - Wisła. W‑wa-Kraków 1918. Tow. Wyd. 16, s.71, opr.pł.
Ładny egzemplarz. Poemat prozą, 1 wydanie. Egz. nr 1866.

100,-
385. Fotografia pozycji 385ŻEROMSKI Stefan - Wszystko i nic. („Popiołów” - sprawa druga). Fragment. W‑wa -Kraków 1919. Tow. Wyd. 16, s.95, okł.oryg.
Okładka lekko przybrudzona, poluzowany grzbiet. Podpis. Fragment zamierzonej i nigdy nie napisanej powieści.

50,-
386. Fotografia pozycji 386Fotografia pozycji 386ŻOŁNIERSKI śpiewnik religijny. Zamiast rękopisu. Holandia [Breda] 1944. Nakł. 2go Pułku Art. Mot. 16m, s.63, 1 ilustracja, opr.kart.oryg.
Stan bardzo dobry. Śpiewnik - modlitewnik dedykowany przez wydawcę „Pamięci Poległych i Zmarłych Żołnierzy 1. Dywizji Pancernej. .. „. Przedmowę podpisał ks. A. W. [Warakowski]. Przed kartą tyt. podobizna Matki Boskiej Ostrobramskiej.

120,-
387. Fotografia pozycji 387Fotografia pozycji 387ŻYCIORYSY panujących w Polsce od Mieczysława Igo do Stanisława Augusta. W‑wa 1861. Ks. Polska A. Dzwonkowskiego i Sp. Druk. J. Jaworskiego. 4,s.128,10, [4], 40 portretów: litografie, druga sztychowana karta tyt. (chromolitografia), oprawa pł. artystyczna (współcześnie napra­wiana), sygn. na licu: Kantor Introligator w Warszawie i na grzbiecie Kantor Introligator; tłoczone złocone zdobienia i napisy na licu i grzbiecie.
Bardzo ładny egzemplarz. Pieczęć własnościowa. Portrety panujących wg rysunku Aeksandra Lessera litografował Henryk Aschenbrenner w Litografii A.Dzwonkowskiego i Sp, wszystkie sygn. na płycie. Chromolitografia z 66 herbami, sygn.: Lit. i chromo L.Piechaczek.
Aleksander Lesser (1814-1884), malarz, rysownik, ilustrator, litograf. Malował głównie obrazy o treści historycznej i portrety. Henryk Aschenbrenner, czynny w Warszawie w 2 poł. XIX w., rysownik i litograf, związany z lit. A.Pecqa i Sp., przejętą później przez A.Dzwonkowskiego i Sp.

2.800,-

  
   by JotSoft © 2008-2017  1